Čistoća Zagreb

Čistoća je jedna od 14 podružnica Zagrebačkoga holdinga.[1] Pruža javnu uslugu skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu (odvojeno skupljanje komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluga te odvojeno skupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada).

Zagrebački Holding d.o.o., podružnica Čistoća
Osnovana 1923.
Osnivač(i) Grad Zagreb
Sjedište Radnička cesta 82, ZagrebHrvatska
Ključne osobe Jure Leko
Pokriveno područje Grad Zagreb
Djelatnost(i) komunalne djelatnosti
Holding tvrtka Zagrebački holding
Vlasnik Grad Zagreb
Web stranica Službena web stranica

U poslovnim procesima gospodarenja otpadom, Podružnica Čistoća je uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i okolišem ISO 14001:2015 i Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007.

Djelatnosti Čistoće Zagreb

uredi

Podružnica Čistoća u poslovima gospodarenja otpadom[2]:

  • obavlja skupljanje, prijevoz i oporabu i druge djelatnosti u svezi postupanja s otpadom na području grada Zagreba,
  • obavlja interventno skupljanje otpada s "divljih odlagališta otpada" po nalogu Grada Zagreba (komunalnog redarstva),
  • obavlja poslove čišćenja i pranja javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza) i pražnjenja košarica za otpatke u pješačkoj zoni,
  • obavlja poslove održavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima u zimskom razdoblju,
  • održava trajnu komunikaciju s javnostima i podrška je u edukativno informativnim aktivnostima u području gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Povijest Čistoće Zagreb

uredi

Zapisi o usluzi održavanju čistoće grada Zagreba sežu u 1425. godinu i sadržani su u odredbi najstarijeg i do danas sačuvanog gradskog propisa (Statuta) vezanog za brigu o urednosti i čistoći gradskih ulica, a objavilo ga je Poglavarstvo zagrebačkog Gradca:

'Neka se ni jedan čovjek ne usudi ni na koji način baciti ili ukopavati na gradskim ulicama smeće, pučki zvano smeti, koje je pomeo u kući ili vodu od pranja suđa, ili drugu nečistoću, osobito pepeo, pučki zvan perilo ili poplati. Neka se ne usude činiti ni na koji način. A oni koji to učine, neka prvi put plate globu od šezdeset denara, drugi put tri pense (120 denara), a treći put neka pretrpe veću kaznu.'

Korijeni gradskog poduzeća zaduženog za skupljanje smeća i čišćenje grada, datiraju od 1923. godine, kada odvoz gradskog smeća prelazi pod upravu Gradske ekonomije. Ista je s radom otpočela 1915. godine, a 1919. godine prerasla je u samostalno gradsko poljoprivredno poduzeće smješteno na gradskom posjedu na ¨Kajzerici¨. Godine 1924. Gradska ekonomija prvi put sastavlja svoju bilancu, koja se dodaje bilanci Gradskog poglavarstva, s bilancama ostalih gradskih poduzeća.

Brigu o komunalnoj higijeni Zagreba vodila je do 1947. godine Gradska uprava, a 1947. godine formirano je komunalno poduzeće ¨ČISTOĆA¨ - ZAGREB. Zatim poduzeće prelazi u ustanovu, a tijekom 1953. godine ima status ustanove sa samostalnim financiranjem.

Do 1990. godine poduzeće je poslovalo pod više naziva, kada 25.04. na osnovi odluke Skupštine Grada Zagreba kao osnivača, "ČISTOĆA", poduzeće s p.o. – ZAGREB posluje kao javno poduzeće. Čistoća je bila jedno od trgovačkih društava u 100-postotnom vlasništvu Grada Zagreba, koje je 2006. godine pripojeno Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o. koje od 2.siječnja 2007. nosi naziv Zagrebački holding d.o.o.

Projekti za okoliš

uredi

U realizaciji misije i vizije, podružnica Čistoća do sada je aktivno sudjelovala u niz EU projekata.[3]

U razdoblju od 2017. – 2020. provodi projekt REEF 2W - Povećanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti integracijom, spajanjem i osnaživanjem gospodarenja komunalnim otpadnim vodama i organskim otpadom. Radi se o trogodišnjem projektu koji je financiran od strane Europske unije u sklopu programa Interreg Central Europe. Na projektu ukupno sudjeluje 13 partnera, dok provedbu istog koordinira talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj (ENEA). Projekt REEF 2W ima za cilj ponuditi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesima optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, sustava gospodarenja komunalnim otpadom te smanjenja potrošnje energije na lokalnoj razini.

U 2018. godini završio je trogodišnji pojekt Bin2Grid (puni naziv: Turning unexploited food waste into biomethane supplied through local filling stations networks) koji ima za cilj promicanje odvojenog prikupljanja otpada od hrane od specifičnih i različitih proizvođača (industrija, ugostiteljstvo te kućanstva), a u svrhu proizvodnje biogoriva (biometana) te njegove upotrebe putem lokalne mreže punionica. Projektni konzorcij sastoji se ukupno od 8 partnera iz različitih europskih država (predstavnici ciljanih gradova), a Podružnica Čistoća bila je koordinator projekta.

Od 2015. do 2017. trajao je projekt PPI4WASTE (puni naziv: Promotion of Public Procurement of Innovation for Resource Efficiency and Waste Treatment). Radi se o projektu koji se bavi smjernicama Europske unije u gospodarenju otpadom s naglaskom na održivost i inovativnost, te također obuhvaća mjere i aktivnosti vezane uz zelenu javnu nabavu u sektoru gospodarenja otpadom. Podružnica Čistoća bila je jedna od 8 partnera na projektu.

Podružnice je također bila dio konzorcija projekta Clean Fleets („Čisti vozni parkovi“) kojega sufinancira Europska komisija u sklopu programa Inteligentna energija u Europi. Projekt je započeo 2012. i dovršen je 2015. Projekt se temelji na Direktivi 2009/33/EZ Europskoga parlamenta i vijeća o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Danas u svom poslovanju podružnica pretežito koristi vozila s Euro VI motorima.

U razdoblju od 2011. do 2014. podružnica Čistoća sudjelovala je u projektu Urban Biogas, kao jedna od članica konzorcija. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru programa Inteligentna energija u Europi. Projekt podupire razvoj proizvodnje biometana iz gradskog otpada koji bi se utiskivao u mrežu prirodnog plina i koristio za pogon vozila u javnom prijevozu u 5 ciljanih europskih gradova. Jezgra projekta je razvoj pet tržišnih koncepata "Od otpada do biometana", s čime bi se doprinijelo ostvarenju europskih ciljeva o smanjenju odlaganja otpada i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Podružnica je od 2008. do 2012. sudjelovala u projektu CIVITAS ELAN kao jedan od partnera. Projekt je okupio 39 partnera iz pet europskih gradova s ciljem poboljšanja kvalitete života građana.

Izvori

uredi
  1. Zagrebački holding - podružnica Čistoća, pristupljeno 24. lipnja 2019.
  2. Djelatnosti Čistoće, pristupljeno 24. lipnja 2019.
  3. Projekti za okoliš, pristupljeno 24. lipnja 2019.