Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja:

  1. sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma.
  2. točno objašnjenje značenja neke riječi pomoću pojmova koji se smatraju poznatima
  3. logička operacija kojom se određuje opseg i sadržaj nekog pojma pomoću drugih pojmova
  4. teol. svečana odluka pape ili kojeg ekumenskog sabora kojim se neka istina konačno i za cjelokupnu Crkvu prihvaća kao obvezatna u naučavanju i tumačenju katoličke vjere

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

Vrste definicija

uredi
  1. deskriptivna (opisna)
  2. precizirajuća, točno određuje pojam
  3. stipulativna, uvodi se pojam i objašnjenje, iskaz koji se objašnjava

Povezani članci

uredi

Vanjske poveznice

uredi