Dihotomija

Dihotomija (grč.) označava podjelu cjeline na dva dijela, nepreklapajuća dijela. Podjela koja sadrži dva člana (biparticija, lat. bipartitio).

Logička podjela na dva člana.

Račvanje nekih biljaka u dva smjera (kraka) u botanici, npr. stablo i korijen.