Dodatak:Popis znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana u Republici Hrvatskoj

Popis znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana u Republici Hrvatskoj, prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.


Znanstvena područja

uredi

Polje 1.01. Matematika

Grana 1.01.01 algebra

Grana 1.01.02 geometrija i topologija

Grana 1.01.03 diskretna i kombinatorna matematika

Grana 1.01.04 matematička analiza

Grana 1.01.05 matematička logika i računarstvo

Grana 1.01.06 numerička matematika

Grana 1.01.07 primijenjena matematika i matematičko modeliranje

Grana 1.01.08 teorija vjerojatnosti i statistika

Grana 1.01.09 financijska i poslovna matematika

Grana 1.01.10 ostale matematičke discipline


Polje 1.02. Fizika

Grana 1.02.01 opća i klasična fizika

Grana 1.02.02 fizika elementarnih čestica i polja

Grana 1.02.03 nuklearna fizika

Grana 1.02.04 atomska i molekulska fizika

Grana 1.02.05 fizika kondenzirane tvari

Grana 1.02.06 astronomija i astrofizika

Grana 1.02.07 biofizika i medicinska fizika


Polje 1.03. Geologija

Grana 1.03.01 geologija i paleontologija

Grana 1.03.02 mineralogija i petrologija


Polje 1.04. Kemija

Grana 1.04.01 fizikalna kemija

Grana 1.04.02 teorijska kemija

Grana 1.04.03 analitička kemija

Grana 1.04.04 anorganska kemija

Grana 1.04.05 organska kemija

Grana 1.05.06 biokemija i medicinska kemija

Grana 1.04.07 primijenjena kemija


Polje 1.05. Biologija

Grana 1.05.01 biokemija i molekularna biologija

Grana 1.05.02 botanika

Grana 1.05.03 mikrobiologija

Grana 1.05.04 zoologija

Grana 1.05.05 ekologija

Grana 1.05.06 genetika, evolucija i filogenija

Grana 1.05.07 opća biologija


Polje 1.06. Geofizika

Grana 1.06.01 Meteorologija s klimatologijom

Grana 1.06.02 Fizička oceanografija

Grana 1.06.03 Seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje

Grana 1.06.04 Ostale geofizičke discipline


Polje 1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti

Grana 1.07.01 metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti

Grana 1.07.02 znanost o moru

Grana 1.07.03 znanost o okolišu

Grana 1.07.04 znanost o zračenju

Polje 2.01. Arhitektura i urbanizam

Grana 2.01.01 arhitektonsko projektiranje

Grana 2.01.02 urbanizam i prostorno planiranje

Grana 2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja

Grana 2.01.04 povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa

Grana 2.01.05 pejsažna arhitektura


Polje 2.02 Brodogradnja

Grana 2.02.01 konstrukcija plovnih i pučinskih objekata

Grana 2.02.02 hidromehanika plovnih i pučinskih objekata

Grana 2.02.03 osnivanje plovnih i pučinskih objekata

Grana 2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih i pučinskih objekata


Polje 2.03. Elektrotehnika

Grana 2.03.01 elektroenergetika

Grana 2.03.02 elektrostrojarstvo

Grana 2.03.03 elektronika

Grana 2.03.04 telekomunikacije i informatika

Grana 2.03.05 radiokomunikacije

Grana 2.03.06 automatizacija i robotika


Polje 2.04. Geodezija

Grana 2.04.01 kartografija

Grana 2.04.02 fotogrametrija i daljinska istraživanja

Grana 2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija

Grana 2.04.04 primijenjena geodezija

Grana 2.04.05 geomatika


Polje 2.05. Građevinarstvo

Grana 2.05.01 geotehnika

Grana 2.05.02 nosive konstrukcije

Grana 2.05.03 hidrotehnika

Grana 2.05.04 prometnice

Grana 2.05.05 organizacija i tehnologija građenja


Polje 2.06. Grafička tehnologija

Grana 2.06.01 procesi grafičke reprodukcije


Polje 2.07. Kemijsko inženjerstvo

Grana 2.07.01 reakcijsko inženjerstvo

Grana 2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi

Grana 2.07.03 analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa

Grana 2.07.04 kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala

Grana 2.07.05 zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu


Polje 2.08. Metalurgija

Grana 2.08.01 procesna metalurgija

Grana 2.08.02 mehanička metalurgija

Grana 2.08.03 fizička metalurgija


Polje 2.09. Računarstvo

Grana 2.09.01 arhitektura računalnih sustava

Grana 2.09.02 informacijski sustavi

Grana 2.09.03 obradba informacija

Grana 2.09.04 umjetna inteligencija

Grana 2.09.05 procesno računarstvo

Grana 2.09.06 programsko inženjerstvo


Polje 2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Grana 2.10.01 rudarstvo

Grana 2.10.02 naftno rudarstvo

Grana 2.10.03 geološko inženjerstvo


Polje 2.11. Strojarstvo

Grana 2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)

Grana 2.11.02 procesno energetsko strojarstvo

Grana 2.11.03 proizvodno strojarstvo

Grana 2.11.04 brodsko strojarstvo

Grana 2.11.05 precizno strojarstvo


Polje 2.12. Tehnologija prometa i transport

Grana 2.12.01 cestovni i željeznički promet

Grana 2.12.02 pomorski i riječni promet

Grana 2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet

Grana 2.12.04 zračni promet

Grana 2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistika


Polje 2.13. Tekstilna tehnologija

Grana 2.13.01 tekstilno-mehaničko inženjerstvo

Grana 2.13.02 tekstilna kemija

Grana 2.13.03 odjevna tehnologija

Grana 2.13.04 dizajn tekstila i odjeće


Polje 2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Grana 2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica

Grana 2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje

Grana 2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama


Polje 2.15. Temeljne tehničke znanosti

Grana 2.15.01 automatika

Grana 2.15.02 energetika

Grana 2.15.03 materijali

Grana 2.15.04 mehanika fluida

Grana 2.15.05 organizacija rada i proizvodnje

Grana 2.15.06 tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)

Grana 2.15.07 termodinamika


Polje 2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

Grana 2.16.01 inženjerstvo okoliša

Grana 2.16.02 mikro i nanotehnologije

Polje 3.01. Temeljne medicinske znanosti

Grana 3.01.01 anatomija

Grana 3.01.02 citologija, histologija i embriologija

Grana 3.01.03 farmakologija

Grana 3.01.04 fiziologija čovjeka

Grana 3.01.05 genetika, genomika i proteomika čovjeka

Grana 3.01.06 imunologija

Grana 3.01.07 povijest medicine i biomedicinskih znanosti

Grana 3.01.08 neuroznanost

Grana 3.01.09 medicinska biokemija


Polje 3.02. Kliničke medicinske znanosti

Grana 3.02.01 anesteziologija i reanimatologija

Grana 3.02.02 dermatovenerologija

Grana 3.02.03 fizikalna medicina i rehabilitacija

Grana 3.02.04 gerijatrija

Grana 3.02.05 ginekologija i opstetricija

Grana 3.02.06 hitna medicina

Grana 3.02.07 infektologija

Grana 3.02.08 intenzivna medicina

Grana 3.02.09 interna medicina

Grana 3.02.10 kirurgija

Grana 3.02.11 klinička biokemija

Grana 3.02.12 klinička citologija

Grana 3.02.13 klinička farmakologija s toksikologijom

Grana 3.02.14 klinička imunologija

Grana 3.02.15 medicinska etika

Grana 3.02.16 medicinska mikrobiologija

Grana 3.02.17 nuklearna medicina

Grana 3.02.18 oftalmologija

Grana 3.02.19 onkologija

Grana 3.02.20 ortopedija

Grana 3.02.21 otorinolaringologija

Grana 3.02.22 patofiziologija

Grana 3.02.23 patologija

Grana 3.02.24 pedijatrija

Grana 3.02.25 radiologija

Grana 3.02.26 radioterapija i onkologija

Grana 3.02.27 sudska medicina

Grana 3.02.28 urologija

Grana 3.02.29 psihijatrija

Grana 3.02.30 neurologija

Grana 3.02.31 sestrinstvo


Polje 3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Grana 3.03.01 epidemiologija

Grana 3.03.02 javno zdravstvo

Grana 3.03.03 medicina rada i športa

Grana 3.03.04 obiteljska medicina

Grana 3.03.05 socijalna medicina

Grana 3.03.06 zdravstvena ekologija


Polje 3.04. Veterinarska medicina

Grana 3.04.01 temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti

Grana 3.04.02 veterinarske kliničke znanosti

Grana 3.04.03 veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

Grana 3.04.04 animalna proizvodnja i biotehnologija


Polje 3.05. Dentalna medicina

Grana 3.05.01 dječja i preventivna dentalna medicina

Grana 3.05.02 endodoncija i restaurativna dentalna medicina

Grana 3.05.03 morfologija stomatognatnog sustava

Grana 3.05.04 oralna kirurgija

Grana 3.05.05 oralna medicina

Grana 3.05.06 ortodoncija

Grana 3.05.07 parodontologija

Grana 3.05.08 protetika dentalne medicine


Polje 3.06. Farmacija

Grana 3.06.01 farmacija

Grana 3.06.02 medicinska biokemija

4. Područje biotehničkih znanosti

uredi

Polje 4.01. Poljoprivreda (agronomija)

Grana 4.01.01 agrokemija

Grana 4.01.02 bilinogojstvo

Grana 4.01.03 ekologija i zaštita okoliša

Grana 4.01.04 ekonomika

Grana 4.01.05 fitomedicina

Grana 4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama

Grana 4.01.07 hranidba životinja

Grana 4.01.08 krajobrazna arhitektura

Grana 4.01.09 lovstvo

Grana 4.01.10 mljekarstvo

Grana 4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija

Grana 4.01.12 povrćarstvo

Grana 4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda

Grana 4.01.14 ribarstvo

Grana 4.01.15 sjemenarstvo

Grana 4.01.16 stočarstvo

Grana 4.01.17 travnjaštvo

Grana 4.01.18 ukrasno bilje

Grana 4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo

Grana 4.01.20 voćarstvo


Polje 4.02. Šumarstvo

Grana 4.02.01 genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća

Grana 4.02.02 šumarske tehnologije i menadžment

Grana 4.02.03 urbano šumarstvo i zaštita prirode

Grana 4.02.04 uređivanje šuma

Grana 4.02.05 ekologija i uzgajanje šuma

Grana 4.02.06 lovstvo

Grana 4.02.07 zaštita šuma


Polje 4.03. Drvna tehnologija

Grana 4.03.01 drvni materijali

Grana 4.03.02 drvno tehnološki procesi

Grana 4.03.03 konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva

Grana 4.03.04 organizacija proizvodnje


Polje 4.04. Biotehnologija

Grana 4.04.01 bioinformatika

Grana 4.04.02 biologija

Grana 4.04.03 inženjerstvo

Grana 4.04.04 molekularna biotehnologija

Grana 4.04.05 otpadne tvari


Polje 4.05. Prehrambena tehnologija

Grana 4.05.01 inženjerstvo

Grana 4.05.02 kemija hrane

Grana 4.05.03 mikrobiologija hrane

Grana 4.05.04 sigurnost i kvaliteta hrane


Polje 4.06. Nutricionizam

Grana 4.06.01 znanost o prehrani

Grana 4.06.02 dijetoterapija

Grana 4.06.03 kemija i biokemija hrane


Polje 4.07. Interdisciplinarne biotehničke znanosti

Polje 5.01. Ekonomija

Grana 5.01.01 ekonomika poduzetništva

Grana 5.01.02 financije

Grana 5.01.03 kvantitativna ekonomija

Grana 5.01.04 organizacija i menadžment

Grana 5.01.05 međunarodna ekonomija

Grana 5.01.06 opća ekonomija

Grana 5.01.07 trgovina i turizam

Grana 5.01.08 poslovna informatika

Grana 5.01.09 makroekonomija

Grana 5.01.10 mikroekonomija

Grana 5.01.11 ekonomska matematika i statistika

Grana 5.01.12 marketing

Grana 5.01.13 računovodstvo


Polje 5.02. Pravo

Grana 5.02.01 financijsko pravo

Grana 5.02.02 građansko pravo i građansko procesno pravo

Grana 5.02.03 kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija

Grana 5.02.04 međunarodno pravo

Grana 5.02.05 međunarodno privatno pravo

Grana 5.02.06 obiteljsko pravo

Grana 5.02.07 pomorsko i općeprometno pravo

Grana 5.02.08 povijest prava i države

Grana 5.02.09 radno i socijalno pravo

Grana 5.02.10 rimsko pravo

Grana 5.02.11 teorija prava i države

Grana 5.02.12 trgovačko pravo i pravo društava

Grana 5.02.13 upravno pravo i uprava

Grana 5.02.14 ustavno pravo

Grana 5.02.15 europsko javno pravo

Grana 5.02.16 europsko privatno pravo


Polje 5.03. Politologija

Grana 5.03.01 politička teorija/povijest političkih ideja

Grana 5.03.02 hrvatska politika/politika europske unije

Grana 5.03.03 komparativna politika

Grana 5.03.04 međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Grana 5.03.05 javne politike/javno upravljanje


Polje 5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

Grana 5.04.01 arhivistika i dokumentalistika

Grana 5.04.02 informacijski sustavi i informatologija

Grana 5.04.03 knjižničarstvo

Grana 5.04.04 komunikologija

Grana 5.04.05 odnosi s javnošću

Grana 5.04.06 leksikografija i enciklopedistika

Grana 5.04.07 muzeologija

Grana 5.04.08 masovni mediji

Grana 5.04.09 novinarstvo

Grana 5.04.10 organizacija i informatika

Grana 5.04.11 informacijsko i programsko inženjerstvo


Polje 5.05. Sociologija

Grana 5.05.01 sociološka teorija

Grana 5.05.02 sociološka metodologija

Grana 5.05.03 posebne sociologije


Polje 5.06. Psihologija

Grana 5.06.01 opća psihologija

Grana 5.06.02 biološka psihologija

Grana 5.06.03 razvojna psihologija

Grana 5.06.04 socijalna psihologija

Grana 5.06.05 klinička i zdravstvena psihologija

Grana 5.06.06 psihologija rada

Grana 5.06.07 školska psihologija i psihologija obrazovanja

Grana 5.06.08 ostale primijenjene psihologije


Polje 5.07. Pedagogija

Grana 5.07.01 opća pedagogija

Grana 5.07.02 didaktika

Grana 5.07.03 opća i nacionalna povijest pedagogije

Grana 5.07.04 pedagogija ranog i predškolskog odgoja

Grana 5.07.05 školska pedagogija

Grana 5.07.06 visokoškolska pedagogija

Grana 5.07.07 andragogija

Grana 5.07.08 socijalna pedagogija

Grana 5.07.09 obiteljska pedagogija

Grana 5.07.10 posebne pedagogije


Polje 5.08. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Grana 5.08.01 inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Grana 5.08.02 poremećaji u ponašanju


Polje 5.09. Logopedija

Grana 5.09.01 komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja

Grana 5.09.02 glasovno-govorni poremećaji

Grana 5.09.03 oštećenja sluha

Grana 5.09.04 poremećaji gutanja i hranjenja


Polje 5.10. Kineziologija

Grana 5.10.01 sistematska kineziologija

Grana 5.10.02 kineziologija sporta

Grana 5.10.03 kineziološka edukacija

Grana 5.10.04 kineziološka rekreacija

Grana 5.10.05 kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost

Grana 5.10.06 kineziološka antropologija


Polje 5.11. Demografija

Grana 5.11.01 opća demografija

Grana 5.11.02 demografske metode i modeli

Grana 5.11.03 demografske teorije

Grana 5.11.04 demografska povijest

Grana 5.11.05 posebne demografije

Grana 5.11.06 demografska statistika


Polje 5.12. Socijalne djelatnosti

Grana 5.12.01 socijalna politika

Grana 5.12.02 socijalno planiranje

Grana 5.12.03 teorija socijalnog rada

Grana 5.12.04 posebna područja socijalnog rada

Grana 5.12.05 socijalna gerontologija


Polje 5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti


Polje 5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti

Grana 5.14.01 javna uprava

Grana 5.14.02 europski studiji

Grana 5.14.03 metodike nastavnih predmeta društvenih znanosti

Polje 6.01. Filozofija

A

Grana 6.01.01 logika

Grana 6.01.02 spoznajna teorija

Grana 6.01.03 ontologija

Grana 6.01.04 filozofska antropologija

Grana 6.01.05 filozofija prirode

Grana 6.01.06 filozofska teologija

Grana 6.01.07 estetika

Grana 6.01.08 etika

B

Grana 6.01.09 povijest filozofije

Grana 6.01.10 hrvatska filozofija

Grana 6.01.11 arapska filozofija

Grana 6.01.12 indijska filozofija

Grana 6.01.13 kineska filozofija

Grana 6.01.14 filozofija drugih kulturnih krugova

C

Grana 6.01.15 filozofija povijesti

Grana 6.01.16 filozofija društva/socijalna filozofija

Grana 6.01.17 filozofija jezika

Grana 6.01.18 filozofija kulture

Grana 6.01.19 filozofija odgoja

Grana 6.01.20 filozofija politike

Grana 6.01.21 filozofija prava

Grana 6.01.22 filozofija religije

Grana 6.01.23 filozofija uma

Grana 6.01.24 filozofija znanosti

Grana 6.01.25 filozofijska bioetika


Polje 6.02. Teologija

A

Grana 6.02.01 dogmatska teologija

Grana 6.02.02 moralna teologija

Grana 6.02.03 pastoralna teologija

Grana 6.02.04 egzegeza

Grana 6.02.05 crkvena povijest

B

Grana 6.02.06 biblijska teologija

Grana 6.02.07 fundamentalna teologija

Grana 6.02.08 patristika i kršćanska književnost

Grana 6.02.09 liturgika

Grana 6.02.10 ekumenska teologija

Grana 6.02.11 kanonsko pravo

Grana 6.02.12 religiozna pedagogija i katehetika

Grana 6.02.13 socijalni nauk Crkve


Polje 6.03. Filologija

A

Grana 6.03.01 klasična filologija

Grana 6.03.02 kroatistika

Grana 6.03.03 slavistika

Grana 6.03.04 romanistika

Grana 6.03.05 germanistika

Grana 6.03.06 anglistika

Grana 6.03.07 indologija

Grana 6.03.08 hebraistika i judaistika

Grana 6.03.09 arabistika

Grana 6.03.10 turkologija

Grana 6.03.11 ugrofinistika

Grana 6.03.12 sinologija

Grana 6.03.13 japanologija

Grana 6.03.14 druge orijentalne i ostale filologije

B

Grana 6.03.15 fonetika

Grana 6.03.16 opće jezikoslovlje (lingvistika)

Grana 6.03.17 poredbeno i historijsko jezikoslovlje

Grana 6.03.18 teorija i povijest književnosti

Grana 6.03.19 poredbena književnost

Grana 6.03.20 semiologija


Polje 6.04. Povijest

A

Grana 6.04.01 stara povijest

Grana 6.04.02 hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest

Grana 6.04.03 hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest

Grana 6.04.04 hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

B

Grana 6.04.05 pomoćne povijesne znanosti

Grana 6.04.06 teorija povijesti i metode historijske znanosti

Grana 6.04.07 povijest znanosti


Polje 6.05. Povijest umjetnosti

Grana 6.05.01 povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

Grana 6.05.02 zaštita umjetničke baštine


Polje 6.06. Znanost o umjetnosti

Grana 6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija

Grana 6.06.02 teorija likovnih umjetnosti

Grana 6.06.03 teatrologija i dramatologija

Grana 6.06.04 filmologija

Grana 6.06.05 teorija glazbene umjetnosti

Grana 6.06.06 znanost o umjetnosti


Polje 6.07. Arheologija

Grana 6.07.01 prapovijesna arheologija

Grana 6.07.02 antička arheologija

Grana 6.07.03 srednjovjekovna arheologija

Grana 6.07.04 novovjekovna arheologija


Polje 6.08. Etnologija i antropologija

Grana 6.08.01 antropologija

Grana 6.08.02 etnologija

Grana 6.08.03 folkloristika


Polje 6.09. Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)


Polje 6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti

Grana 6.10.01 metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti

7. Interdisciplinarna područja znanosti

uredi

Polje 7.01. Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti)


Polje 7.02. Geografija

Grana 7.02.01 fizička geografija

Grana 7.02.02 društvena geografija

Grana 7.02.03 regionalna geografija

Grana 7.02.04 primijenjena geografija


Polje 7.03. Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti)


Polje 7.04. Kroatologija


Polje 7.05. Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)


Polje 7.06. Rodni studiji


Polje 7.07. Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje)


Polje 7.08. Projektni menadžment


Polje 7.09. Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće

1. Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

uredi

Polje 1.01 Gluma


Polje 1.02 Kazališna režija


Polje 1.03 Režija glazbenih i scenskih formi


Polje 1.04 Radiofonska režija


Polje 1.05 Lutkarstvo (lutkarska animacija i režija)


Polje 1.06 Dramsko pismo


Polje 1.07 Dramaturgija izvedbe

2. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

uredi

Polje 2.01 Gluma


Polje 2.02 Filmska režija


Polje 2.03 Animirani film (režija)


Polje 2.04 Snimanje (filmsko i elektroničko)


Polje 2.05 Filmska fotografija


Polje 2.06 Montaža


Polje 2.07 Filmska dramaturgija i scenarij

Polje 3.01 Kompozicija


Polje 3.02 Izvođenje glazbe

Grana 3.03.01. sviranje (instrumenti)

Grana 3.03.02. pjevanje

Grana 3.03.03. dirigiranje

Polje 4.01 Grafika


Polje 4.02 Kiparstvo


Polje 4.03 Slikarstvo


Polje 4.04 Animirani film


Polje 4.05 Ilustracija i strip


Polje 4.06. Umjetnost novih medija i umjetničkih praksi


Polje 4.10. Vizualna umjetnost videoigara i virtualna stvarnost


Polje 4.07. Likovna tehnologija (i reprodukcija)


Polje 4.08. Likovna pedagogija


Polje 4.09. Konzervacija i restauracija (umjetnički dio)


Polje 4.10 Fotografija

Polje 5.01 Kostimografija


Polje 5.02 Scenografija


Polje 5.03 Oblikovanje videa


Polje 5.04 Oblikovanje svjetla


Polje 5.05 Oblikovanje zvuka


Polje 5.06 Oblikovanje i tehnologija lutke


Polje 5.07 Filmska i medijska produkcija


Polje 5.08 Glazbena produkcija


Polje 5.09 Produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti


Polje 5.10. Produkcija videoigara


Polje 5.11. Primijenjene likovne umjetnosti


Polje 5.12. Konzervacija i restauracija


Polje 5.13. Kreativne umjetničke terapije

6. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

uredi

Polje 6.01 Klasični balet


Polje 6.02 Suvremeni ples


Polje 6.03 Koreografija


Polje 6.04 Pantomima


Polje 6.05 Scensko kretanje

Polje 7.01. Arhitektonsko projektiranje (umjetnički dio)


Polje 7.02. Urbanističko projektiranje (umjetnički dio)


Polje 7.03. Pejzažna arhitektura (umjetnički dio)

Polje 8.01 Dizajn vizualnih komunikacija i primijenjena grafika


Polje 8.02 Industrijski dizajn i dizajn proizvoda


Polje 8.03 Modni dizajn i dizajn tekstila


Polje 8.04 Dizajn interakcija


Polje 8.05. Dizajn videoigara

Polje 9.01 Književno stvaralaštvo (spisateljstvo)


Polje 9.02 Književno prevođenje

10. Umjetnička interdisciplinarna područja

uredi

Polje 10.01. Kreativne terapije

Grana 10.01.01. likovna terapija

Grana 10.01.02. muzikoterapija

Grana 10.01.03. dramaterapija

Grana 10.01.04. terapija pokretom i plesom


Polje 10.02. Umjetnička pedagogija

Grana 10.02.01. glazbena pedagogija

Grana 10.02.02. likovna pedagogija

Grana 10.02.03. plesna i baletna pedagogija

Grana 10.02.04. filmska pedagogija

Grana 10.02.05. dramska pedagogija


Polje 10.03. Dizajn i razvoj videoigara

Grana 10.03.01. integracija tehnologija i umjetnosti videoigara

Grana 10.03.02. ekonomija videoigara

Grana 10.03.03. znanost u području videoigara

Grana 10.03.03. istraživačke i znanstvene prakse u području videoigara


Polje 10.04. Umjetnost, znanost, tehnologija

Grana 10.04.01. umjetničke prakse u području znanosti i tehnologije

Izvori

uredi