Elektronska ljuska

Elektronska ljuska ili energetski nivo je zamišljena putanja elektrona. Postoji 7 elektronskih ljusaka, a označavaju se slovima K, L, M,N, O, P i Q. U istu ljusku dolaze elektroni koji imaju međusobno podjednaku energiju, a što imaju veću energiju nalaze se u ljuskama dalje od jezgre.

Formula za broj elektrona u ljusci je 2 x n 2, a n označava redni broj ljuske.

Unutar ljusaka postoje orbitale ili podljuske.U jednu orbitalu stanu 2 elektrona koji moraju imati istu energiju i obrnuti spin.

Četiri vrste orbitala:

  • s (jedna)
  • p (tri)
  • d (pet)
  • f (sedam)


K(n=1) popunjava se prva

L(n=2) popunjava se druga

M(n=3) popunjava se treća

N(n=4) popunjava se četvrta

O(n=5) popunjava se peta

P(n=6) popunjava se šesta

Q(n=7) popunjava se sedma

Popunjavanje:

1S -> 2S -> 2P -> 3S -> 3P -> 4S -> 3D -> 4P -> 5S -> 5P -> 6S -> 4F