Povijest alfabeta

srednje brončano doba 19. – 15. st. pr. Kr.

meroitičko 3. st. pr. Kr.
Genealogija

Feničko pismo potječe iz trećeg tisućljeća pr. Kr. i počiva na sjeverno semitskom pismu. Ovo pismo su upotrebljavali Feničani i staro je najmanje 3500 godina. Mnogi narodi kao npr. Grci, Aramejci, Židovi, Arapi i drugi su na temelju feničkog pisma napravili svoja pisma.

Kao ni hebrejsko i arapsko pismo, feničko pismo nema znakove za samoglasnike. Svaki znak predstavlja jedan suglasnik, a samoglasnici su izgovarani prema smislu.

Prvobitno, sva su slova bila urezivana u kamen, većina ih je bila popriječna i uspravna, kao i oznake u runičkom pismu. Feničani su pisali s desna na lijevo, ali ponekad i s lijeva na desno kao i u boustrofedonu, gdje je jedan red teksta napisan s lijeva na desno, drugi s desna na lijevo, onda opet s lijeva na desno itd. Također su neka slova imala i različite pojave, kao npr. slovo tav, koje je moglo biti napisano kao + ali i kao x itd.

Feničko pismo je pronađeno na mnogo arheoloških nalazišta oko Sredozemlja gdje su Feničani imali svoje kolonije, kao u Biblosu (Libanon) i Kartagi (Tunis).

Slovo Ime Značenje Transl. Odgovara drugim jezicima
Hebr. Arap. Grčki Latinica Ćirilica
Aleph Aleph ʼāleph bik ʼ א Αα Aa Аа
Beth Beth bēth kuća b ב Ββ Bb Бб, Вв
Gimel Gimel gīmel deva g ג Γγ Cc, Gg Гг
Daleth Daleth dāleth vrata d ד Δδ Dd Дд
He He prozor h ה Εε Ee Ее, Єє
Waw Waw wāw kuka w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
Zayin Zayin zajin oružje z ז Ζζ Zz Зз
Heth Heth ḥēth ograda ח Ηη Hh Ии
Teth Teth ṭēth kotač ט Θθ Фф
Yodh Yodh yōdh ruka y י Ιι Ii, Jj Іі
Kaph Kaph kaph dlan k כ Κκ Kk Кк
Lamedh Lamedh lāmedh štap l ל Λλ Ll Лл
Mem Mem mēm voda m מ Μμ Mm Мм
Nun Nun nun riba n נ Νν Nn Нн
Samekh Samekh sāmekh stup s ס س Ξξ, Χχ Xx Хх
Ayin Ayin ʿayin oko ʿ ע Οο Oo Оо
Pe Pe usta p פ Ππ Pp Пп
Sade Sade ṣādē stablo
papirusa
צ Ϡϡ Цц, Чч
Qoph Qoph qōph majmun q ק Ϙϙ Qq
Res Res rēš glava r ר Ρρ Rr Рр
Sin Sin šin zub š ש ش Σσ Ss Сс, Шш
Taw Taw tāw obilježe t ת Ττ Tt Тт