Generalni providur Dalmacije

Generalni providur Dalmacije ((tal.): Provveditore Generale di Dalmazia) bio je vrhovni predstavnik mletačke vlasti u Mletačkoj Dalmaciji, sa sjedištem u guvernerskoj palači u Zadru, tada glavnom gradu pokrajine. Funkcija generalnog providura za Dalmaciju prvi puta je uvedena 1597. godine, a bila je aktivna sve do pada Mletačke Republike 1797. godine. Generalnog providura imenovalo je izravno mletačko Veliko vijeće, u prvom razdoblju na dvije godine, a od kraja 17. stoljeća na tri godine.

OvlastiUredi

Generalni providur vršio je vrhovnu vlast u Dalmaciji, u svojoj poziciji objedinjavao je civilnu, sudsku i vojnu upravu. Od brojnih zaduženja važnija su: korespondencija sa mletačkom vladom, korespondencija sa potčinjenim mu providurima u drugim mletačkim gradovima, korespondencija i održavanje diplomatskih odnosa sa susjednim državama, ponajprije sa Osmanskim Carstvom, i to prvenstveno sa bosanskim pašom u Sarajevu, ali i sa Dubrovnikom. Imao je pravo donositi zakonske odredbe (tzv. terminacije) koje su imale zakonsku snagu te se nisu mogli ukidati, pa tako generalni providuri nisu mogli ukidati starije terminacije. Također je imao vrhovnu sudsku funkciju, iako su na njegove odluke mogle biti uložene žalbe mletačkim savjetima.

Njegove vojne ovlasti uključivale su vrhovno zapovjedništvo nad mletačkom vojskom u pokrajini, što je posebno bilo važno za vrijeme ratnih godina, bio je odgovoran za organiziranje vojnih postrojbi, odnosno za njihove plaće, oružje i održavanje utvrda i ostalih vojnih objekata. Osobno je imenovao ili potvrđivao ministre koje su imenovali knezovi, kapetani ili neki drugi komunalni organi.

Kao predstavnik civilne vlasti brinuo se za ekonomski razvoj pokrajine, kako za ubiranje poreza i carina, tako za organiziranje i unaprijeđivanje trgovine sa Osmanskim Carstvom, prvenstveno sa osmanskom Bosnom, koja je uvelike ovisila o dalmatinskim lukama da bi se opskrbila žitom. Osim toga, providuri su bili zaduženi za organiziranje javnih radova, stvaranja katastara, podijele osvojene zemlje stanovništvu, očuvanju mira na granici, itd.

Popis generalnih providura Dalmacije*Uredi

*Napomena: radi slabe obrađenosti u hrvatskoj, ali i talijanskoj historiografiji, moguće su manje pogreške (+/-1 godina) pri definiranju stvarnog trajanja službe pojedinog generalnog providura.

BibliografijaUredi