Geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom.

Geodet mjeri zemljište pomoću daljinomjera.

Djelatnost geodetskog inženjera obuhvaća:

  • određivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za

određivanje Zemljinog polja sile teže kao i položaja, veličine, oblika i površine bilo kojeg njenog dijela;

  • utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe, nadzor nad njenim prostornim

promjenama i promjenama građevinskih objekata;

  • određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih

čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica kod nadležnih uprava;

  • istraživanja prirodnog i društvenog okoliša, otkrivanje datosti kopna i mora, uporaba dobivenih

podataka u općinskim, gradskim, županijskim i državnim društvenim i prostornim planovima razvitka;

  • planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među česticama zemljišta i građevinama;
  • utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima;
  • planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova;
  • projektiranje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim

sustavima, te trajno prikupljanje, čuvanje, obrađivanje i analiziranje podataka u tim sustavima;

  • prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.