Geografska mreža

Mreža usporednica (paralela) i podnevnika (meridijana) zove se geografska mreža.

Uz pomoć geografske mreže (s pomoću usporednica i podnevnika) može se odrediti smještaj svake točke na Zemlji.

U toj se mreži koristimo stupnjevima.

Budući da je Zemlja gotovo okrugla, usporednice i podnevnici obilježeni su brojkama koje označavaju stupnjeve.

Za određivanje točnog smještaja neke točke u geografskoj mreži služimo se stupnjevima, minutama i sekundama.

Ako se neki brod u oceanu nađe u nevolji, javit će svoj položaj u geografskoj mreži te će mu na osnovi tih koordinata stići pomoć.

Brod koji je u nevolji daje dva podatka: geografsku širinu (svoj položaj u odnosu na ekvator) i geografsku dužinu (svoj položaj u odnosu na početni podnevnik).

Usporednice ili paralele su zamišljene kružnice koje opasuju odnosno okružuju zemlju.

Meridijani ili podnevnici su zamišljene kružnice koje spajaju južni i sjeverni pol.