Glagolski pridjev

Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici

Glagolski pridjevi u hrvatskome jeziku mogu biti radni (aktivni) ili trpni (pasivni).

Glagolski pridjev radni uredi

Glagolski pridjev radni (aktivni) jednostavan je opći glagolski oblik.

Tvori se od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih glagola dodavanjem nastavaka -o ili -ao, -la, lo u jednini te -li, -le, -la u množini. Nastavak -ao za muški rod jednine dolazi ako infinitivna osnova završava zatvornikom (suglasnikom).

Glagolski pridjev radni služi za tvorbu složenih glagolskih oblika: perfekta, pluskvamperfekta, futura drugog te kondicionala prvog i kondicionala drugog.

Glagolski pridjev radni može se ponašati i kao pravi pridjev te onda dobiva i njegov način sklonidbe. Primjerice:

 • Grm se rascvao. Rascvali je cvijet mirisao. (GPR, pridjev)


Primjeri glagolskog pridjeva radnog uredi


GPR pomoćnih glagola biti, htjeti i glagola nositi:

 • biti - bio, bila, bilo, bili, bile, bila
 • htjeti - htio, htjela, htjelo, htjeli, htjele, htjela
 • nositi - nosio, nosila, nosilo, nosili, nosile, nosila


Brojni glagoli ne tvore GPR po ovim pravilima jer su u povijesti doživjeli brojne morfonološke promjene.

 • bosti - bo, bola, bolo...
 • cvasti - cvao, cvala, cvalo...
 • pasti - pao, pala, palo...
 • presti - preo, prela, prelo
 • rasti - rastao, rasla, raslo...


Glagoli koji s osnovnim završetkom je u muškom rodu jednine zamjenjuju je s alomorfom i:

 • smjeti - smio, smjela, smjelo...
 • šutjeti - šutio, šutjela, šutio...
 • vidjeti - vidio, vidjela, vidjelo...
 • voljeti - volio, voljela, voljelo...
 • živjeti - živio, živjela, živjelo...

Glagolski pridjev trpni uredi

Glagolski pridjevi trpni (pasivni) jednostavan je opći glagolski oblik.

Tvori se najčešće od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih prijelaznih glagola i nastavaka:

-n, -na, -no, -ni, -ne, -na
-en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena
-jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena
-t, -ta, -to, -ti, -te, -ta


Glagolski pridjev trpni služi za tvorbu pasiva i pridjeva.

Trpni pridjevi rabe se i kao pravi pridjevi te se sklanjaju po pridjevnoj sklonidbi:

 • Donio je mljevene orahe.


Primjeri glagolskog pridjeva trpnog uredi


Kod nekih se glagolskih pridjeva trpnih provodi jotacija:

 • baciti - bac + jen - bačen
 • gaziti - gaz + jen - gažen
 • nositi - nos + jen - nošen
 • platiti - plat + jen - plaćen
 • vidjeti - vid + jen - viđen


Treba paziti:

 • donijeti - donesen donešen
 • izgristi - izgrizen izgrižen

To isto vrijedi za izvedenice od osnovnih glagola (nagristi, zagristi, prenijeti, podnijeti, pridonijeti...)


Glagoli poput krstiti, koristiti, pustiti imaju trpni pridjev na -šten:

 • kršten, korišten, pušten


Nastavak -t ima većina glagola s infinitivnom osnovom ma -u, -r, -e ispred kojeg nema i, -i te na vokale koji nisu sufiksi:

 • nasuti - nasut, skinuti - skinut, donijeti - donijet, piti - pit

Prednost uvijek imaju oblici s nastavkom -n ili -en, dakle - donesen i pijen, a ne donijet i pit.