Govori Hrvata iločkoga područja

Riječ je o govorima koji su nekoć pripadali slavonskom dijalektu, međutim su pod utjecajem okolnih ekavaca prihvatili ekavski refleks jata i poprimili novoštokavsku akcenuaciju. Riječ je o rubnom dijalektu, koji se osim u Hrvatskoj nalazi i u područjima (nestajajućim enklavama) po Vojvodini u Srbiji.
Glavne karakteristike prijelaza (u vojvođansku novoštokavsku ekavicu) su;

 • ekavski refleks jata
 • gubljenje i zamjena suglasnika [x]
 • uklanjanje zijeva kontrakcijom ili umetanjem suglasnika (reko, jedanajst)
 • djelomično provođenje druge palatalizacije (momci, na nogi)
 • disimilacija nekih nazala (mlogo, tavno)
 • štakavizam (prišt, zviždit)
 • novoštokavska akcentuacija (uz znatna odstupanja)
Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika
Dijalekti štokavskog narječja:

Zapadnoštokavski govori:

Istočnoštokavski govori:

Prijelazni govori:


Lokacija i granice govornika Iločkog po Ivi Lukežić
hrvatski dijalekti i lokacija iločkih govora i izvan Hrvatske
Iločki dijalekt

Pri tome nedostaju;

 • otvoreniji izgovor vokala o i e
 • nema karakterističkog izgovora [š], [ž], [č] i [dž]
 • nema različitih elizija i redukcija nenaglašenih vokala
 • nema razvoja zvučnih suglasnika na kraju riječi u poluzvučne

Značajke slavonskog dijalekta bi bile;

 • ikavizmi u nekim rječima (npr. vidit)
 • gubljenje ili zamjena suglasnika [x]
 • [l] na kraju riječi i sloga kod imenica i pridjeva obično ostaje nepromijenjen
 • sporadično mujiranje [l] ispred i ([gljista], [željiti]
 • disimilacija nazala (guvno)
 • djelomično provođenje 2. palatalizacije
 • glagoli tipa maknit

Dijalekt ne pripada slavonskom jer;

 • štakavizam
 • nema više protetskog [j]
 • nema dominantne ikavske zamjene jata
 • nema starijih oblika lokativa, dativa i genitiva množine

Od tuđica su dosta česti turcizmi, a pojavljuju se i njemačke, latinske i druge strane riječi. Govornici dijalekta su srijemski i banatski Šokci.


Izvori

uredi
 • Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 1. - Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govor torlačkog narječja, Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2003.
 • Iva Lukežić, Zajednička povijest hrvatskih narječja - 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.