Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

državna agencija koja obavlja regulatorne poslove o telekomunikacijama
(Preusmjereno s HAKOM)

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, koja obavlja regulatorne i druge poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih  Zakonom[4] o elektroničkim komunikacijama koji je stupio na snagu 19. lipnja 2014. (ZEK , NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i Zakonom o poštanskim uslugama (ZPU, NN br. 144/12, 153/13 i 78/15) i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga (ZRTŽU, NN br. 71/14).[5][6] Kao neovisni nacionalni regulator HAKOM regulira tržišta elektroničkih komunikacija, te poštanskih i željezničkih usluga. Jedno je od šest nacionalnih regulatornih tijela izravno odgovornih Hrvatskome saboru. Sjedište HAKOM-a je u Zagrebu, a podružnice još ima u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
HAKOM
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Osnovni podaci
Država Flag of Croatia.svg Hrvatska
Ustanovljeno 19. lipnja 2014.
Prednik Hrvatska agencija za telekomunikacije (HAT), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Vijeće za poštanske usluge i Agencija za reguliranje tržišta željezničkih usluga
Nadležnost regulacija tržišta elektroničkih komunikacija te tržišta poštanskih i željezničkih usluga
Sjedište Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb [1]
Broj zaposlenika 177
Godišnji proračun 10 mil. €
Predsjednik Vijeća Tonko Obuljen, dipl. ing. [2]
Ravnatelj mr.sc. Miran Gosta [3]
Mrežne stranice
hakom.hr

PovijestUredi

HAKOM je službeno osnovan 1. srpnja 2008. godine spajanjem Hrvatske agencije za telekomunikacije i Vijeća za poštanske usluge. No, taj nadnevak ne veže se za početak rada nacionalnog regulatora za mrežne djelatnosti, budući se početak rada HAKOM-a povezuje uz osnivanje Hrvatskog zavoda za telekomunikacije (HZT) iz kojeg je HAKOM nastao, a koji je službeno započeo s radom 1. siječnja 2000. godine, kao i njegovih slijednika: Hrvatske agencije za telekomunikacije i Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Tijekom 2014. HAKOM-u se pripojila i Agencija za reguliranje tržišta željezničkih usluga (ARTŽU) kao samostalno i neovisno regulatorno tijelo, a koja je osnovana Zakonom o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Radi prepoznatljivosti u javnosti nakon pripajanja zadržan je skraćeni naziv HAKOM.

Osnivanje i upravljanjeUredi

 
Sjedište HAKOM-a u Zagrebu, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

HAKOM je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, a rad HAKOM-a je javan. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske. Rad HAKOM-a je javan, a za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskom saboru.

HAKOM-om upravlja Vijeće[2] koje čini pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća HAKOM-a. Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća HAKOM-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na razdoblje od pet godina. Vijeće HAKOM-a donosi odluke većinom glasova svih članova. HAKOM ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a ustrojena je u skladu sa statutom i drugim općim aktima HAKOM-a. Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće HAKOM-a.

NadležnostUredi

Osnovna nadležnost HAKOM-a je:

  • reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga
  • zaštita prava krajnjih korisnika usluga
  • upravljanje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku:
    • radiofrekvencijskim spektrom
    • adresnim prostorom
    • brojevnim prostorom

Prema ZEK-u, HAKOM ima ovlast štititi potrošače nadzorom i regulacijom cijena i kvalitete poštanskih usluga i usluga elektroničkih komunikacija, kao i osiguranja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza te otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i prijevoznika u svrhu zaštite tržišnog natjecanja. HAKOM pomaže i u stvaranju okruženja prikladnog za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, kao i u osiguranju stabilnog rasta. Također je nadležan rješavati sporove između korisnika i pružatelja usluga u vezi s naknadama,  kakvoćom usluga ili povredama ugovora te upravlja i nadzire radiofrekvencijski spektar i brojevni  i adresni prostor. HAKOM osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga. Štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih, poštanskih i željezničkih usluga po pristupačnim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija.

Struktura i financiranjeUredi

HAKOM ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove, a ustrojena je u skladu sa Statutom i drugim općim aktima HAKOM-a. Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj HAKOM-a kojeg imenuje Vijeće HAKOM-a. Za svoj rad, ravnatelj odgovara Vijeću HAKOM-a. Trenutno, ovo državno regulatorno tijelo za mrežne djelatnosti zapošljava 177 većinom srednje i visoko obrazovanih suradnika. Ukupni godišnji proračun iznosi oko 10 milijuna eura, a financira se iz naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, te iz naknada u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda operatora.

CiljeviUredi

Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih dobara, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i provedba učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta. Kao tržišni regulator željezničkih usluga, HAKOM postupa po žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja; nadležan je za infrastrukture kojima se odlučuje o pristupu na željezničku mrežu bilo posredstvom izrade izvješća o mreži, voznog reda i/ili određivanjem pristojbe za korištenje željezničkih usluga; obavlja nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i prijevoznika o visini pristojbe te nadzor nad kvalitetom pružene usluge željezničkih prijevoznika; daje prethodnu suglasnost na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture te analizira i prati stanje konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga.[7]

Suradnja s drugim tijelimaUredi

Posebna pozornost posvećuje se suradnji sa susjednim zemljama. HAKOM sudjeluje u nizu bilateralnih i multilateralnih sastanaka i radionica u cilju promicanja efikasne regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, odnosno aktivno sudjeluje u radu radnih skupina Europske komisije (COCOM (Communications Committee), ERG (European Regulators Group), IRG (Independent Regulators Group), RSPG (Radio Spectrum Policy Group), RSC (Radio Spectrum Committee)), zatim u radu BEREC-a [8] (Body of European Regulators for Electronic Communications), radnih skupina ITU-a (International Telecommunication Union - Međunarodna telekomunikacijska unija) i CEPT-a [9] (Conférence Européenn des Postes et Télécommunications) na području tržišta elektroničkih komunikacija te CERP-a (Comite Européen des Régulateurs Postaux) i UPU-a [10] (Union Postale Universelle - Svjetska poštanska unija) na području tržišta poštanskih usluga. U dijelu regulacije jedinstvenog tržišta željezničkih usluga EU-a, a u okviru obavljanja svoje djelatnosti, s obzirom na specifičnosti željezničkih usluga, HAKOM surađuje s nacionalnim i europskim tržišnim regulatorima radi usuglašavanja načela i prakse donošenja odluka. Član je IRG-Raila (Independent Regulators Group – Rail), foruma nezavisnih regulatornih tijela na tržištu željezničkih usluga u EU.


IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi