Hidrološka i vodozaštitna funkcija šume

Hidrološka i vodozaštitna funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Hidrološka funkcija sastoji se u pročišćavanju po­vršinskih i podzemnih voda te u stalnosti opskrbe vo­dom izvorišta i vodotoka i sprječavanju njezina brzog otjecanja. Hidrološku funkciju obavlja svaka šuma. Utjecaj šume na hidrološke prilike u prostoru ovisi o šumskome ekosustavu, o njezinoj stojbini i strukturi šumske sastojine. Vrlo značajnu ulogu imaju pri tome reljef, geološka podloga i tlo, zatim vrste drveća, njiho­va starost te sklop krošanja. Vodni odnosi u šumi ovise neposredno o evapotranspiraciji, gdje odlučujuću ulogu ima transpiracija drveća koja se uvelike razlikuje od vrste do vrste. Tako npr. ukupna godišnja transpiracija iznosi za bukvu prosječno 300 mm, dok kod hrasta lužnjaka iznosi oko 500 mm. Veliku ulogu ima pri tome upojna moć šumskog tla (kapacitet za vodu i zrak), što ovisi o njegovoj strukturi i mehaničkom sastavu, o njegovoj dubini te o geolo­škoj podlozi. Zna se kako je šuma najbolji prečistač vode, odno­sno voda šumskih izvora dobra je za piće.

IzvoriUredi