Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) temelj su za sastavljanje i objavu financijskih izvještaja malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Nakon što su dugo vremena svi poduzetnici u Republici Hrvatskoj sastavljali i objavljivali financijske izvještaje sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), 2008. godine objavljeni su i nakon toga krenuli u primjenu Hrvatski standardi financijskog izvještavanja s ciljem pojednostavljenja procesa sastavljanje i objave financijskih izvještaja malim poduzetnicima te smanjenja troškova. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja utemeljeni su u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te u osnovi, uz manje razlike, predstavljaju njihovu pojednostavljenu verziju.

Opća obilježja i svrhaUredi

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja su računovodstvena načela i pravila koja primjenjuje računovodstvena struka, a koristi se kod sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja.[1] U Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja naznačene su temeljne koncepcije na kojima počiva sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja. Svrha standarda je:

  • propisati osnovu za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja;
  • pomoć revizorima u formiranju mišljenja jesu li financijski izvještaji u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja;
  • pomoć korisnicima financijskih izvještaja pri tumačenju podataka i informacija koje su sadržane u financijskim izvještajima.

Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja regulira se tematika u vezi s financijskim izvještajima, u prvom redu, namijenjenih vanjskim korisnicima. Oni sadrže zahtjeve priznavanja, mjerenja, procjenjivanja, prezentiranja i objavljivanja transakcija i događaja (imovine, obveza, kapitala, prihoda, rashoda, dobiti i gubitku, promjena u kapitalu i novčanom toku) važnih za financijske izvještaje opće namjene.

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja su jednostavni, malog su opsega te teoretski i stručno zadovoljavaju kriterije suvremenog financijskog računovodstva. Utemeljeni su u odrednicama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, IV. i VII. Direktivi Europske unije i te domaćoj računovodstvenoj teoriji i praksi.

Donošenje i objavaUredi

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo od devet članova s petogodišnjim mandatima koje na prijedlog Ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, osnovan na temelju Zakona o računovodstvu. Njegova je primarna uloga prevođenje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te donošenje, objava i tumačenje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.[2]

Odlukom Odbora za standarde financijskog izvještavanja prva objava standarda izvršena je u Narodnim Novinama br. 30 od 12. ožujka 2008. godine. Standardima je propisana primjena za razdoblje od 01. siječnja 2008. godine.

Objavljeni HSFIUredi

Trenutno je aktualno 17 standarda:[3]

standard Puni naziv
HSFI 1 Financijski izvještaji
HSFI 2 Konsolidirani financijski izvještaji
HSFI 3 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške
HSFI 4 Događaji nakon datuma bilance
HSFI 5 Dugotrajna nematerijalna imovina
HSFI 6 Dugotrajna materijalna imovina
HSFI 7 Ulaganja u nekretnine
HSFI 8 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
HSFI 9 Financijska imovina
HSFI 10 Zalihe
HSFI 11 Potraživanja
HSFI 12 Kapital
HSFI 13 Obveze
HSFI 14 Vremenska razgraničenja
HSFI 15 Prihodi
HSFI 16 Rashodi
HSFI 17 Poljoprivreda

Obveznici primjeneUredi

Obveznici primjene su mali poduzetnici, odnosno kompanije koje zadovoljvaju sve sljedeće kriterije:

  • kompanije čije dionice ne kotiraju na burzi
  • nisu financijske institucije
  • ne sastavljaju konsolidirana financijska izvješća
  • ne zadovoljavaju 2 ili 3 od 3 kriterija vezanih za visinu aktive (više od 150 milijuna kuna), prihoda (više od 300 milijuna kuna) i prosječan broj zaposlenika (više od 250 zaposlenika) potrebnih za klasifikaciju u skupinu velikih poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu.

IzvoriUredi