Imovina je ukupna vrijednost resursa, odnosno izvora potencijalne imovine, kojima poduzetnik raspolaže i njima se koristi kako bi ostvario gospodarsku aktivnost.

Prema funkciji i roku trajanja, imovina se dijeli na:

  • Dugotrajna imovina (stalna)
  • Kratkotrajna imovina (tekuća)
    • zalihe
    • potraživanja
    • financijska imovina
    • novac na računu i blagajni