Ispadanje suglasnika

Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Ispadanje (gubljenje, redukcija) suglasnika glasovna je promjena gdje od dva ista suglasnika ostaje samo jedan.


Primjeri ispadanja suglasnikaUredi


Suglasnici se gube:


od + dijeliti > odijeliti, bez + zvučni > bezvučni
  • nakon nekih glasovnih promjena
bez + subjektan - bessubjektan (jednačenje po zvučnosti) > besubjektna, iz + šarati - iarati (jednačenje po zvučnosti) - iššarati (jednačenje po mjestu tvorbe) > išarati


Suglasnici d i t ispadaju u sljedećim slučajevima:


otac - otca > oca, sudac - sudca > suca
  • ispred št
gospodština > gospoština, hrvatština > hrvaština
  • u suglasničkim skupovima stn, zdn, ždn, stl, stk, štnj
mjesto - mjestni > mjesni, most - mostni > mosni, kazalište - kazalištni > kazališni, nužda - nuždni > nužni, godište - godištnji - godišnji


Suglasnik s gubi se ispred sufiksa -ski kad dolazi iza č, ć, s, š:

mladić + -ski - mladićski > mladićki, ribič - ribičski > ribički, Rus + russki > ruski, nogometaš - nogometašski - nogometaški


Izmijenjena osnova naziva se okrnjena osnova, prefiks okrnjenim prefiksom, a sufiks okrnjenim sufiksom.

Odstupanja kod ispadanja suglasnikaUredi


Suglasnici ne ispadaju u sljedećim slučajevima:


  • u superlativnu pridjeva koji počinju glasom j
najjači, najjužniji, najjasniji, najjeftiniji
nad + državni > naddržavni (nadržavni)
nuzzarada, naddruštveni, poddijalekt
  • ako su s i z završni suglasnici prefiksa, ne dolazi do ispadanja:
bez dlake > bezdlak, iz + tisnuti > istisnuti
  • kod ženskih mocijskih parnjaka imenica muškog roda na -ist
komunist - komunistkinja


Ovo se pravilo provodi u pismu, ali ne i u govoru:

  • kod nekih se posuđenica skup st može i ne mora ostaviti radi lakšeg razumijevanja:
aoristni, azbestni, protestni i aorisni, azbesni, protesni