Ispadanje suglasnika

Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika
Pokriveno r

Ispadanje (gubljenje, redukcija) suglasnika glasovna je promjena gdje od dva ista suglasnika ostaje samo jedan.


Primjeri ispadanja suglasnikaUredi


Suglasnici se gube:


od + dijeliti > odijeliti, bez + zvučni > bezvučni
  • nakon nekih glasovnih promjena
bez + subjektan - bessubjektan (jednačenje po zvučnosti) > besubjektna, iz + šarati - iarati (jednačenje po zvučnosti) - iššarati (jednačenje po mjestu tvorbe) > išarati


Suglasnici d i t ispadaju u sljedećim slučajevima:


otac - otca > oca, sudac - sudca > suca
  • ispred št
gospodština > gospoština, hrvatština > hrvaština
  • u suglasničkim skupovima stn, zdn, ždn, stl, stk, štnj
mjesto - mjestni > mjesni, most - mostni > mosni, kazalište - kazalištni > kazališni, nužda - nuždni > nužni, godište - godištnji - godišnji


Suglasnik s gubi se ispred sufiksa -ski kad dolazi iza č, ć, s, š:

mladić + -ski - mladićski > mladićki, ribič - ribičski > ribički, Rus + russki > ruski, nogometaš - nogometašski - nogometaški


Izmijenjena osnova naziva se okrnjena osnova, prefiks okrnjenim prefiksom, a sufiks okrnjenim sufiksom.

Odstupanja kod ispadanja suglasnikaUredi


Suglasnici ne ispadaju u sljedećim slučajevima:


  • u superlativnu pridjeva koji počinju glasom j
najjači, najjužniji, najjasniji, najjeftiniji
nad + državni > naddržavni (nadržavni)
nuzzarada, naddruštveni, poddijalekt
  • ako su s i z završni suglasnici prefiksa, ne dolazi do ispadanja:
bez dlake > bezdlak, iz + tisnuti > istisnuti
  • kod ženskih mocijskih parnjaka imenica muškog roda na -ist
komunist - komunistkinja


Ovo se pravilo provodi u pismu, ali ne i u govoru:

  • kod nekih se posuđenica skup st može i ne mora ostaviti radi lakšeg razumijevanja:
aoristni, azbestni, protestni i aorisni, azbesni, protesni