Dr. sc. Ivica Golec, (Petrinja, 23. travnja 1943. – Petrinja, 13. kolovoza 2017.), bio je hrvatski povjesničar, znanstvenik, istraživač, društveni djelatnik i publicist, predsjednik ogranka Matice hrvatske u Petrinji i počasni predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva Slavulj.[1]

Ivica Golec, Petrinja 2014.

Životopis

uredi

Ivica Golec rođen je u Petrinji 1943. godine. Osnovno i srednje školovanje završio je u rodnom gradu, a visoku stručnu spremu pravnog smjera stječe u Zagrebu. Povijesnim istraživanjima bavi se od 1969., a profesionalno od 1991. godine. Ispite iz temeljnih disciplina znanstvenog područja Povijesne znanosti položio je pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1992.), gdje je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Vojni komunitet Petrinja (1777. – 1871.) i time stekao znanstveni stupanj doktora društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti 14. veljače 1996. godine. Radio je kao pravnik u privredi, potom kao arhivist-istraživač u Državnom arhivu Sisak, a od početka 1994. godine zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu, prvo kao asistent, a potom je biran u znanstvena zvanja od znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika. Bio je vanjski suradnik i predavač na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji od 1996., a u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 1999. godine. Bavi se istraživanjem hrvatske povijesti u razdoblju od 18. do 20. stoljeća, ponajviše povijesti Hrvatsko-slavonske vojne krajine, posebice Banske krajine i njezina sjedišta Petrinje, te gospodarske, kulturne, političke i vjerske povijesti, povijesti ustanova, športa, glazbe, svakodnevnog života, demografije i biografike. Autor je temeljnih radova iz vojnokrajiške prošlosti Petrinje i Banovine. Član je više stručnih i kulturnih društava.

Knjige

uredi
 • Tiskarstvo, izdavaštvo i knjižarstvo petrinje (1881. – 1991.), Zagreb, 1992.
 • Povijest grada Petrinje (1204. – 1592. – 1992.), Zagreb, 1993.
 • Petrinjski biografski leksikon, Petrinja, 1999.
 • Povijest školstva u Petrinji (1700. – 2000.), Petrinja, 2000.
 • Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno kulturno središte Banske krajine (1777. – 1871.), Sisak, 2003.
 • Hrvatsko pjevačko društvo Slavulj, Petrinja, 2004.
 • Gradska limena glazba Petrinja (1808. – 2008.), Petrinja, 2008.
 • Hrvački športski klub Gavrilović (1948. – 2008.), Petrinja, 2008.
 • 100 godina nogometa u Petrinjii (1910. – 2010.), Petrinja, 2010.
 • Povijest grada Petrinje (1204. – 1592. – 2014.), Petrinja, 2014.
 • Razvoj novčanih zavoda na području današnje Sisačko-moslavačke županije (1860. – 1945.), Sisak, 2014.

te više od 100 znanstvenih, stručnih i preglednih radova i novinskih članaka u časopisima, zbornicima, leksikonima, novinama i sl. Sudjelovao je na više od 20 znanstvenih skupova, bio je recenzent mnogih radova iz hrvatske povijesti, posebice onih iz vojnokrajiškog razdoblja.

Važniji znanstveni radovi

uredi
 • Gospodarstvena bratovština petrinjska. Acta hislorico-oeconomica lugoslaviae 15 (1988.). br. 15. Zagreb 1988., 181-194., bilješke 1-82.
 • Ilirski pokret u Sisku (1835. – 1848.). Riječi, Časopis za kulturu umjetnosti i društvena pitanja, Muzej Sisak, 1 (1990.), 14-27. bilješke 1-58.
 • Društveni život na području Dvora na Uni (1800. – 1881.), Dvor na Uni od prijeslavenskog doba do naših dana - Zbornik naučnih i publicističkih radova, 1, Dvor na Uni 1991., 162-168., bilješke 1-67.
 • Ugledni petrinjski pedagoški djelatnici s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Prema slobodnoj školi, Zbornik radova Instituta za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1992., 227-234., bilješke 1-27.
 • Iz prošlosti Banske krajine s posebnim osvrtom na Petrinju i župu Hrvatski Čuntić, Župa Hrvatski Čuntić jučer, danas, sutra, Zbornik radova, Sisak 1993., 7-16., bilješke 1-19.
 • Narodni pokret na sisačkom području 1903./1904., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (ZHP), 26 (1993.) 26, 101-112., bilješke 1-72.
 • Prilozi poznavanju trgovinskih odnosa u vojnom komunitetu Petrinja (1777. – 1848.), Acta historico-eoconomica, 23 (1996.), 23-24, 57-72., biljeske 1-55.
 • Znameniti ljudi sisačkog kraja - Franjo Lovrić (16. VII. 1815. – 31. VII. 1910.), Pučki kalendar Ljudevit Posavski, Sisak 1996., 146-161., bilješke 1-68.
 • Gospodarsko-politička i kulturna djelatnost Franje Lovrića (1815. – 1910.), Radovi ZHP, 27 (1994.) 27, 205-216., bilješke 1-63.
 • Kazneni postupak protiv prvaka HSS Ljudevita Tomašića, Časopis za suvremenu povijest Hrvatskog instituta za povijest (HIP), 29 (1997.) 1, 287-296., bilješke 1-38.
 • Prilozi poznavanju poljoprivredno-šumarskih odnosa u vojnom komunitetu Petrinja (1777. – 1871.), Radovi ZHP, 30 (1997.) 49-63., bilješke 1-77.
 • Odjeci Hrvatskog narodnog preporoda na području Banske krajine i vojnog komuniteta Petrinja (1777. – 1871.), Petrinjski zbornik, 1 (1998.) 1, 66-74., bilješke 1-45.
 • Život i djelo hrvatskog kulturnog djelatnika Janka Stjepušina (1861. – 1946.), Petrinjski zbornik, 1 (1998.), 121-130., bilješke 1-19.
 • Glazbeni život grada Petrinje (1808. – 1991.), objavljeno u knjizi: Ivica Golec - Antun Petračić - Milan Schmidt, Kroz stoljeća limene glazbe u Petrinji, Petrinja 1998., 17-35., bilješke 1-26.
 • Građanska policija (Bürger-Militz) i Streljačko društvo vojnog komuniteta Petrinje (1808. – 1871.), Petrinjski zbornik, 2 (1999.) 2, 17-27., bilješke 1-38.
 • Školstvo u vojnom komunitetu Petrinja koncem 18. i početkom 19. St., Petrinjski zbornik, 3 (2000.) 3, 23-40., bilješke 1-90.
 • Organizacija sudstva u vojnom komunitetu Petrinja koncem 18. i početkom 19. st, Petrinjski zbornik, 3 (2000.) 3, 41-52, bilješke 1-42.
 • Kostajnica kao vojni komunitet (1777. – 1871.), Hrvatska Kostajnica 1240.-2000., Zbornik sa znanstvenog skupa, Hrvatska Kostajnica 2002., str. 163-178., bilješke 1-42.
 • Pedagoška, glazbena i politička djelatnost Stjepana Križanića (1879. – 1941.), Petrinjski zbornik 4 (2001.) 93-105., bilješke 1-44.
 • Obrtničko-radničko društvo »Banovac« u Petrinji (1885. – 1905.), Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest (HIP) 33 (2001.) 2, 453-474., bilješke 1-71.
 • Svećenici župe sv. Lovre u Petrinji i njihov doprinos hrvatskom narodnom preporodu (1790. – 1848.), Croatica Christiana Periodica, Časopis Instituta za crkvenu povijest,KBF, 25 (2001.) 48, str. 83-103., bilješke 1-94.
 • Ivan Branislav Zoch i njegovo društveno djelovanje u Hrvatskoj (1876. – 1908.) - Doprinos poznavanju hrvatsko-slovačkih odnosa, Časopis za suvremenu povijest, HIP,34 (2002.) 1, str. 173. – 197., bilješke 1-106.
 • Osnivanje i rad prvih škola u vojnom komunitetu Kostajnica (1777. – 1871.), Hrvatska Kostajnica 1240.-2000., Zbornik sa znanstvenog skupa, Hrvatska Kostajnica 2002.,str. 179-193., bilješke 1-53.
 • Cehovsko obrtništvo Banske krajine i vojnog komuniteta Petrinja (1777. – 1871.); Povijesni prilozi HIP, 21 (2002.) 22, str. 81-102., bilješke 1-106.
 • Vojni komunitet Petrinja u posljednjem desetljeću svoga opstanka (1861. – 1871.), Zbornik uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića, Zagreb 2002., 224-234.,bilješke 1-46.
 • Stanovništvo vojnog komuniteta Petrinje i njegova socijalno-vjerska struktura (1777. – 1871.), Hereditas rerum Croaticarum ad honorem Mirko Valentić, Zagreb 2003., str.154-163., bilješke 1-82.
 • Čitaonice vojnog komuniteta Petrinja (1842. – 1871.),Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama - Zbornik radova, Vraždinske Toplice 2004., str. 309-314, bilješke 1-43.
 • Petrinjsko učiteljište - važna sastavnica obrazovanja učitelja u Hrvatskoj, Zbornik u čast Hrvoja Matkovića, Zagreb 2005., str. 103-120., bilješke 1-50.

Važniji stručni radovi

uredi
 • Pregled povijesti petrinjske (1240. – 1918.), Župa sv. Lovre Petrinja - duhovni i povijesni život, (Zbornik), Petrinja 1990., 49-78.
 • Pregled kazališnog života u Petrinji (1804. – 1990.), Župa sv. Lovre - duhovni i povijesni život, Petrinja 1990., 199-208.
 • Nekoliko crtica o petrinjskim iseljenicima u Americi, Župa sv. Lovre - duhovni i povijesni život, Petrinja 1990., 227-233.
 • Matica hrvatska u Petrinji 1842. – 1917., Petrinjski Obzor - posebni prilog, 1 (1990.) 4-5, 1-8.
 • Kratka povijest Petrinje - posebni prilog, Petrinjski Obzor (1990.) 3,1-8.
 • Povijest glazbenog školstva u Petrinji (1841. – 1991.), Petrinjski Obzor - posebni prilog, 2 (1991.) 8, 1-8.
 • Uz 175. obljetnicu streljaštva u Petrinji (1816. – 1991.) Povijest sporta - građa i prilozi, Zagreb 1991., 22 (1991.) 88, 13-18.
 • Uz 110. obljetnicu tiskarstva u Petrinji (1881. – 1991.), Riječi (Sisak) 2 (1992.) 5, 143-158.
 • Ferdo Hefele (1846. – 1909.), odlomci iz životopisa. Tiskano kao prilog trećem izdanju knjige, Ferdo Hefele, Tristogodišnjica u spomen boja sisačkoga god. 1593., Sisak 1893., treće izdanje, Sisak 1992., 69-72.
 • Hrvatska Banovina (Banija) kroz povijest, Slike rata, Sisak, 1992., 20-26.
 • Petrinja - grad na braniku Hrvatske, Zrin, časopis za povijesna, kulturna i gospodarska pitanja hrvatskog Pounja, 3 (1994.) 8, 3-8.
 • 400. obijetnica oslobođenja Petrinje od Turaka, HPT, list Hrvatske pošte i telekomunikacija, V (1995.) 10, 53.
 • Stjepan Radić i njegovo utamničenje u Petrinji, Zrin 5 (1996.) 4, 11-14.
 • Josip Kajetan Knezić (1786. – 1848.) - graditelj velebitskih cesta i tvorac prve osnove za izgradnju hrvatskih željeznica. Petrinjski zbornik, 1998., 1, 114-120.
 • Petrinja u prošlosti. objavljeno u knjizi: Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrinja (1880. – 2000.), Petrinja 2001., 5-10.
 • Kulturno djelovanje petrinjskog župnika Josipa Goršćaka (1754. – 1824.), Pučki kalendar Sisačko-moslavačke županije za 2002., Bjelovar 2001., 140-143.
 • Iz prošlosti vinogradarstva u Petrinji, Pučki kalendar Sisačko-moslavačke županije za 2003., Bjelovar 2002., str. 132-133.

Važniji životopisi objavljeni u leksikonima

uredi
 • Obitelj Cettolo, Hrvatski biografski leksikon, 2, 1989., 649-650.
 • Filković, Tomo, Hrvatski biografski leksikon, 4, 1998., 257.
 • Ivandija Josip i Ivičić Stjepan, Hrvatski biografski leksikon, 6, 2005., str. 129 i 194.
 • Mencin Josip (1856. – 1900.), Miholjević A. Milan (1873. – 1941.), objavljeno u: Leksikon pisaca Jugoslavije, IV, Novi Sad. 1997., str. 300., 365-366., i 762.

Odlikovanja, priznanja i nagrade

uredi
 • 1998.: Odlikovan je državnim Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge u kulturi.
 • Dobinik je Priznanja Matice hrvatske u Zagrebu.
 • Dobitnik je Nagrade Grada Petrinje za životno djelo i dr.[2]

Izvori

uredi
 1. Narod.hr: Preminuo Ivica Golec povjesničar i znanstvenik iz Petrinje, narod.hr, izvor Hina/em, 13. kolovoza 2017. Pristupljeno 15. kolovoza 2017.
 2. Ivica Golec, Povijest grada Petrinje (1240. - 1592. - 2014.), Petrinja, 2014.
 • Dr.sc. Ivica Golec- sažetak o znanstveno-kulturnom radu i djelomična bibliografija radova