Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko pravocrtno gibanje ili jednoliko gibanje po pravcu je gibanje tijela bez ubrzanja ili akceleracije. Tijelo se giba uvijek istom brzinom i tijekom čitavog puta prevaljuje uvijek jednake duljine.[1]

Tokarenje obratka gdje se gibanje tokarskog noža često promatra kao jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednadžba za brzinu tijela tijekom jednolikog pravocrtnog gibanja je:

Pomnožimo li jednadžbu s nazivnikom dobijemo da je prijeđeni put:

Uz to jednadžba za vrijeme glasi:

Jednadžba za s se može zaključiti i iz prikaza v-t grafa jednolikog gibanja, gdje dobijemo lik pravokutnika ili kvadrata nakon prikazivanja dobivenih vrijednosti v u odnosu na t. Budući da se površina tih geometrijskih likova prikazuje umnoškom njihovih suprotnih stranica, tako i ovdje za traženi s možemo pomnožiti stranice v i t.

Jednadžba za v dobije se iz s-t grafa, gdje se dobije lik trokuta, pa se tako i ta jednadžba zaključi.

  • Pravac u s-t dijagramu je ravan što prikazuje da tijelo prevaljuje jednake puteve. Što je pravac nagnutiji na ordinatnu y osi, brzina tijela je veća jer tijelo brže prevaljuje veće puteve.
  • Pravac u v-t dijagramu je zapravo ravna crta što pokazuje da je brzina uvijek jednaka.

Izvori

uredi
  1. Velimir Kruz: "Tehnička fizika za tehničke škole", "Školska knjiga" Zagreb, 1969.