Kurodin normalni oblik

U računarstvu, formalna gramatika je Kurodinom normalnom obliku ako i samo ako ima sve produkcije oblika:

AB → CD ili
A → BC ili
A → B ili
A → α

pri čemu su A, B, C i D nezavršni znakovi i α je završni znak.

Svaka gramatika u Kurodinom normalnom obliku generira kontekstno ovisni jezik i obrnuto, svaki kontekstno ovisni jezik koji ne generira prazni niz se može izgenerirati gramatikom u Kurodinom normalnom oblku.

Izvori uredi

  • S.-Y. Kuroda, Classes of languages and linear-bounded automata, Information and Control 7(2): 207–223, lipanj 1964.

Vidjeti također uredi