Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je bivše središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje je obavljalo upravne i druge poslove koji su se odnosili na:

 • opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak;
 • zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, izrada prijedloga strategije za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša;
 • predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša, osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja (monitoring);
 • vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša;
 • skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša;
 • postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša;
 • ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša; ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša;
 • inspekcijske poslove zaštite okoliša;
 • poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša;
 • prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje regionalnoga prostornog razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, inspekcijske poslove prostornog uređenja;
 • informacijski sustav o prostoru, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, surađuje u izradi dokumenata prostornog uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornog uređenja, uređenje naselja, te uređuje i korištenje građevinskog zemljišta;
 • utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina;
 • poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji, praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu;
 • građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje te provodi upravni postupak iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva;
 • djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike u graditeljstvu, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja;
 • socijalnih i službenih stanova;
 • provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji, komunalno gospodarstvo;
 • politiku, praćenje i unapređenje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.
Ministarstvo se nalazilo u zgradi bivše Rudolfove vojarne prije preseljenja na novu lokaciju u Radničkoj cesti.

Trenutni naziv tijela državne uprave iz nadležnosti zaštite okoliša je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

MinistriUredi

Dužnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva obnašao je Branko Bačić.

PovezniceUredi

Vanjske povezniceUredi