Molna masa (M) je omjer mase i množine tvari a izražava se u gramima po molu (g/mol):[1]

Molna masa neke tvari je masa 1 mola te tvari, odnosno masa čestice te tvari (ma = masa atoma, m f = masa molekule), pomnožena Avogadrovom konstantom (NA):

Molna masa bilo koje tvari sadrži Avogadrov broj jedinki (atoma, iona, molekula), dakle N = 6,022*1023 jedinki.

Molna masa je brojčano jednaka relativnoj atomskoj masi za atome i relativnoj molekulskoj masi za molekule uz dodatak jedinice g/mol:

Molna masa je stalan i važan podatak za svaku elementarnu tvar ili spoj te se nalazi ispisan na naljepnici posude u kojoj se čuva.

Primjeri

uredi

Molna masa klora:

uredi
 

Molna masa ugljikova dioksida:

uredi
 

Molna masa modre galice

uredi
 

Izvori

uredi

Habuš, Tomašić, Liber: Opća kemija 1 : Udžbenik kemije za prvi razred gimnazije, 1. izd., Profil, Zagreb, 2014., ISBN 978-953-12-1434-6, str. 138-140

  1. [1] Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje, Struna: Molna masa