Natporučnik (natporučnica) je niži časnički vojni čin u Hrvatskoj vojsci, ispod satnika, a iznad poručnika. U Američkoj vojsci istovjetan je činu First Lieutenant.

Oznaka čina natporučnika u OS RH

U Hrvatskoj ratnoj mornarici odgovara činu poručnika fregate.