Navezak

je pokretni samoglasnik koji može doći na kraj neke riječi
Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Navezak je pokretni samoglasnik koji može doći na kraj neke riječi, a da joj uopće ne mijenja značenje. Često se koristi zbog lakšeg izgovora ili stilske obilježenosti.

Primjeri naveska

uredi


Navezak može doći u sljedećim primjerima:

lijepog – lijepoga
lijepom – lijepomu – lijepome
lijepim – lijepima
tvog – tvoga
tvom – tvomu – tvome
tvojim – tvojima
tad – tada, dosad – dosada, kad – kada, ikad – ikada, nikad – nikada
s – sa, k – ka, uz – uza, pred – preda, nad – nada, pod – poda

Ako sintagma sadrži dva ili više pridjeva ili zamjenica, samo prva od tih riječi po preporuci dobiva navezak, npr. Gramatika standardnoga hrvatskog jezika.