Navezak

Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Navezak je pokretni samoglasnik koji može doći na kraj neke riječi, a da joj uopće ne mijenja značenje. Često se koristi zbog lakšeg izgovora ili stilske obilježenosti.


Primjeri naveskaUredi


Navezak može doći u sljedećim primjerima:


lijepog - lijepoga
lijepom - lijepomu - lijepome
lijepim - lijepima


tvog - tvoga
tvom - tvomu - tvome
tvojim - tvojima


tad - tada, dosad - dosada, kad - kada, ikad - ikada, nikad - nikada


s - sa, k - ka, uz - uza, pred - preda, nad - nada, pod - poda


Ako sintagma sadrži dva ili više pridjeva ili zamjenica, samo prva od tih riječi dobiva navezak, npr. Gramatika standardnoga hrvatskog jezika.