Euskaltzaindia: razlika između inačica

Obrisano 446 bajtova ,  prije 7 godina
bez sažetka
No edit summary
No edit summary
The Euskaltzaindia was established within the context of the Basque Renaissance (Eusko Pizkundea, 1876-1936) in the framework provided by the Congress of Basque Studies held in Oñati in 1918, at a time when the Basque language was being proclaimed as a central cultural value to be protected and promoted. Important figures from the 19th century had already demanded the setting-up of an academy in defence of the language (Ulibarri, 1832; Aizkibel, 1856; d'Abbadie and Duvoisin, 1862; Jose Manterola, 1880 and Artiñano, 1886), and it was during the first two decades of the 20th century when various entities - some scientific and others more popular ones - also emphasized the need for its immediate creation. The scientific contributions of major foreign figures (Louis Lucien Bonaparte, Van Eys, Hugo Schuchardt, Dodgson, Gavel etc.) and from within the country (Arturo Campión, Azkue, Urquijo etc.), as well as the express demand on the part of Basque language loyalist organisations (for example, Eusko Esnalea) created a favourable climate for the public authorities to take on the task of setting up the academy.
 
Euskaltzaindia je osnovana u sklopu baskijske renesanse (Eusko Pizkundea, 1876.-1936.), u okviru koje jeKongresa Kongresbaskijskih baskijskimstudija studije održanodržanog u OnatiOñatiju ugodin 1918, , u vrijeme kadaBaskijski jezik je se proglasio kao središnje kulturne vrijednosti treba zaštititi i promicati. Važni faktori iz 19. stoljeća, već je zahtijevao da osnuje akademije u obrani jeziku ( Ulibarri , 1832 ; Aizkibel , 1856 ; d' Abbadie i Duvoisin , 1862 ; Jose Manterola , 1880 i Artiñano , 1886) , i to je tijekom prva dva desetljeća 20. stoljeća , kada razne osobe - neke znanstvene i druge više popularnih one - također je istaknuo potrebu njegovoj neposrednoj stvaranja . Znanstveni doprinosi velikih stranih likova ( Louis Lucien Bonaparte , Van eys , Hugo Schuchardt , Dodgson , čekić i sl. ), a iz zemlje ( Arturo Campion , Azkue , Urquijo i sl. ) , kao i na izričit zahtjev na dijelu Baskijski jezik lojalnu organizacije ( primjerice , Eusko Esnalea ) stvorili povoljnu klimu za tijela javne vlasti da se na zadatak postavljanja akademiju .
 
The first initiative in this direction came from the provincial government of Biscay, which the other three provincial governments in the peninsular part of the Basque Country subsequently joined (1918), with articles of association being approved and Euskaltzaindia being legally constituted in October 1919. One year later its journal "Euskera" was launched, the official organ for the publication of its rules and research work, which has survived to the present day.
The Euskaltzaindia has been a vocal and active advocate of the introduction of a unified dialect of the Basque language, known as "Euskara Batua", or Unified Basque. Basque has been usually divided into 8 different dialects, varying in their level of mutual intelligibility. The first detailed dialectical analysis was by Louis Lucien Bonaparte. However, many people have seen this as a weakness in the language's fight for survival in a world in which minority languages spoken in states are wiped out by the states' official language. Having been for centuries pressured on both sides by Spanish and French, and under the rule of Franco coming close to extinction, the Academy felt the need to create a unified dialect of Basque, in order that the language have a greater chance of survival. The new dialect of Basque was heavily based on the Gipuzkoan dialect of Donostia-San Sebastián - the dialect with the richest literary heritage.
 
Euskaltzaindia je bio vokal i aktivan zagovornik uvođenja jedinstvenog dijalektu baskijskom jeziku , poznat kao " [[Euskara Batua]] " , ili Unified baskijski . Baskijski je obično bio podijeljen u 8 različitih dijalekata , varirajući u njihovu razinu međusobnog razumijevanja . Prvi detaljan dijalektički analiza bio je Louis Lucien Bonaparte . Međutim , mnogi ljudi su vidjeli to kao slabost u borbi za jezik za opstanak u svijetu u kojem su manjinski jezici koji se govore u stanjima su izbrisala po službenom jeziku svake države . Nakon što je stoljećima pritisnuta s obje strane španjolski i francuski , a pod vlašću Franco dolazi blizu izumiranja ,Akademija je osjetio potrebu za stvaranjem jedinstvene dijalektom baskijski , kako dajezik ima veće šanse za preživljavanje . Nova dijalekt baskijski uvelike se temeljio na Gipuzkoan dijalektu Donostia - San Sebastian -dijalektu najbogatijim književne baštine .
The 1968 Arantzazu Congress laid down the basic guidelines for achieving that objective in a systematic way (lexicon, morphology, declension and spelling). A further step was taken in 1973 with a proposal to establish a standard conjugation.
 
The debate arising from this new set of standard language rules (1968–1976) did not prevent it from becoming increasingly accepted in teaching, the media, and administration (1976–1983), within the context of burgeoning regional government (Statute of Autonomy in Euskadi, 1979; Improvement of the Charter of Navarre, 1982). Many people, however, continue to oppose the imposition of a single created dialect of Basque.
 
1968 Arantzazu Kongres utvrđeneiz 1968. utvrdio je osnovne smjernice za postizanje tog cilja na sustavan način (leksikon , morfologijemorfologiju , deklinacijskogdeklinaciju i pravopis ) . Daljnji korak je snimljenapoduzet 1973. s prijedlogom da se uspostaviuspostave standardne konjugacijakonjugacije.
Euskaltzaindia counsels the Basque administrations wishing to officialize Basque place names. It is funded by the Biscayne, Gipuzkoan, Alavese, Navarrese, Spanish, and French authorities for culture.
 
The debate arising from this new set of standard language rules (1968–1976) did not prevent it from becoming increasingly accepted in teaching, the media, and administration (1976–1983), within the context of burgeoning regional government (Statute of Autonomy in Euskadi, 1979; Improvement of the Charter of Navarre, 1982). Many people, however, continue to oppose the imposition of a single created dialect of Basque.
 
Euskaltzaindia je bio vokal i aktivan zagovornik uvođenja jedinstvenog dijalektu baskijskom jeziku , poznat kao " [[Euskara Batua]] " , ili Unified baskijski . Baskijski je obično bio podijeljen u 8 različitih dijalekata , varirajući u njihovu razinu međusobnog razumijevanja . Prvi detaljan dijalektički analiza bio je Louis Lucien Bonaparte . Međutim , mnogi ljudi su vidjeli to kao slabost u borbi za jezik za opstanak u svijetu u kojem su manjinski jezici koji se govore u stanjima su izbrisala po službenom jeziku svake države . Nakon što je stoljećima pritisnuta s obje strane španjolski i francuski , a pod vlašću Franco dolazi blizu izumiranja ,Akademija je osjetio potrebu za stvaranjem jedinstvene dijalektom baskijski , kako dajezik ima veće šanse za preživljavanje . Nova dijalekt baskijski uvelike se temeljio na Gipuzkoan dijalektu Donostia - San Sebastian -dijalektu najbogatijim književne baštine .
 
1968 Arantzazu Kongres utvrđene osnovne smjernice za postizanje tog cilja na sustavan način (leksikon , morfologije , deklinacijskog i pravopis ) . Daljnji korak je snimljena 1973 s prijedlogom da se uspostavi standardne konjugacija.
 
Rasprava koja proizlazi iz tog novog seta standardni jezik pravila (1968-1976) nije ga spriječio da postaje sve prihvaćen u nastavi ,mediji i uprava (1976-1983) , u kontekstu rastuće regionalne vlade ( Statut autonomije u Euskadi , 1979; Poboljšanje Povelje Navarra , 1982) . Mnogi ljudi , međutim , i dalje se protive nametanje jednog stvorio dijalektu baskijski .
 
Euskaltzaindia savjetuje baskijskombaskijsku upravama kojeupravu želeželeći officializeposlužbeniti baskijske baskijska imena mjesta . To financira Biscayne biskajske, Gipuzkoan gipuskoanske, Alavesealaveške navareške, Navarrese , španjolskišpanjolske i francuskihfrancuske vlasti za kulturu. -->