Razlika između inačica stranice »Bilanca plaćanja«

Obrisana 5.434 bajta ,  prije 9 mjeseci
Netočna tvrdnja.
m (→‎top: +)
(Netočna tvrdnja.)
Oznaka: uklonjeno uređivanje
'''Bilanca plaćanja''' ili '''platna bilanca''' je usustavljen iskaz vrijednosti svih međunarodnih transakcija jedne zemlje u određenom razdoblju izražen u [[valuta|valuti]] neke zemlje.
{{nedostaju izvori}}
'''Bilanca plaćanja''' (u literaturi iz doba SFRJ i kao ''platna bilanca'') je [[statistika|statističko]] izvješće o ekonomskim transakcijama između [[država|zemlje]] i ostatka svijeta u određenom razdoblju (obično 1 godina) i izraženo u određenoj valuti (obično u valuti te zemlje).
 
Prema odnosu [[aktiva|aktive]] i [[pasiva|pasive]] bilanca plaćanja može biti:
== Struktura ==
*[[suficit]]arna - kada je aktiva veća od pasive
Bilanca plaćanja sastoji se od tekućeg računa te kapitalnog i financijskog računa. Tekući račun čine [[roba]] i usluge, dohodak (od investicija i naknade zaposlenima) i tekući transferi (radničke doznake, transferi vladi i dr.). Kapitalni račun čine kapitalni transferi, a stavke financijskog računa su izravne, [[portfolio]] i druge investicije te rezerve. Transakcije koje nisu statistički evidentirane obuhvaćene su stavkom ''statističkih pogrešaka i neslaganja'', a stavkom službenih transakcija poravnava se platnu bilancu ako se pojavi deficit ili suficit u razmjeni (obično kupnjom ili prodajom vrijednosnica).
*[[deficit]]arna - kada je aktiva manja od pasive
*[[ekonomska ravnoteža|uravnotežena]] - kada je aktiva jednaka pasivi
 
Vodoravni prerez bilance plaćanja pokazuje koja vrsta međunarodne transakcije najviše pridonosi suficitarnom, odnosno deficitarnom stanju. Okomiti prerez u bilanci plaćanja pokazuje udjel pojedine vrste transakcija u bilanci plaćanja.
{| class="wikitable"
|-
! Debitne stavke (-) !! Kreditne stavke (+)
|-
| uvoz robe, uvoz usluga || izvoz robe, izvoz usluga
|-
| odljev dohotka od rada i investicija; jednostrani transferi - odljev || priljev dohotka od rada i investicija; jednostrani transferi - priljev
|-
| odljev dugoročnog kapitala u inozemstvo || priljev dugoročnog kapitala u zemlju
|-
| odljev kratkoročnog kapitala u inozemstvo || priljev kratkoročnog kapitala u zemlju
|-
| povećanje deviznih rezervi || smanjenje deviznih rezervi
|}
 
== NeravnotežeModel bilance plaćanja ==
U bilanci plaćanja primjenjuje se načelo dvostrukog knjiženja, a transakcije i bilančne pozicije se dijele na kreditne i debitne (prema modelu [[MMF]]-a iz [[1977.]] godine). Kreditne transakcije rezultiraju priljevom plaćanja iz inozemstva (npr. po osnovi izvoza roba ili usluga, dohotka primljenog od investiranja u inozemstvu, pomoći primljene od stranih vlada i dr.). Debitne transakcije dovode do plaćanja prema inozemstvu po osnovi uvoza robe, plaćanja za usluge, dohotka plaćenog na lokalne investicije stranaca, pomoći koju država šalje u inozemstvo i dr.). Svaka kreditna stavka ima uravnotežujuću debitnu stavku i obrnuto, pa je ukupna bilanca plaćanja knjigovodstveno uvijek u ravnoteži (zbroj svih stavki bilance plaćanja iznosi nula), no istovremeno svaka od navedenih stavki može imati pozitivne ili negativne neto vrijednosti (npr. vrijednost uvoza može biti veća od izvoza robe, što može voditi negativnom saldu tekućeg računa).
Danas se najviše primjenjuje [[model]] [[MMF]]-a iz [[1977.]] godine. Razlikuju se dvije vrste bilančnih pozicija:
*[[izvoz]]ne stavke ([[engleski jezik|eng.]] ''Credit item'') po kojima se ostvaruje [[deviza|devizni]] priljev
*[[uvoz]]ne stavke ''(Debit item)'' po kojima se ostvaruje devizni odljev. <br> Razlika predstavlja saldo bilance plaćanja (pozitivan ili negativan).
 
=== Uravnoteženje bilance plaćanja ===
Kao cjelinu, može ju se prikazati na sljedeći način:
Unutarnja ravnoteža je [[tržište|tržišno]] stanje u kojem su ponuda i potražnja uravnotežene (stabilizacija). U tom slučaju vrijednost domaće valute ne [[aprecijacija|aprecira]] i ne [[deprecijacija|deprecira]] te nema potreba za mijenjanjem odnosa domaće i strane valute.
BP = (X-M) + (PK-OK) + (FP-FO) + R
gdje je X [[izvoz]], M [[uvoz]], PK priljev [[kapital]]a, OK odljev kapitala, FP financijski priljev, FO financijski odljev, R račun [[devizne rezerve|deviznih rezervi]].
 
Vanjska ravnoteža održava se stabilnim [[devizni tečaj|deviznim tečajem]].
== Neravnoteže bilance plaćanja ==
S obzirom da je bilanca plaćanja knjigovodstveno uvijek u ravnoteži jer se tekući i kapitalni račun uvijek uravnotežuju, ako jedan iskazuje suficit, drugi mora iskazati deficit.
Deficit tekućeg računa znači da je uvoz robe i usluga, odljev dohotka od investicija i transferi prema inozemstvu premašuju izvoz robe i usluga te priljeve dohotka i transfera iz inozemstva, dok je kod suficita obratno.
 
Tri su načina uravnoteženja bilance plaćanja po [[Fritz Machlup|F. Machlupu]]:
U vezi deficita tekućeg računa može se poduzeti sljedeće:
* smanjenje povećanjem priljeva i/ili smanjivanjem odljeva (npr. povećanje izvoza i/ili smanjenje uvoza)
* financiranje zaduživanjem (priljevima u kapitalnom računu), koje pak može povećati deficit tekućeg računa (zemlja povećava [[vanjski dug]])
 
Implikacije deficita tekućeg računa su sljedeće:
* zemlja ima negativne neto strane investicije i neto je dužnik prema inozemstvu
* manja štednja od investicija u zemlji
* proizvodi se manje robe i usluga nego što se troši
 
Zemlja može biti neto dužnik ili neto [[kredit]]or. Kumulirane obveze/potraživanja zemlje prema inozemstvu po osnovi zaduživanja prikazuje ''bilanca međunarodne zaduženosti'', koja među ostalim upozorava na osjetljive stavke (npr. kratkoročni dug prema inozemstvu koji se mora brzo likvidirati).
 
=== Neravnoteža trgovinske bilance ===
''Trgovinska bilanca'' je sumarni prikaz razmjene robe i usluga s inozemstvom (X-M) pa kao takva prikazuje uspjeh zemlje u odnosima s inozemstvom. Saldo trgovine s inozemstvom je razlika izvoza i uvoza te može iskazivati deficit ili suficit.
 
=== Uravnoteženje bilance plaćanja ===
Ako je tekući račun u deficitu ili suficitu potreban je određeni mehanizam da ga vrati u ravnotežu. Mehanizmi prilagođivanja mogu biti automatski (spontani ekonomski procesi) i diskrecijski (provedena ekonomska politika).
 
==== Automatski mehanizam ====
Automatsko prilagođivanje je klasični pristup koji je bio izražen u uvjetima zlatnog standarda ([[19. stoljeće|19.]] i rano [[20. stoljeće]]) kada je valuta svake zemlje bila pokrivena [[zlato|zlatom]] i imala fiksni paritet prema zlatu, a uvoz i izvoz se plaćali i naplaćivali u zlatu.
 
U deficitnim zemljama (gdje uvoz premašuje izvoz te dolazi do odljeva novca, a time i zlata), ako se gubi zlato, dolazi do smanjenja ponude novca i pada razina cijena u zemlji. Niže cijene čine njezin izvoz konkurentnijim i pada potražnja za uvozom, te se tako uspostavlja ravnoteža. U suficitnim zemljama (izvoz veći od uvoza) priljev zlata povećava ponudu novca i podiže razinu cijena u zemlji, što će destimulirati izvoz i poticati uvoz dok suficit ne bude uklonjen.
 
Automatski mehanizmi su bili poželjni dok je ekonomija bila u stanju pune zaposlenosti. Ako taj uvjet nije ispunjen, cijene se mijenjaju sporije od ponude novca te su neelastične u kratkom roku, pa će smanjenje ponude novca u kratkom roku prije smanjiti proizvodnju i zaposlenost nego cijene. U stanju podzaposlenosti potrebna je državna intervencija.
 
==== Diskrecijski mehanizmi ====
Mjere ekonomske politike za postizanje vanjske ravnoteže uključuju [[monetarna politika|monetarnu politiku]], [[fiskalna politika|fiskalnu politiku]] i [[tečajna politika|tečajnu politiku]]. Alternativne mogućnosti su smanjivanje uvoza (zaštitnom politikom i realnom [[deprecijacija|deprecijacijom]] valute), smanjivanje potrošnje (smanjenjem državne potrošnje, rastom [[porez]]a, restriktivnom monetarnom politikom), preusmjeravanje potrošnje prema domaćoj robi i smanjivanje kratkoročnih fluktuacija tečaja (fiksni režim, uvozne kontrole i dr.)
 
Tri su pristupa za uravnoteženje bilance plaćanja
 
* ''Pristup elastičnosti'': usredotočuje se na utjecaj promjene tečaja – [[devalvacija]] valute može smanjiti ili ukloniti deficit tekućeg računa. Devalvacija bolje djeluje ako je potražnja elastična ([[Marshall-Lernerov uvjet]])
* ''Apsorpcijski pristup'': usredotočuje se na dohodovne efekte: domaći izdaci se moraju smanjiti kako bi se smanjio uvoz.
* ''Monetarni i portfolio pristup'': usredotočuje se na promjene kupovne snage novca: promjena količine novca utječe na domaću potrošnju i izdatke, što smanjuje uvoz.
 
Po [[Fritz Machlup|F. Machlupu]], pristupi za uravnoteženje bilance plaćanja su:
#stvarno uravnoteženje preko četiri legitimna procesa uravnoteženja: [[deflacija|deflacijom]] [[cijena]] i dohotka u deficitarnim zemljama, [[inflacija|inflacijom]] cijena i dohotka u suficitarnim zemljama, deprecijacijom valute deficitarne zemlje, aprecijacijom valute suficitarne zemlje
# financiranje [[depozit]]a smanjenjem [[monetarne pričuve|monetarnih pričuva]], povećanjem zaduženja u inozemstvu, odlaganjem plaćanja dospjelih inozemnih zajmova, smanjenjem zaliha uvezene robe u deficitarnim zemljama, te suprotnim kretanjima u suficitarnim zemljama