Deklaracija o pravima čovjeka i građanina – drugi jezici