Težinska kontekstno neovisna gramatika – drugi jezici