Prezbiterij (kršćanstvo)

Za druga značenja pogledajte Prezbiterij.

Prezbiterij je naziv za svetište u kršćanskim crkvama. To je dio crkve za klerike. Svojstveno mu je da je od ostatka crkve ograđen posebnom ogradom (Bema, kanceli, septum, ikonostas, pričesna klupa) i da je obično za nekoliko stuba povišen od ostalog dijela crkve.[1]

Izvori uredi

  1. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, ur. Anđelko Badurina. AB: Prezbiterij, Sveučilišna naklada Liber, Kršćanska sadašnjost, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1979., str. 482