Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici

Prezent (lat. præsens = sadašnji) naziv je za sadašnje vrijeme u jezicima. Neki jezici imaju jedan oblik prezenta, a neki više njih.

U hrvatskom jeziku

uredi

Prezent ili sadašnje vrijeme u standardnom hrvatskom jeziku tvori se od glagolske osnove i nastavaka -em -eš -e -emo -ete -u, -jem -ješ -je -jemo -jete -ju, -am -aš -a -amo -ate -aju i -im -iš -i -imo -ite -e (to je tradicionalna podjela nastavaka). Prezent je jednostavni oblik jer se tvori dodavanjem nastavaka na prezentsku osnovu.Prezentska osnova se tvori oduzimanjem nastavaka u trećoj osobi (licu) množine prezenta.

lice i broj -em -jem -am -im
1. jd. pišem ratujem pjevam radim
2. jd. pišeš ratuješ pjevaš radiš
3. jd. piše ratuje pjeva radi
1. mn. pišemo ratujemo pjevamo radimo
2. mn. pišete ratujete pjevate radite
3. mn. pišu ratuju pjevaju rade


U prezentu se provodi palatalizacija kad se suglasnici k, g ili h nađu pred nastavkom -em:

 • tečem - teku, možeš - mogu, strižem - strigu, pečem - peku


U glagolima s nastavkom -jem provodi se jotacija:

 • skakati - skačem, glodati - glođem, rezati - režem


Prezent pomoćnih glagola

uredi

Prezent pomoćnih glagola biti i htjeti: Pomoćni glagoli biti i htjeti nazivaju se pomoćnim glagolima jer pomoću njih tvorimo neke složene glagolske osobe.


glagol biti jednina množina
naglašeni prezent
 1. jesam
 2. jesi
 3. jest
 1. jesmo
 2. jeste
 3. jesu
nenaglašeni prezent
 1. sam
 2. si
 3. je
 1. smo
 2. ste
 3. su
dvovidni prezent
 1. budem
 2. budeš
 3. bude
 1. budemo
 2. budete
 3. budu
zanijekani oblik
 1. nisam
 2. nisi
 3. nije
 1. nismo
 2. niste
 3. nisu
glagol htjeti jednina množina
naglašeni prezent
 1. hoću
 2. hoćeš
 3. hoće
 1. hoćemo
 2. hoćete
 3. hoće
nenaglašeni prezent
 1. ću
 2. ćeš
 3. će
 1. ćemo
 2. ćete
 3. će
zanijekani prezent
 1. neću
 2. nećeš
 3. neće
 1. nećemo
 2. nećete
 3. neće