Računska fizika

Računska fizika je nauka koja se bavi implemetatcijom numeričkih algoritama za rješavanje zadataka u fizici za koje postoje kvantitativne teorije. Računska fizika je poddisciplina teoretske fizike, ali mnogi je smatraju međugranom odnosno spojnicom između teoretske i eksperimentalne fizike.