Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Refleksi jata ostvareni su od starog samoglasnika ěije, je, e, i. Njihovo izmjenjivanje i promjene nazivaju se alternacije ili zamjene ije/je/e/i.

Jezična karta odraza jata u hrvatskim i slovenskim dijalektima u Istri[1]

Osnovno je načelo da se u dugome slogu pojavljuje ije, a u kratkome je, no to pravilo ima podosta iznimaka. Tvorbom novih riječi ili promjenom oblika istih riječi dolazi do zamjena refleksa jata, slog se može duljiti ili kratiti.

Duljenje sloga s kratkim jatom uredi

je, e, i > ije uredi


Kratko se je zamjenjuje dugim:

  • u tvorbi nesvršenih glagola i glagolskih imenica (osim kod riječi koje u osnovi imaju mjeriti, mjesto i sjesti)
dospjeti > dospijevati, dospijevanje, razumjeti > razumijevati, razumijevanje
...ali: zasjesti – zasjedanje, mjeriti – mjerenje, premjestiti – premještanje (zbog navedenih iznimaka!)
  • prema osnovnim glasovima e i i u osnovama glagola leći, letjeti, liti, zreti i njihovih izvedenica
leći > lijegati, lijeganje; letjeti > lijetati, lijetanje; liti > lijevati, lijevanje, dozreti, dozrijevati, dozrijevanje
prelaziti > prijelaz, prevoditi > prijevod, preglasiti > prijeglas, prelomiti > prijelom, prenositi > prijenos

Kraćenje sloga s dugim jatom uredi

ije > je uredi


Dugo se ije krati u je:

  • u tvorbi riječi, dugi jat ne smije doći prije naglaska, a također dolazi ispred nekih sufiksa
lijep > ljepota, lijek > ljekovit, Nijemac > njemački, cvijet > cvjetić, vijenac > vjenčić, ocijeniti > ocjena
  • u promjeni oblika riječi, najčešće u sklonidbi
dijeteG jd. djeteta, snijeg, N mn. snjegovi
  • uvijek u komparativu i superlativu pridjeva
lijep – ljepši – najljepši, bijedan – bjedniji, lijen – ljeniji
vrijedan – vr(j)edniji, trijezan – tr(j)ezniji, prijek – pr(j)eči

Izvori uredi

  1. Janneke Kalsbeek, The Čakavian dialect of Orbanići near Žminj in Istria, 1998.