Upravljanje vodnim resursima

Upravljanje vodama je temeljna djelatnost za to zaduženih državnih ustanova prema kojima se u skladu načela održivoga razvoja, ostvaruje cjeloviti nadzor i upravljanje.

Svaka kapljica krivo iskorištene vode smanjuje vodne resurse pitke vode.
Slika prikazuje dio vodnih resursa Plitvičkih jezera kao primjer vodnog bogatstva Republike Hrvatske.

Upravljanje vodama traži Interdisciplinarni pristup upravo zato jer se radi o ekološkoi osjetljivom resursu. stoga vodni resursi imaju tri karakteristike:

 • Svaki zahvat nad vodnim resursima je zahvat u okoliš
 • Vodni resurs je Prostorno i vremenski promjenjiv
 • Svaki zahvat nad vodnim resursima traži usuglašavanje potreba


Hrvatske vode u cijelosti upravljaju vodnim resursima Republike Hrvatske, na četiri vodna područja koja obuhvaćaju jedan ili više slivova glavnih riječnih vodotoka ili njihovih dijelova, koji čine prirodnu hidrografsku cjelinu.

Vodni resursi RH - vodna područjaUredi

Temeljni podaci o vodnim resursimaUredi

Aktivnosti upravljanja vodamaUredi

 • Sljedeće aktivnosti predstavljaju upravljanje vodama:
  • uređivanje i zaštita od štetnog djelovanja voda,
  • korištenje voda,
  • zaštita voda i mora od onečišćenja i zagađenja.

Osnovna načela upravljanja vodnim resursimaUredi

 • voda je nezamjenljiv uvjet života i rada. Obveza je svih osoba pozorno čuvati njezinu kakvoću, štedljivo i racionalno je koristiti.
 • Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvoja, kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožavaju pravo ni mogućnost budućih generacija da to ostvare za sebe.
 • Voda ne poznaje granice - teritorijalne jedinice za upravljanje vodama jesu voda i slivna područja kao hidrografske i gospodarske cjeline. Granice administrativno- teritorialnih jedinica ne mogu biti zaprekom za integralno upravljanje vodama na tim područjima.
 • U pripremi i donošenju planova koji su osnova upravljanja vodama polazi se od obveze cjelovite zaštite okoliša i ostvarivanja općeg i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.
 • Za korištenje voda koje prelaze granice dopuštene opće uporabe, kao i za svako pogoršanje kakvoće vode, plaća se naknada razmjerno koristi odnosno stupnju i opsegu utjecaja na promjene u stanju voda.
 • Propisima kojima su utvrđeni zadaci i obveze ulaganja u poboljšanju vodnog sustava moraju se utvrditi i izvori za njihovo financiranje.

aktivnosti vodnog gospodarstvaUredi

 • istraživanja vodnih resursa u cilju racionalnog upravljanja vodama
 • monitoring količina i razina površinskih, podzemnih voda i nanosa
 • monitoring kakvoće površinskih voda i sedimenta, podzemnih voda i priobalnog mora
 • monitoring komunalnih i industrijskih otpadnih voda
 • uređenje voda, građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te vodnih građevina za melioracijsku odvodnju.
 • tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina uključujući održavanje plovnih puteva i građevina za zaštitu od erozija i bujica, te vodnih građevina za melioracijsku odvodnju.
 • obrana od poplava i leda na državnim vodama, sukladno Državnom planu obrane od poplava
 • obrana od poplava na lokalnim vodama, zaštita od erozija i bujica, te melioracijska odvodnja, sukladno planovima obrane od poplava za slivna područja, koje donose županijske skupštine
 • zahvaćanje, crpljenje i uporaba površinskih i podzemnih voda za potrebe vodoopskrbe i navodnjavanja
 • zahvaćanje i uporaba voda za potrebe ribnjačarstva
 • sudjelovanje u planiranju, pripremi i izgradnji složenih hidroenergetskih sustava, poglavito višenamjenskih
 • koordinacija provedbe Državnoga plana za zaštitu voda
 • koordinacija planiranja zaštite voda regionalnih i lokalnih zajednica
 • prevencija od akcidentnih zagađenja i nužne sanacije
 • sudjelovanje u planiranju, pripremi i izgradnji projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda


PovezniceUredi

hidrotehničke disciplineUredi

Vanjske povezniceUredi

 • hidrološki pristup vodnom resursu sliva, Mr. Vladimir Patrčević, dipl. ing. građ. PDF
 • Plan upravljanja slivom rijeke Krke, dr.sc. Damir Jukić, dipl.ing.građ - Hrvatske vode, Split 2006.PDF