Veber, znak Wb, mjerna jedinica magnetskog toka. Dobila je ime po njemačkom fizičaru Wilhelmu Eduardu Weberu.

Veber se može objasniti s pomoću Faradayeva zakona kao magnetski tok koji prolazi kroz vrh kruga. Magnetski tok od 1 Wb/s daje elektromotivnu snagu od jednog volta.

U SI-sustavu veber iznosi kg·m2·s-2·A-1. To je jednako voltsekundi (V·s).

Veber je snažna jedinica jednaka 1 T m2 = maksvela.

Sustav vebera Uredi

Prefiks Ime Simbol Prefiks Ime Simbol
100 veber Wb      
101 dekaveber daWb 10–1 deciveber dWb
102 hektoveber hWb 10–2 centiveber cWb
103 kiloveber kWb 10–3 milliveber mWb
106 megaveber MWb 10–6 mikroveber µWb
109 gigaveber GWb 10–9 nanoveber nWb
1012 teraveber TWb 10–12 pikoveber pWb
1015 petaveber PWb 10–15 femtoveber fWb
1018 eksaveber EWb 10–18 atoveber aWb
1021 zetaveber ZWb 10–21 zeptoveber zWb
1024 jotaveber YWb 10–24 joktoveber yWb