Višekratnik prirodnog broja je svaki broj koji je djeljiv s tim brojem. Prirodni broj ima beskonačno višekratnika.

Primjer: Višekratnici broja 3 su: 3,6,9,12,15,... Višekratnici broja x su 1x, 2x, 3x, 4x, 5x,...

Definicija: broj koji je umnožak zadanoga broja i cijeloga broja.