Glagolski oblici u njemačkom jeziku

U njemačkom jeziku postoji:

 • 6 glagolskih vremena: prezent, preterit, perfekt, pluskvamperfekt, futur I i futur II
 • 3 glagolska načina: indikativ, konjunktiv i imperativ
 • 3 glagolska stanja: aktiv, pasiv zbivanja i pasiv stanja
 • 3 glagolska lica: prvo, drugo i treće
 • 2 glagolska broja: jednina i množina
 • uz to postoje i infinitiv, particip I i particip II.[1]

NB: Iako u ovim tablicama nisu navedene, u njemačkom jeziku osobne zamjenice uvijek dolaze uz glagole u svim vremenima.

Nesprezivi glagolski obliciUredi

InfinitivUredi

Infinitiv je osnovni oblik glagola u kojem se glagol obično navodi u rječnicima. Infinitiv ne određuje nijednu od gramatičkih kategorija glagola.

Infinitiv i njemačkom jeziku obično završava na -en.

 • sag-en
 • arbeit-en
 • woll-en
 • hab-en
 • schlaf-en

Kod glagola koji završavaju na -er i -el nastavak je -n:

 • lächel-n
 • meister-n

Postoje i složeni infinitivi koji se tvore od pomoćnih glagola:

 • Pasiv zbivanja: gesehen werden (pomoćni glagol werden i particip II glagola)
 • Pasiv stanja: gesehen sein (pomoćni glagol sein i particip II glagola)
 • Perfekt: gesehen haben (pomoćni glagol haben ili sein i particip II glagola)
 • Perfekt pasiva zbivanja: gesehen worden sein (pomoćni glagol sein, particip II pomoćnog glagola werden i particip II glagola)
 • Perfekt pasiva stanja: gesehen geworden sein (pomoćni glagol sein, particip II pomoćnog glagola sein i particip II glagola)
 • Futur (više teoretski jer se njime koristi samo u finitnom obliku): sehen werden (pomoćni glagol werden i običan infinitiv)

Particip IUredi

Tvori se dodavanjem nastavka -d na infinitiv:

 • laufenlaufend (hodati – hodajući)
 • lächelnlächelnd (smijati se – smijući se).

Particip IIUredi

Slabi (pravilni glagoli) tvore ga prefiksom ge- na treće lice jednine:

 • fragen (er fragt) → gefragt
 • passen (es passt) → gepasst
 • antworten (er antwortet) → geantwortet.

Glagoli koji nisu naglašeni na prvom slogu (što je gotovo pa uvijek rezultat nenaglašena neodvojiva prefiksa ili stranog glagola kojem naglasak pada na posljednji slog -ieren ili -eien) ne dodaju prefiks ge-:

 • verführen (er verführt) → verführt
 • miauen (er miaut) → miaut
 • probieren (er probiert) → probiert
 • prophezeien (er prophezeit) → prophezeit

Nepravilni glagoli zadržavaju nastavak -en i često mijenjaju osnovu:

 • laufen → gelaufen
 • geben → gegeben
 • gehen → gegangen
 • werfen → geworfen

Odvojiv prefiks ostaje na mjestu prije ge-:

 • aus|tauschen → ausgetauscht
 • umverteilen → umverteilt


Razlika između glagola umfahren (ich fahre um) i umfahren (ich umfahre).

Ich habe den Baum umgefahren. (Pregazio sam (zabio se u) stablo.)

Ich habe den Baum umfahren. (Prošao sam oko stabla.)


Modalni i pomoćni glagoli imaju particip II jednak infinitivu, ali kada ih se upotrebljava same, bez infinitiva, onda imaju pravilan particip.

Ich habe den Chef besuchen dürfen. (Bilo mi je dopušteno vidjeti šefa.)

Ich habe zum Chef gedurft. (nije uobičajeno) (Bio sam dopušten prema šefu.)

Indikativ - aktivUredi

PrezentUredi

Indikativ prezenta aktiva ili skraćeno prezent je sadašnje glagolsko vrijeme.

Tvorba prezenta
Jednina Pravilan glagol
1. kaufe
2. kaufst
3. kauft
Množina Pravilan glagol
1. kaufen
2. kauft
3. kaufen

Glagoli koji završavaju na -t, -chn -d, -dn, -fn, -gn i -tm dodaju -e- prije nastavka (ako se tamo već ne nalazi).

Glagoli koji završavaju na -s, -ß, -x i -z u drugom licu jednine primaju nastavak -t.

Glagoli koji završavaju na -er i -el u prvom i trećem licu množine primaju nastavak -n (kao infinitiv).

PerfektUredi

Indikativom perfekta aktiva ili skraćeno perfektom se ponajprije izriče da je neka radnja izvršena u prošlosti, odnosno da je završena.

U svakidašnjoj komunikaciji na jugu njemačkog govornog područja prošla se radnja izriče perfektom, a na sjeveru preteritom.

Razlika između njemačkog preterita i perfekta izvorno je jednaka razlici između engleskog past i present perfect.

Perfekt se tvoru pomoću prezenta pomoćnog glagola haben (imati) i sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Tvorba perfekta
Jednina Množina
1. lice habe / bin haben / sind + Particip II
2. lice hast / bist habt / seit
3. lice hat / ist haben / sind

PreteritUredi

Indikativ preterita aktiva ili skraćeno preterit izražava da je izrečena radnja, stanje ili zbivanje prošlo. Jedini je ispravan način prevođenja preterita na hrvatski jezik aoristom ili imperfektom. Budući da su aorist i imperfekt danas postali arhaični, takav se prijevod onda smatra stilski obilježenim. Ako se želi prijevod prilagoditi današnjem govoru, preterit se mora prevesti hrvatskim perfektom.

Preterit je uobičajeno vrijeme za pripovijedanje prošlih događaja u književnim dijelima.

Preterit se može tvoriti dvama načinima: slabi (pravilni) glagoli tvore ga posebnim nastavcima, a jaki glagoli mijenjaju osnovu i dodaju prezentske nastavke, ali za prvo i treće lice jednine ne dodaje se nikakav nastavak.

Tvorba preterita
Jednina Slab glagol Jak glagol
1. kaufte gab
2. kauftest gabst
3. kaufte gab
Množina Slab glagol Jak glagol
1. kauften gaben
2. kauftet gabt
3. kauften gaben

PluskvamperfektUredi

Indikativom pluskvamperfekta aktiva ili skraćeno pluskvamperfektom se iskazuje neki događaj, gledano sa stajališta govornika, koji se zbio prije nekoga drugog prošlog događaja.

Pluskvamperfekt se tvori od preterita pomoćnog glagola haben (imati) i sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Tvorba pluskvamperfekta
Jednina Množina
1. lice hatte / war hatten / waren + Particip II
2. lice hattest / warst hattet / wart
3. lice hatte / war hatten / waren

Futur IUredi

Indikativ futura I aktiva ili skraćeno futur I sa stajališta govornika izriče buduće događanje koje još nije započelo, a osobina je nezavršenost.

Futur I tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (postati) i infinitiva glavnog glagola.

Tvorba futura I
Jednina Množina
1. lice werde werden + Infinitiv
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Futur IIUredi

Indikativ futura II aktiva ili futur II izriče buduću radnju koja ima osobinu završenosti.

Futur II može izricati i radnju za koju pretpostavljamo da se već dogodila u prošlosti. Tada se on na hrvatski prevodi s konstrukcijom bit će da.

 • Ergon wird uns nicht gesehen haben. (Bit će da nas Ergon nije vidio.)

Futur II tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (postati) i infinitiva perfekta glavnog glagola.

Tvorba futura II
Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + haben / sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ - pasiv zbivanjaUredi

Indikativi pasiva zbivanja označavaju nesvršenu radnju koja se vršila nad subjektom. Tvore se općenito tako da se pomoćni glagol werden (postati) stavi u željeno vrijeme te mu se doda particip II glavnog glagola.

Glagoli koji perfekt, pluskvamperfekt i futur II tvore pomoću pomoćnog glagola sein (biti) nemaju pasivni oblik.

Indikativ prezenta pasivnog zbivanjaUredi

Indikativ prezenta pasiva zbivanja tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ perfekta pasiva zbivanjaUredi

Indikativ perfekta pasiva zbivanja tvori se od perfekta pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice bin sind + Particip II + worden
2. lice bist seit
3. lice ist sind

Indikativ preterita pasiva zbivanjaUredi

Indikativ preterita pasiva zbivanja tvori se od preterita pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice wurde wurden + Particip II
2. lice wurdest wurdet
3. lice wurde wurden

Indikativ pluskvamperfekta pasiva zbivanjaUredi

Indikativ pluskvamperfekta pasiva zbivanja tvori se od pluskvamperfekta pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice war waren + Particip II + worden
2. lice warst wart
3. lice war waren

Indikativ futura I pasiva zbivanjaUredi

Indikativ futura I pasiva zbivanja tvori se od futura I pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + werden
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ futura II pasiva zbivanjaUredi

Indikativ futura II pasiva zbivanja tvori se od futura II pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + worden + sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ - pasiv stanjaUredi

Indikativi pasiva stanja označavaju svršenu radnju koja se vršila nad subjektom. Tvore se općenito tako da se pomoćni glagol sein (biti) stavi u željeno vrijeme te mu se doda particip II glavnog glagola.

Glagoli koji perfekt, pluskvamperfekt i futur II tvore pomoću pomoćnog glagola sein (biti) nemaju pasivni oblik.

Indikativ prezenta pasiva stanjaUredi

Indikativ prezenta pasiva stanja tvori se od prezenta pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice bin sind + Particip II
2. lice bist seit
3. lice ist sind

Indikativ perfekta pasiva stanjaUredi

Indikativ perfekta pasiva stanja tvori se od perfekta pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice bin sind + Particip II + gewesen
2. lice bist seid
3. lice ist sind

Indikativ preterita pasiva stanjaUredi

Indikativ preterita pasiva stanja tvori se od preterita pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice war waren + Particip II
2. lice warst wart
3. lice war waren

Indikativ pluskvamperfekta pasiva stanjaUredi

Indikativ pluskvamperfekta pasiva stanja tvori se od pluskvamperfekta pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice war waren + Particip II + gewesen
2. lice warst wart
3. lice war waren

Indikativ futura I pasiva stanjaUredi

Indikativ futura I pasiva stanja tvori se od futura I pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ futura II pasiva stanjaUredi

Indikativ futura II pasiva stanja tvori se od futura II pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + gewesen + sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Upotreba konjunktivaUredi

U njemačkom jeziku postoje dva konjunktiva, to su konjunktiv sadašnji ili konjunktiv I i konjunktiv prošli ili konjunktiv II.

Konjunktiv IUredi

Konjunktiv prvi obično se upotrebljava u indirektnom govoru. Razlikuje sljedeća vremena: prezent, perfekt, futur I i futur II (rijetko upotrebljavan).

Primjerice:

 • Stefan sagt, er sei 20 Jahre alt.
 • Stefan kaže da je star 20 godina.

Ova se rečenica može izreći i upotrebom vezika dass (glagol ide nakraj zavisne rečenice):

 • Stefan sagt, dass er 20 Jahre alt sei.
 • Stefan kaže da je 20 godina star.

Konjunktiv se može i zamijeniti indikativom (samo ako ima veznik dass):

 • Stefan sagt, dass er 20 Jahre alt ist.
 • Stefan kaže da je 20 godina star.

Konjunktiv IIUredi

Konjunktiv drugi rabi se za izricanje želja, sumnji i općenito bilo čega hipotetskog. Upotrebljava se za ublažavanje naredbi, za preporuke i savjete te kada bi upotreba konjunktiva prvog u indirektnom govoru mogla dovesti do zabune. Uz riječi fast or beinahe pokazuje radnje koje gotovo pa da se nisu dogodile.

Postoje oblici preterita i pluskvamperfekta.

Konjunktiv - aktivUredi

Konjunktiv prezenta aktivaUredi

Usporedba konjunktiva prezenta pravilna glagola s indikativom prezenta istog glagola:

Jednina Indikativ Konjunktiv
1. male male
2. malst malest
3. malt male
Množina Indikativ Konjunktiv
1. malen malen
2. malt malet
3. malen malen

Glagoli koji inače u drugom i trećem licu jednine prolaze kroz umlaut u konjunktivu nemaju tu promjenu, primjerice lesen, 2. lice jednine indikativa: liest, ali 2. lice jednine: lestest.

Glagoli biti i imati imaju sljedeće oblike:

Jednina sein haben
1. sei habe
2. seist/seiest habest
3. sei habe
Množina sein haben
1. seien haben
2. seiet habet
3. seien haben

Konjunktiv perfekta aktivaUredi

Konjunktiv perfekta aktiva tvori se pomoću konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola haben (imati) ili sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice habe / sei haben / seien + Particip II
2. lice habest / seist habet / seiet
3. lice habe / sei haben / seien

Konjunktiv preterita aktivaUredi

Konjunktiv preterita aktiva kod slabih je glagola jednak indikativu preterita aktivnog:

Konjunktiv preterita slabih glagola
Jednina Indikativ Konjunktiv
1. holte holte
2. holtest holtest
3. holte holte
Množina Indikativ Konjunktiv
1. holten holten
2. holtet holtet
3. holten holten

Jaki glagoli tvore konjunktiv preterita dodavanjem nastavaka za konjunktiv prezenta na svoje preteritne osnove. Samoglasnici a, o i u postaju ä, ö i ü.

Konjunktiv preterita jakih glagola
Jednina Jak glagol
1. gäbe
2. gäb(e)st
3. gäbe
Množina Jak glagol
1. gäben
2. gäb(e)t
3. gäben

Nastavak -e u drugom licu dodaje se radi lakšeg izgovora.

Glagoli brennen, kennen, senden, nennen, rennen i wenden dodaju slabe nastavke za preterit i ne mijenjaju samoglasnik. Glagoli bringen, denken i wissen također dodaju preteritne nastavke, ali oni ne samo da mijenjaju samoglasnk, nego i dodaju umlaut na a i u (nastaju ä i ü).

Pomoćni glagoli imaju sljedeće oblike:

Konjunktiv preterita pomoćnih glagola
Jednina sein haben werden
1. wäre hätte würde
2. wärst/wärest hättest würdest
3. wäre hätte würde
Množina sein haben werden
1. wären hätten würden
2. wärt/wäret hättet würdet
3. wären hätten würden

Modalni glagoli imaju sljedeće oblike koji su zapravo pravilni:

Konjunktiv preterita modalnih glagola
Jednina dürfen können mögen müssen sollen wollen
1. dürfte könnte möchte müsste sollte wollte
2. dürftest könntest möchtest müsstest solltest wolltest
3. dürfte könnte möchte müsste sollte wollte
Množina dürfen können mögen müssen sollen wollen
1. dürften könnten möchten müssten sollten wollten
2. dürftet könntet möchtet müsstet solltet wolltet
3. dürften könnten möchten müssten sollten wollten

Würde + infinitivUredi

Oblici konjunktiva preterita previše su slični indikativu i zato se rijetko upotrebljavaju, umjesto njih, rabi se konjunktiv glagola werden i infinitiv:

Jednina Množina
1. lice würde würden + Infinitiv
2. lice würdest würdet
3. lice würde würden

Pomoćni i modalni glagoli ne upotrebljavaju konstrukciju würde + infinitiv.

Konjunktiv pluskvamperfekta aktivaUredi

Konjunktiv pluskvamperfekta aktiva tvori se pomoću konjunktiva preterita aktiva pomoćnog glagola haben (imati) ili sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice hätte / wäre hätten / wären + Particip II
2. lice hättest / wärest hättet / wäret
3. lice hätte / wäre hätten / wären

Konjunktiv futura I aktivaUredi

Konjunktiv futura I aktiva tvori se pomoću konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i infinitiva glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Infinitiv
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv futura II aktivaUredi

Konjunktiv futura II aktiva tvori se pomoću konjunktiva futura I aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + haben / sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv - pasiv zbivanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv perfekta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv perfekta pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva perfekta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice sei seien + Particip II + worden
2. lice seist seiet
3. lice sei seien

Konjunktiv preterita pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv preterita pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva preterita aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice würde würden + Particip II
2. lice würdest würdet
3. lice würde würden

Konjunktiv pluskvamperfekta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv pluskvamperfekta pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva pluskvamperfekta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice wäre wären + Particip II + worden
2. lice wärest wäret
3. lice wäre wären

Konjunktiv futura I pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura I pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva futura I aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + werden
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv futura II pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura II pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva futura II aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + worden + sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv - pasiv stanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva stanja tvori se od konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice sei seien + Particip II
2. lice seist seiet
3. lice sei seien

Konjunktiv perfekta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv perfekta pasiva stanja tvori se od konjunktiv perfekta aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice sei seien + Particip II + gewesen
2. lice seist seiet
3. lice sei seien

Konjunktiv preterita pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv preterita pasiva stanja tvori se od konjunktiv preterita aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice wäre wären + Particip II
2. lice wärest wäret
3. lice wäre wären

Konjunktiv pluskvamperfektapasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv pluskvamperfekta pasiva stanja tvori se od konjunktiv pluskvamperfekta aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice wäre wären + Particip II + gewesen
2. lice wärest wäret
3. lice wäre wären

Konjunktiv futura I pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura I pasiva stanja tvori se od konjunktiv futura I aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv futura II pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura II pasiva stanja tvori se od konjunktiv futura II aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + gewesen + sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

ImperativUredi

Imperativni su nastavci za drugo lice jednine i množine sljedeći (u ova se dva oblika osobna zamjenica može izbaciti):

Imperativ
Jednina Pravilan glagol Prijevod
2. Hör(e) zu! Slušaj!
Množina Pravilan glagol Prijevod
2. Hört zu! Slušajte!

Glagoli koji inače mijenjaju osnovu u drugom licu jednine to rade i ovdje, ali to ne uključuje glagole koji dodaju umlaut pa glagol fahren ima imperativ fahr(e), a ne *fähr(e). Također, ovi glagoli gotovo nikad ne dodaju -e:

Jednina Indikativ Imperativ Prijevod
2. Nimmst Nimm Uzmi!
Množina Indikativ Imperativ Prijevod
2. Nehmt Nehmt! Uzmite!

Glagoli koji završavaju na -d, -t, -ig, or in -m ili -n uvijek dodaju nastavak -e, to jest on nije opcionalan:

Jednina Imperativ Prijevod
2. Atme! Diši!

Slabi glagoli čiji infinitivi završavaju na -eln ili -ern također uvijek zadržavaju -e, ali zato -e u osnovi često ispada u govornom njemačkom:

Infinitiv
wandern
Jednina Imperativ Prijevod
2. Wand(e)re! Hodaj!

Imperativi za prvo lice množine i oblik iz poštovanja (Sie, ponaša se potpuno isto kao treće lice množine, ali piše se velikim slovom) također postoje, a izgledaju potpuno jednako indikativu prezenta aktivnog:

Lice Indikativ Imperativ Prijevod
 1. množine
Wir nehmen Nehmen wir! Uzmimo!
2. jednine (poštovanje) Sie nehmen Nehmen Sie! Uzmite (Vi)!

Modalni se glagoli ne upotrebljavaju u imperativu, a pomoćni glagol 'biti' ima sljedeće oblike:

Lice Imperativ Prijevod
2. (ti) Sei! Budi!
2. (Vi) Seien Sie! Budite (Vi)!
2. (vi) Seid! Budite!
 1. (mi)
Seien wir! Budimo!

Osnovni oblici pomoćnih glagolaUredi

Osnovni oblici pomoćnih glagola sein (biti), haben (imati) i werden (postati) koji se koriste za tvorbu složenih glagolskih oblika.

Osnovni oblici pomoćnih glagola
Lice sein haben werden
Indikativ prezenta aktiva Konjunktiv prezenta aktiva Indikativ preterita aktiva Konjunktiv preterita aktiva Indikativ prezenta aktiva Konjunktiv prezenta aktiva Indikativ preterita aktiva Konjunktiv preterita aktiva Indikativ prezenta aktiva Konjunktiv prezenta aktiva Indikativ preterita aktiva Konjunktiv preterita aktiva
1. jednine bin sei war wäre habe habe hatte hätte werde werde wurde würde
2. jednine bist seist warst wärst hast habest hattest hättest wirst werdest wurdest würdest
3. jednine ist sei war wäre hat habe hatte hätte wird werde wurde würde
1. množine sind seien waren wären haben haben hatten hätten werden werden wurden würden
2. množine seit seiet wart wäret habt habet hattet hättet werdet werdet wurdet würdet
3. množine sind seien waren wären haben haben hatten hätten werden werden wurden würden

Pregled svih glagolskih oblikaUredi

Pregled svih glagolskih oblika na primjeru glagola kaufen.

Nesprezivi oblici
Infinitiv Particip I Particip II
kaufen kaufend gekauft
Indikativ aktivni
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine kaufe habe gekauft kaufte hatte gekauft werde kaufen werde gekauft haben
2. jednine kaufst hast gekauft kauftest hattest gekauft wirst kaufen wirst gekauft haben
3. jednine kauft hat gekauft kaufte hatte gekauft wird kaufen wird gekauft haben
1. množine kaufen haben gekauft kauften hatten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
2. množine kauft habt gekauft kauftet hattet gekauft werdet kaufen werdet gekauft haben
3. množine kaufen haben gekauft kauften hatten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
Indikativ pasiva zbivanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine werde gekauft bin gekauft worden wurde gekauft war gekauft worden werde gekauft werden werden gekauft worden sein
2. jednine wirst gekauft bist gekauft worden wurdest gekauft warst gekauft worden wirst gekauft werden wirst gekauft worden sein
3. jednine wird gekauft ist gekauft worden wurde gekauft war gekauft worden wird gekauft werden wird gekauft worden sein
1. množine werden gekauft sind gekauft worden wurden gekauft waren gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
2. množine werdet gekauft seit gekauft worden wurdet gekauft wart gekauft worden werdet gekauft werden werdet gekauft worden sein
3. množine werden gekauft sind gekauft worden wurden gekauft waren gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
Indikativ pasiva stanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine bin gekauft bin gekauft gewesen war gekauft war gekauft gewesen werde gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. jednine bist gekauft bist gekauft gewesen warst gekauft warst gekauft gewesen wirst gekauft sein wirst gekauft gewesen sein
3. jednine ist gekauft ist gekauft gewesen war gekauft war gekauft gewesen wird gekauft sein wird gekauft gewesen sein
1. množine sind gekauft sind gekauft gewesen waren gekauft waren gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. množine seit gekauft seit gekauft gewesen wart gekauft wart gekauft gewesen werdet gekauft sein werdet gekauft gewesen sein
3. množine sind gekauft sind gekauft gewesen waren gekauft waren gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
Konjunktiv aktivni
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine kaufe habe gekauft kaufte hätte gekauft werde kaufen werde gekauft haben
2. jednine kaufest habest gekauft kauftest hättest gekauft werdest kaufen werdest gekauft haben
3. jednine kaufe habe gekauft kaufte hätte gekauft werde kaufen werde gekauft haben
1. množine kaufen haben gekauft kauften hätten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
2. množine kaufet habet gekauft kauftet hättet gekauft werdet kaufen werdet gekauft haben
3. množine kaufen haben gekauft kauften hätten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
Konjunktiv pasiva zbivanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine werde gekauft sei gekauft worden würde gekauft wäre gekauft worden werde gekauft werden werden gekauft worden sein
2. jednine werdest gekauft seist gekauft worden würdest gekauft wärest gekauft worden werdest gekauft werden werdest gekauft worden sein
3. jednine werde gekauft sei gekauft worden würde gekauft wäre gekauft worden werde gekauft werden werde gekauft worden sein
1. množine werden gekauft seien gekauft worden würden gekauft wären gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
2. množine werdet gekauft seiet gekauft worden würdet gekauft wäret gekauft worden werdet gekauft werden werdet gekauft worden sein
3. množine werden gekauft seien gekauft worden würden gekauft wären gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
Konjunktiv pasiva stanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine sei gekauft sei gekauft gewesen wäre gekauft wäre gekauft gewesen werde gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. jednine seist gekauft seist gekauft gewesen wärest gekauft wärest gekauft gewesen werdest gekauft sein werdest gekauft gewesen sein
3. jednine sei gekauft sei gekauft gewesen wäre gekauft wäre gekauft gewesen werde gekauft sein werde gekauft gewesen sein
1. množine seien gekauft seien gekauft gewesen wären gekauft wären gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. množine seiet gekauft seiet gekauft gewesen wäret gekauft wäret gekauft gewesen werdet gekauft sein werdet gekauft gewesen sein
3. množine seien gekauft seien gekauft gewesen wären gekauft wären gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
Imperativ
Lice
2. lice jednine kaufe
2. lice množine kauft

Usporedba svih oblika indikativa i konjunktiva po glagolskim vremenimaUredi

Usporedba svih oblika indikativa i konjunktiva glagola kaufen po glagolskim vremenima.

Prezent
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine kaufe werde gekauft bin gekauft kaufe werde gekauft sei gekauft
2. jednine kaufst wirst gekauft bist gekauft kaufest werdest gekauft seist gekauft
3. jednine kauft wird gekauft ist gekauft kaufe werde gekauft sei gekauft
1. množine kaufen werden gekauft sind gekauft kaufen werden gekauft seien gekauft
2. množine kauft werdet gekauft seit gekauft kaufet werdet gekauft seiet gekauft
3. množine kaufen werden gekauft sind gekauft kaufen werden gekauft seien gekauft
Perfekt
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine habe gekauft bin gekauft worden bin gekauft gewesen habe gekauft sei gekauft worden sei gekauft gewesen
2. jednine hast gekauft bist gekauft worden bist gekauft gewesen habest gekauft seist gekauft worden seist gekauft gewesen
3. jednine hat gekauft ist gekauft worden ist gekauft gewesen habe gekauft sei gekauft worden sei gekauft gewesen
1. množine haben gekauft sind gekauft worden sind gekauft gewesen haben gekauft seien gekauft worden seien gekauft gewesen
2. množine habt gekauft seit gekauft worden seit gekauft gewesen habet gekauft seiet gekauft worden seiet gekauft gewesen
3. množine haben gekauft sind gekauft worden sind gekauft gewesen haben gekauft seien gekauft worden seien gekauft gewesen
Preterit
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine kaufte wurde gekauft war gekauft kaufte würde gekauft wäre gekauft
2. jednine kauftest wurdest gekauft warst gekauft kauftest würdest gekauft wärest gekauft
3. jednine kaufte wurde gekauft war gekauft kaufte würde gekauft wäre gekauft
1. množine kauften wurden gekauft waren gekauft kauften würden gekauft wären gekauft
2. množine kauftet wurdet gekauft wart gekauft kauftet würdet gekauft wäret gekauft
3. množine kauften wurden gekauft waren gekauft kauften würden gekauft wären gekauft
Pluskvamperfekt
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine hatte gekauft war gekauft worden war gekauft gewesen hätte gekauft wäre gekauft worden wäre gekauft gewesen
2. jednine hattest gekauft warst gekauft worden warst gekauft gewesen hättest gekauft wärest gekauft worden wärest gekauft gewesen
3. jednine hatte gekauft war gekauft worden war gekauft gewesen hätte gekauft wäre gekauft worden wäre gekauft gewesen
1. množine hatten gekauft waren gekauft worden waren gekauft gewesen hätten gekauft wären gekauft worden wären gekauft gewesen
2. množine hattet gekauft wart gekauft worden wart gekauft gewesen hättet gekauft wäret gekauft worden wäret gekauft gewesen
3. množine hatten gekauft waren gekauft worden waren gekauft gewesen hätten gekauft wären gekauft worden wären gekauft gewesen
Futur I
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine werde kaufen werde gekauft werden werde gekauft sein werde kaufen werde gekauft werden werde gekauft sein
2. jednine wirst kaufen wirst gekauft werden wirst gekauft sein werdest kaufen werdest gekauft werden werdest gekauft sein
3. jednine wird kaufen wird gekauft werden wird gekauft sein werde kaufen werde gekauft werden werde gekauft sein
1. množine werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein
2. množine werdet kaufen werdet gekauft werden werdet gekauft sein werdet kaufen werdet gekauft werden werdet gekauft sein
3. množine werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein
Futur II
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine werde gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein werde gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein
2. jednine wirst gekauft haben wirst gekauft worden sein wirst gekauft gewesen sein werdest gekauft haben werdest gekauft worden sein werdest gekauft gewesen sein
3. jednine wird gekauft haben wird gekauft worden sein wird gekauft gewesen sein werde gekauft haben werde gekauft worden sein werde gekauft gewesen sein
1. množine werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein
2. množine werdet gekauft haben werdet gekauft worden sein werdet gekauft gewesen sein werdet gekauft haben werdet gekauft worden sein werdet gekauft gewesen sein
3. množine werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein

Oblici indikativa prevedeni na hrvatskiUredi

Svi oblici indikativa glagola kaufen (kupiti / kupovati) u 1. licu jednine prevedeni na hrvatski.

Oblici indikativa prevedeni s njemačkog na hrvatski
Njemački indikativ Hrvatski indikativ
Prezent aktiv Ich kaufe Prezent aktiv Ja kupim / kupujem
Preterit Ich kaufte Aorist / imperfekt Ja kupih / kupovah
Perfekt Ich habe gekauft Perfekt Ja sam kupio / sam kupovao
Pluskvamperfekt Ich hatte gekauft Pluskvamperfekt Ja bijah kupio / bijah kupovao

(Ja sam bio kupio / sam bio kupovao)

Futur I Ich werde kaufen Futur I Ja ću kupiti
Futur II Ich werde gekauft haben Futur II Ja budem kupio / budem kupovao
Prezent pasiv

zbivanja

Ich werde gekauft Prezent pasiv

nesvršenih

glagola

Ja bivam kupovan
Preterit Ich wurde gekauft Aorist / imperfekt Ja bijah kupovan
Perfekt Ich bin gekauft worden Perfekt Ja sam bio kupovan
Pluskvamperfekt Ich war gekauft worden Pluskvamperfekt Ja bijah bio kupovan

(Ja sam bio bio kupovan)

Futur I Ich werde gekauft werden Futur I Ja ću biti kupovan
Futur II Ich werde gekauft worden sein Futur II Ja budem kupovan
Prezent pasiv

stanja

Ich bin gekauft Prezent pasiv

svršenih

glagola

Ja sam kupljen
Preterit Ich war gekauft Aorist / imperfekt Ja bijah kupljen
Perfekt Ich bin gekauft gewesen Perfekt Ja sam bio kupljen
Pluskvamperfekt Ich war gekauft gewesen Pluskvamperfekt Ja bijah bio kupljen

(Ja sam bio bio kupljen)

Futur I Ich werde gekauft sein Futur I Ja ću biti kupljen
Futur II Ich werde gekauft gewesen sein Futur II Ja budem kupljen

Upotreba pomoćnih glagol sein i habenUredi

Često se pri govorenju njemačkog jezika javlja problem oko toga treba li perfekt, pluskvamperfekt i futur II nekog glagola tvoriti pomoćnim glagolom haben (imati) ili sein (biti).

Postoji jedan način na koji si govornici hrvatskog jezika uglavnom mogu pomoći oko te dvojbe.

Recept:

 1. uzme se glagol na njemačkom
 2. prevede se na hrvatski
 3. od njega se napravi glagolski pridjev trpni
 4. glagolski pridjev trpni stavi se u rečenicu u hrvatskom jeziku
 5. ako ta hrvatska rečenica ima smisla, onda je u njemačkom potrebno upotrijebiti pomoćni glagol haben (imati), ako ta rečenica u hrvatskom nema smisla, onda je u njemačkom potrebno upotrijebiti pomoćni glagol sein (biti).

Primjer 1.Uredi

Glagola sehen prevodi se na hrvatski kao gledati.

Napravi se glagolski pridjev trpni gledan.

Stavi se u rečenicu Ja sam gledan.

Rečenica ima smisla.

Dakle, na njemačkom se kaže Ich habe gesehen.

Primjer 2.Uredi

Glagola hören prevodi se na hrvatski kao čuti.

Napravi se glagolski pridjev trpni čuven.

Stavi se u rečenicu Ja sam čuven.

Rečenica ima smisla iako je malo čudna, ali značila bi nešto poput Mene se čulo.

Dakle, na njemačkom se kaže Ich habe gehört.

Primjer 3.Uredi

Glagola gehen prevodi se na hrvatski kao ići.

Napravi se glagolski pridjev trpni *iđen (u hrvatskom se glagolski pridjev trpni ne može tvoriti od neprijelaznih glagola).

Stavi se u rečenicu Ja sam *iđen.

Rečenica nema smisla.

Dakle, na njemačkom se kaže Ich bin gegangen.

Vanjske povezniceUredi

IzvoriUredi

 1. Glovaci-Bernardi, Zrinjka; Horvatić Bilić, Irena. Gramatika njemačkog jezika 3. izdanje. Školska knjiga. Zagreb. ISBN 987-953-0-40305-5 Provjerite vrijednost parametra |isbn=: invalid prefix (pomoć)