Glagolski oblici u njemačkom jeziku

U njemačkom jeziku postoje:

 • 6 glagolskih vremena: prezent, preterit, perfekt, pluskvamperfekt, futur I i futur II
 • 3 glagolska načina: indikativ, konjunktiv i imperativ
 • 3 glagolska stanja: aktiv, pasiv zbivanja i pasiv stanja
 • 3 glagosla lica: prvo, drugo i treće
 • 2 glagolska broja: jednina i množina
 • uz to postoje i infinitiv, particip I i particip II.[1]

Nesprezivi glagolski obliciUredi

InfinitivUredi

Infinitiv je osnovni oblik glagola u kojem se glagol obično navodi u rječnicima. Infinitiv ne određuje nijednu od gramatičkih kategorija glagola.

Infinitiv i njemačkom jeziku obično završava na -en.

 • sag-en
 • arbeit-en
 • woll-en
 • hab-en
 • schlaf-en

Particip IUredi

Particip IIUredi

Indikativ - aktivUredi

PrezentUredi

Indikativ prezenta aktiva ili skraćeno prezent je sadašnje glagolsko vrijeme.

PerfektUredi

Indikativom perfekta aktiva ili skraćeno perfektom se ponajprije izriče da je neka radnja izvršena u prošlosti, odnosno da je završena.

U svakidašnjoj komunikaciji na jugu njemačkog govornog područja prošla se radnja izriče perfektom, a na sjeveru preteritom.

Razlika između njemačkog preterita i perfekta izvorno je jednaka razlici između engleskog past i present perfect.

Perfekt se tvoru pomoću prezenta pomoćnog glagola haben (imati) i sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Tvorba perfekta
Jednina Množina
1. lice habe / bin haben / sind + Particip II
2. lice hast / bist habt / seit
3. lice hat / ist haben / sind

PreteritUredi

Indikativ preterita aktiva ili skraćeno preterit izražava da je izrečena radnja, stanje ili zbivanje prošlo. Jedini ispravan način prevođenja preterita na hrvatski jezik je putem aorista ili imperfekta. Pošto su aorist i imperfekt danas postali arhaični, takav se prijevod onda smatra stilski obilježenim. Ako želimo prijevod prilagoditi današnjem govoru, moramo preterit prevesti sa hrvatskim perfektom.

Preterit je uobičajeno vrijeme za pripovijedanje prošlih događaja u književnim dijelima.

PluskvamperfektUredi

Indikativom pluskvamperfekta aktiva ili skraćeno pluskvamperfektom se iskazuje neki događaj, gledano sa stajališta govornika, koji se zbio prije nekoga drugog prošlog događaja.

Pluskvamperfekt se tvori od preterita pomoćnog glagola haben (imati) i sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Tvorba pluskvamperfekta
Jednina Množina
1. lice hatte / war hatten / waren + Particip II
2. lice hattest / warst hattet / wart
3. lice hatte / war hatten / waren

Futur IUredi

Indikativ futura I aktiva ili skraćeno futur I sa stajališta govornika izriče buduće događanje koje još nije započelo, a osobina je nezavršenost.

Futur I tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (postati) i infinitiva glavnog glagola.

Tvorba futura I
Jednina Množina
1. lice werde werden + Infinitiv
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Futur IIUredi

Indikativ futura II aktiva ili futur II izriče buduću radnju koja ima osobinu završenosti.

Futur II može izricati i radnju za koju pretpostavljamo da se već dogodila u prošlosti. Tada se on na hrvatski prevodi sa konstrukcijom bit će da.

 • Ergon wird uns nicht gesehen haben. (Bit će da nas Ergon nije vidio.)

Futur II tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (postati) i infinitiva perfekta glavnog glagola.

Tvorba futura II
Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + haben / sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ - pasiv zbivanjaUredi

Indikativi pasiva zbivanja označavaju nesvršenu radnju koja se vršila nad subjektom. Tvore se općenito tako da se pomoćni glagol werden (postati) stavi u željeno vrijeme te mu se doda particip II glavnog glagola.

Glagoli koji perfekt, pluskvamperfekt i futur II tvore pomoću pomoćnog glagola sein (biti) nemaju pasivni oblik.

Indikativ prezenta pasivnog zbivanjaUredi

Indikativ prezenta pasiva zbivanja tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ perfekta pasiva zbivanjaUredi

Indikativ perfekta pasiva zbivanja tvori se od perfekta pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice bin sind + Particip II + worden
2. lice bist seit
3. lice ist sind

Indikativ preterita pasiva zbivanjaUredi

Indikativ preterita pasiva zbivanja tvori se od preterita pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice wurde wurden + Particip II
2. lice wurdest wurdet
3. lice wurde wurden

Indikativ pluskvamperfekta pasiva zbivanjaUredi

Indikativ pluskvamperfekta pasiva zbivanja tvori se od pluskvamperfekta pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice war waren + Particip II + worden
2. lice warst wart
3. lice war waren

Indikativ futura I pasiva zbivanjaUredi

Indikativ futura I pasiva zbivanja tvori se od futura I pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + werden
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ futura II pasiva zbivanjaUredi

Indikativ futura II pasiva zbivanja tvori se od futura II pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + worden + sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ - pasiv stanjaUredi

Indikativi pasiva stanja označavaju svršenu radnju koja se vršila nad subjektom. Tvore se općenito tako da se pomoćni glagol sein (biti) stavi u željeno vrijeme te mu se doda particip II glavnog glagola.

Glagoli koji perfekt, pluskvamperfekt i futur II tvore pomoću pomoćnog glagola sein (biti) nemaju pasivni oblik.

Indikativ prezenta pasiva stanjaUredi

Indikativ prezenta pasiva stanja tvori se od prezenta pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice bin sind + Particip II
2. lice bist seit
3. lice ist sind

Indikativ perfekta pasiva stanjaUredi

Indikativ perfekta pasiva stanja tvori se od perfekta pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice bin sind + Particip II + gewesen
2. lice bist seid
3. lice ist sind

Indikativ preterita pasiva stanjaUredi

Indikativ preterita pasiva stanja tvori se od preterita pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice war waren + Particip II
2. lice warst wart
3. lice war waren

Indikativ pluskvamperfekta pasiva stanjaUredi

Indikativ pluskvamperfekta pasiva stanja tvori se od pluskvamperfekta pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice war waren + Particip II + gewesen
2. lice warst wart
3. lice war waren

Indikativ futura I pasiva stanjaUredi

Indikativ futura I pasiva stanja tvori se od futura I pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Indikativ futura II pasiva stanjaUredi

Indikativ futura II pasiva stanja tvori se od futura II pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + gewesen + sein
2. lice wirst werdet
3. lice wird werden

Konjunktiv - aktivUredi

Konjunktiv prezenta aktivaUredi

Konjunktiv perfekta aktivaUredi

Konjunktiv perfekta aktiva tvori se pomoću konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola haben (imati) ili sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice habe / sei haben / seien + Particip II
2. lice habest / seist habet / seiet
3. lice habe / sei haben / seien

Konjunktiv preterita aktivaUredi

Konjunktiv pluskvamperfekta aktivaUredi

Konjunktiv pluskvamperfekta aktiva tvori se pomoću konjunktiva preterita aktiva pomoćnog glagola haben (imati) ili sein(biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice hätte / wäre hätten / wären + Particip II
2. lice hättest / wärest hättet / wäret
3. lice hätte / wäre hätten / wären

Konjunktiv futura I aktivaUredi

Konjunktiv futura I aktiva tvori se pomoću konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i infinitiva glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Infinitiv
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv futura II aktivaUredi

Konjunktiv futura II aktiva tvori se pomoću konjunktiva futura I aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + haben / sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv - pasiv zbivanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv perfekta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv perfekta pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva perfekta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice sei seien + Particip II + worden
2. lice seist seiet
3. lice sei seien

Konjunktiv preterita pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv preterita pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva preterita aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice würde würden + Particip II
2. lice würdest würdet
3. lice würde würden

Konjunktiv pluskvamperfekta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv pluskvamperfekta pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva pluskvamperfekta aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice wäre wären + Particip II + worden
2. lice wärest wäret
3. lice wäre wären

Konjunktiv futura I pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura I pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva futura I aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + werden
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv futura II pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura II pasiva zbivanja tvori se od konjunktiva futura II aktiva pomoćnog glagola werden (postati) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II koristi sein (biti), a particip II glagola werden gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + worden + sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv - pasiv stanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv prezenta pasiva stanja tvori se od konjunktiva prezenta aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice sei seien + Particip II
2. lice seist seiet
3. lice sei seien

Konjunktiv perfekta pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv perfekta pasiva stanja tvori se od konjunktiv perfekta aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu perfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice sei seien + Particip II + gewesen
2. lice seist seiet
3. lice sei seien

Konjunktiv preterita pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv preterita pasiva stanja tvori se od konjunktiv preterita aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice wäre wären + Particip II
2. lice wärest wäret
3. lice wäre wären

Konjunktiv pluskvamperfektapasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv pluskvamperfekta pasiva stanja tvori se od konjunktiv pluskvamperfekta aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu pluskvamperfekta također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice wäre wären + Particip II + gewesen
2. lice wärest wäret
3. lice wäre wären

Konjunktiv futura I pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura I pasiva stanja tvori se od konjunktiv futura I aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

Konjunktiv futura II pasiva zbivanjaUredi

Konjunktiv futura II pasiva stanja tvori se od konjunktiv futura II aktiva pomoćnog glagola sein (biti) i participa II glavnog glagola. S time da se kao pomoćni glagol za tvorbu futura II također koristi pomoćni glagol sein (biti), a particip II glagola sein ne gubi prefiks ge-.

Jednina Množina
1. lice werde werden + Particip II + gewesen + sein
2. lice werdest werdet
3. lice werde werden

ImperativUredi

Osnovni oblici pomoćnih glagolaUredi

Osnovni oblici pomoćnih glagola sein (biti), haben (imati) i werden (postati) koji se koriste za tvorbu složenih glagolskih oblika.

Osnovni oblici pomoćnih glagola
Lice sein haben werden
Indikativ prezenta aktiva Konjunktiv prezenta aktiva Indikativ preterita aktiva Konjunktiv preterita aktiva Indikativ prezenta aktiva Konjunktiv prezenta aktiva Indikativ preterita aktiva Konjunktiv preterita aktiva Indikativ prezenta aktiva Konjunktiv prezenta aktiva Indikativ preterita aktiva Konjunktiv preterita aktiva
1. jednine bin sei war wäre habe habe hatte hätte werde werde wurde würde
2. jednine bist seist warst wärst hast habest hattest hättest wirst werdest wurdest würdest
3. jednine ist sei war wäre hat habe hatte hätte wird werde wurde würde
1. množine sind seien waren wären haben haben hatten hätten werden werden wurden würden
2. množine seit seiet wart wäret habt habet hattet hättet werdet werdet wurdet würdet
3. množine sind seien waren wären haben haben hatten hätten werden werden wurden würden

Pregled svih glagolskih oblikaUredi

Pregled svih glagolskih oblika na primjeru glagola kaufen.

Nesprezivi oblici
Infinitiv Particip I Particip II
kaufen kaufend gekauft
Indikativ aktivni
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine kaufe habe gekauft kaufte hatte gekauft werde kaufen werde gekauft haben
2. jednine kaufst hast gekauft kauftest hattest gekauft wirst kaufen wirst gekauft haben
3. jednine kauft hat gekauft kaufte hatte gekauft wird kaufen wird gekauft haben
1. množine kaufen haben gekauft kauften hatten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
2. množine kauft habt gekauft kauftet hattet gekauft werdet kaufen werdet gekauft haben
3. množine kaufen haben gekauft kauften hatten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
Indikativ pasiva zbivanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine werde gekauft bin gekauft worden wurde gekauft war gekauft worden werde gekauft werden werden gekauft worden sein
2. jednine wirst gekauft bist gekauft worden wurdest gekauft warst gekauft worden wirst gekauft werden wirst gekauft worden sein
3. jednine wird gekauft ist gekauft worden wurde gekauft war gekauft worden wird gekauft werden wird gekauft worden sein
1. množine werden gekauft sind gekauft worden wurden gekauft waren gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
2. množine werdet gekauft seit gekauft worden wurdet gekauft wart gekauft worden werdet gekauft werden werdet gekauft worden sein
3. množine werden gekauft sind gekauft worden wurden gekauft waren gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
Indikativ pasiva stanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine bin gekauft bin gekauft gewesen war gekauft war gekauft gewesen werde gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. jednine bist gekauft bist gekauft gewesen warst gekauft warst gekauft gewesen wirst gekauft sein wirst gekauft gewesen sein
3. jednine ist gekauft ist gekauft gewesen war gekauft war gekauft gewesen wird gekauft sein wird gekauft gewesen sein
1. množine sind gekauft sind gekauft gewesen waren gekauft waren gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. množine seit gekauft seit gekauft gewesen wart gekauft wart gekauft gewesen werdet gekauft sein werdet gekauft gewesen sein
3. množine sind gekauft sind gekauft gewesen waren gekauft waren gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
Konjunktiv aktivni
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine kaufe habe gekauft kaufte hätte gekauft werde kaufen werde gekauft haben
2. jednine kaufest habest gekauft kauftest hättest gekauft werdest kaufen werdest gekauft haben
3. jednine kaufe habe gekauft kaufte hätte gekauft werde kaufen werde gekauft haben
1. množine kaufen haben gekauft kauften hätten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
2. množine kaufet habet gekauft kauftet hättet gekauft werdet kaufen werdet gekauft haben
3. množine kaufen haben gekauft kauften hätten gekauft werden kaufen werden gekauft haben
Konjunktiv pasiva zbivanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine werde gekauft sei gekauft worden würde gekauft wäre gekauft worden werde gekauft werden werden gekauft worden sein
2. jednine werdest gekauft seist gekauft worden würdest gekauft wärest gekauft worden werdest gekauft werden werdest gekauft worden sein
3. jednine werde gekauft sei gekauft worden würde gekauft wäre gekauft worden werde gekauft werden werde gekauft worden sein
1. množine werden gekauft seien gekauft worden würden gekauft wären gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
2. množine werdet gekauft seiet gekauft worden würdet gekauft wäret gekauft worden werdet gekauft werden werdet gekauft worden sein
3. množine werden gekauft seien gekauft worden würden gekauft wären gekauft worden werden gekauft werden werden gekauft worden sein
Konjunktiv pasiva stanja
Lice Prezent Perfekt Preterit Pluskvamperfekt Futur I Futur II
1. jednine sei gekauft sei gekauft gewesen wäre gekauft wäre gekauft gewesen werde gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. jednine seist gekauft seist gekauft gewesen wärest gekauft wärest gekauft gewesen werdest gekauft sein werdest gekauft gewesen sein
3. jednine sei gekauft sei gekauft gewesen wäre gekauft wäre gekauft gewesen werde gekauft sein werde gekauft gewesen sein
1. množine seien gekauft seien gekauft gewesen wären gekauft wären gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
2. množine seiet gekauft seiet gekauft gewesen wäret gekauft wäret gekauft gewesen werdet gekauft sein werdet gekauft gewesen sein
3. množine seien gekauft seien gekauft gewesen wären gekauft wären gekauft gewesen werden gekauft sein werden gekauft gewesen sein
Imperativ
Lice
2. lice jednine kaufe
2. lice množine kauft

Usporedba svih oblika indikativa i konjunktiva po glagolskim vremenimaUredi

Usporedba svih oblika indikativa i konjunktiva glagola kaufen po glagolskim vremenima.

Prezent
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine kaufe werde gekauft bin gekauft kaufe werde gekauft sei gekauft
2. jednine kaufst wirst gekauft bist gekauft kaufest werdest gekauft seist gekauft
3. jednine kauft wird gekauft ist gekauft kaufe werde gekauft sei gekauft
1. množine kaufen werden gekauft sind gekauft kaufen werden gekauft seien gekauft
2. množine kauft werdet gekauft seit gekauft kaufet werdet gekauft seiet gekauft
3. množine kaufen werden gekauft sind gekauft kaufen werden gekauft seien gekauft
Perfekt
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine habe gekauft bin gekauft worden bin gekauft gewesen habe gekauft sei gekauft worden sei gekauft gewesen
2. jednine hast gekauft bist gekauft worden bist gekauft gewesen habest gekauft seist gekauft worden seist gekauft gewesen
3. jednine hat gekauft ist gekauft worden ist gekauft gewesen habe gekauft sei gekauft worden sei gekauft gewesen
1. množine haben gekauft sind gekauft worden sind gekauft gewesen haben gekauft seien gekauft worden seien gekauft gewesen
2. množine habt gekauft seit gekauft worden seit gekauft gewesen habet gekauft seiet gekauft worden seiet gekauft gewesen
3. množine haben gekauft sind gekauft worden sind gekauft gewesen haben gekauft seien gekauft worden seien gekauft gewesen
Preterit
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine kaufte wurde gekauft war gekauft kaufte würde gekauft wäre gekauft
2. jednine kauftest wurdest gekauft warst gekauft kauftest würdest gekauft wärest gekauft
3. jednine kaufte wurde gekauft war gekauft kaufte würde gekauft wäre gekauft
1. množine kauften wurden gekauft waren gekauft kauften würden gekauft wären gekauft
2. množine kauftet wurdet gekauft wart gekauft kauftet würdet gekauft wäret gekauft
3. množine kauften wurden gekauft waren gekauft kauften würden gekauft wären gekauft
Pluskvamperfekt
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine hatte gekauft war gekauft worden war gekauft gewesen hätte gekauft wäre gekauft worden wäre gekauft gewesen
2. jednine hattest gekauft warst gekauft worden warst gekauft gewesen hättest gekauft wärest gekauft worden wärest gekauft gewesen
3. jednine hatte gekauft war gekauft worden war gekauft gewesen hätte gekauft wäre gekauft worden wäre gekauft gewesen
1. množine hatten gekauft waren gekauft worden waren gekauft gewesen hätten gekauft wären gekauft worden wären gekauft gewesen
2. množine hattet gekauft wart gekauft worden wart gekauft gewesen hättet gekauft wäret gekauft worden wäret gekauft gewesen
3. množine hatten gekauft waren gekauft worden waren gekauft gewesen hätten gekauft wären gekauft worden wären gekauft gewesen
Futur I
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine werde kaufen werde gekauft werden werde gekauft sein werde kaufen werde gekauft werden werde gekauft sein
2. jednine wirst kaufen wirst gekauft werden wirst gekauft sein werdest kaufen werdest gekauft werden werdest gekauft sein
3. jednine wird kaufen wird gekauft werden wird gekauft sein werde kaufen werde gekauft werden werde gekauft sein
1. množine werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein
2. množine werdet kaufen werdet gekauft werden werdet gekauft sein werdet kaufen werdet gekauft werden werdet gekauft sein
3. množine werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein werden kaufen werden gekauft werden werden gekauft sein
Futur II
Lice Indikativ aktivni Indikativ pasivni zbivanja Indikativ pasivni stanja Konjunktiv aktivni Konjunktiv pasivni zbivanja Konjunkstiv pasivni stanja
1. jednine werde gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein werde gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein
2. jednine wirst gekauft haben wirst gekauft worden sein wirst gekauft gewesen sein werdest gekauft haben werdest gekauft worden sein werdest gekauft gewesen sein
3. jednine wird gekauft haben wird gekauft worden sein wird gekauft gewesen sein werde gekauft haben werde gekauft worden sein werde gekauft gewesen sein
1. množine werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein
2. množine werdet gekauft haben werdet gekauft worden sein werdet gekauft gewesen sein werdet gekauft haben werdet gekauft worden sein werdet gekauft gewesen sein
3. množine werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein werden gekauft haben werden gekauft worden sein werden gekauft gewesen sein

Oblici indikativa prevedeni na hrvatskiUredi

Svi oblici indikativa glagola kaufen (kupiti / kupovati) u 1. licu jednine prevedeni na hrvatski.

Oblici indikativa prevedeni na hrvatski
Njemački Hrvatski
Indikativ prezenta aktiva kaufe Prezenta aktiva kupujem / kupovam
Indikativ preterita aktiva kaufte Aorist/Imperfekt aktiva kupih / kupovah
Indikativ perfekta aktiva habe gekauft Perfekt aktiva sam kupio / sam kupovao
Indikativ pluskvamperfekta aktiva hatte gekauft Pluskvamperfekt aktiva bijah kupio / bijah kupovao

(sam bio kupio / sam bio kupovao)

Indikativ futur I aktiva werde kaufen Futur I aktiva ću kupiti
Indikativ futur II aktiva werde gekauft haben Futur II aktiva budem kupio / budem kupovao
Indikativ prezenta pasiva zbivanja werde gekauft Prezent pasiva (nesvršeni glagol) bivam kupovan
Indikativ preterita pasiva zbivanja wurde gekauft Preterit pasiva (nesvršeni glagol) bijah kupovan
Indikativ perfekta pasiva zbivanja bin gekauft worden Perfekt pasiva (nesvršeni glagol) sam bio kupovan
Indikativ pluskvamperfekta pasiva zbivanja war gekauft worden Pluskvamperfekt pasiva (nesvršeni glagol) bijah bio kupovan

(sam bio bio kupovan)

Indikativ futur I pasiva zbivanja werde gekauft werden Futur I pasiva (nesvršeni glagol) ću biti kupovan
Indikativ futur II pasiva zbivanja werde gekauft worden sein Futur II pasiva (nesvršeni glagol) budem kupovan
Indikativ prezenta pasiva stanja bin gekauft Prezent pasiva (svršeni glagol) sam kupljen
Indikativ preterita pasiva stanja war gekauft Preterit pasiva (svršeni glagol) bijah kupljen
Indikativ perfekta pasiva stanja bin gekauft gewesen Perfekt pasiva (svršeni glagol) sam bio kupljen
Indikativ pluskvamperfekta pasiva stanja war gekauft gewesen Pluskvamperfekt pasiva (svršeni glagol) bijah bio kupljen

(sam bio bio kupljen)

Indikativ futur I pasiva stanja werde gekauft sein Futur I pasiva (svršeni glagol) ću biti kupljen
Indikativ futur II pasiva stanja werde gekauft gewesen sein Futur II pasiva (svršeni glagol) budem kupljen

Pomoć oko pomoćnih glagolaUredi

Često se pri pričanju njemačkog jezika javlja problem oko toga treba li perfekt, pluskvamperfekt i futur II nekog glagola tvoriti sa pomoćnim glagolom haben (imati) ili sein (biti).

Postoji jedan način na koji si mi kao govornici hrvatskog jezika možemo uglavnom pomoći što se tiče te dvojbe.

Recept:

 1. uzmi glagol na njemačkom
 2. prevedi ga na hrvatski
 3. napravi od glagola glagolski pridjev trpni
 4. stavi glagolski pridjev trpni u rečenicu u hrvatskom jeziku
 5. ako ta hrvatska rečenica ima smisla, onda je u njemačkom potrebno upotrijebiti pomoćni glagol haben (imati), ako ta rečenica u hrvatskom nema smisla, onda je u njemačkom potrebno upotrijebiti pomoćni glagol sein (biti).

Primjer 1.Uredi

Glagola sehen prevedemo na hrvatski sa gledati.

Napravimo glagolski pridjev trpni gledan.

Stavimo ga u rečenicu Ja sam gledan.

Rečenica ima smisla.

Dakle na njemačkom se kaže Ich habe gesehen.

Primjer 2.Uredi

Glagola hören prevedemo na hrvatski sa čuti.

Napravimo glagolski pridjev trpni čun.

Stavimo ga u rečenicu Ja sam čun.

Rečenica ima smisla iako je malo čudna, ali značila bi nešto tipa Mene se čulo.

Dakle na njemačkom se kaže Ich habe gehört.

Primjer 3.Uredi

Glagola gehen prevedemo na hrvatski sa ići.

Napravimo glagolski pridjev trpni iđen.

Stavimo ga u rečenicu Ja sam iđen.

Rečenica nema smisla.

Dakle na njemačkom se kaže Ich bin gegangen.


IzvoriUredi

 1. Glovaci-Bernardi, Zrinjka; Horvatić Bilić, Irena. Gramatika njemačkog jezika 3. izdanje. Školska knjiga. Zagreb. ISBN 987-953-0-40305-5 Provjerite vrijednost parametra |isbn=: invalid prefix (pomoć)