Brdo Hum (n.v. 207 m) nalazi se između Dola i Vrbanja, gotovo nasuprot grčke kule Maslinovik. Na njegovom se vrhu nalazi velika kamena gomila građena u suhozidu. Djelomično je uništena pokušajem pljačke. Možda se radi o urušenoj ilirskoj kuli ili o grobnom humku (tumulu).

Crkva sv. Vida uredi

 
ostaci predromaničke crkvice sv. Vida na brdu Hum

Crkvica sv. Vida smještena je na brdu Hum, nešto zapadnije od kamene gomile. Crkva je ruševna, ali se jasno može zaključiti da se radi o predromaničkoj crkvici iz 9 - 11. st. Crkva je jednobrodna pravokutna građevina s polukružnom apsidom. Bočni zidovi su s unutrašnje strane raščlanjeni s po 3 slijepe arkade, a bila je presvođena bačvastim svodom. Južni zid crkve sačuvan je do visine od oko 0.5 m, a sjeverni u visini lukova arkada. Pripada varijanti tipične predromaničke arhitekture južne Dalmacije.

Crkvica je bila beneficij najstarijeg plemstva: Županića, Slavogosta i Kušića, a prvi puta se spominje u dokumentu iz 1395. Crkva je u 16. st. sigurno posve napuštena, s obzirom na to da ju vizitator Valerius 1579. uopće ne spominje.