Inhibitor beta-laktamaze

Inhibitori beta-laktamaze su skupina beta-laktamskih antibiotika, koji djeluju tako što inhibiraju enzim beta-laktamazu koji nastaje u bakterijama i koji je odgovoran za razgradnju beta-laktamskih antibiotika (što predstavlja jedan od načina otpornosti bakterija na beta-laktamske antibiotike).

Inhibitori beta-laktamaze: klavulanska kiselina, sulbaktam, tazobaktam.

Inhibitori beta-laktamaze nemaju samostalno značajan antibiotski učinak, te se u liječenju primjenjuju zajedno sa nekim drugim antibiotikom (npr. tableta Klavocina sadrži klavulansku kiselinu i amoksicilinom).