Jagodična kost

Jagodična kost (lat. os zygomaticum) parna je kost lubanje koja čini podlogu jagodice, a sudjeluje u oblikovanju očnice (lat. orbita).

Strukture uredi

Na jagodičnoj kosti razlikujemo tri ploštine i dva izdanka.

Spojevi s ostalim kostima uredi

Jagodična kost spojena je s čeonom kosti (lat. os frontale), klinastom kosti, sljepoočnom kosti i gornjom čeljusti.

Vidi uredi