Katakana (片仮名, カタカナ ili かたかな) je japansko slogovno pismo, jedno od pisama korištenih u suvremenom japanskom jeziku. Preostala pisma su hiragana, kanji te u sve većoj mjeri i prilagođena inačica latinice pod nazivom romaji. Ime katakana znači djelomična kana, dok riječ kana označava znakove izvedene iz prethodno spomenutog znakovnog sustava kanjija (koji je izvorno preuzet iz Kine).

Katakana se u suvremenom japanskom jeziku pretežito koristi za transkripciju stranih riječi. Primjer korištenja katakane kod transkripcije je japanska riječ terebi テレビ (televizija). Katakana se također koristi i za imena država, strana mjesta te osobna imena. Pismo se također koristi i za onomatopeje te tehničke i znanstvene termine kao što je n.pr. Homo sapiens ホモ・サピエンス (homo sapiensu).

Tablica katakane

uredi

Ispod je prikazan sustav znakova katakane s dodanom t.zv. Hepburnovom romanizacijom istih znakova. Rjeđe korišteni znakovi su obojeni u crveno.

ア a イ i ウ u エ e オ o (ya) (yu) (yo)
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ wi ヱ we ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ (ji) ヅ (zu) デ de ド do ヂャ (ja) ヂュ (ju) ヂョ (jo)
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Sljedeći znakovi se uglavnom koriste za zapis fonema iz stranih jezika.

イェ ye
ウィ wi ウェ we ウォ wo
ヷ va ヸ vi ヹ ve ヺ vo
ヴァ va ヴィ vi ヴ vu ヴェ ve ヴォ vo
シェ she
ジェ je
チェ che
ティ ti トゥ tu
テュ tyu
ディ di ドゥ du
デュ dyu
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo
フュ fyu

Način pisanja

uredi
 
Način pisanja. Čitati s desna na lijevo.