Oktoza (od st.grč. ὀκτώ, oktṓ i lat. octō: osam + lat. -osus: šećer) je vrsta jednostavnih šećera. U molekuli sadrži osam atoma ugljika. Nalazimo ga u lipopolisaharidima u bakterijskim staničnim stijenkama.

Kemijske je formule C8(H2O)8 ili C8H16O8.

Ovisno od položaja funkcionalnih skupina razlikujemo ketooktoze i aldooktoze.

Aldooktoze imaju šest kiralnih središta što daje mogućnost tvorbe 64 stereoizomera (2 (6), koji se razlikuju po položaju hidroksilnih skupina odnosno asimetričnog atoma ugljika. Ketooktoze imaju pet kiralnih središta što daje mogućnost 32 moguća različita stereoizomera.

Javlja se kod razgranatih monosaharida (ervinioza: 3,6,8-trideoksi-4-C-[(R)-1-hidroksietil-D-gulo-oktoza)[1]

Vidi uredi

Izvori uredi

  1. ur. Yuriy A. Knirel,Miguel A. Valvano. Structure of O-Antigens. Table 3.1 Monosaccharide components of OPSs. Bacterial Lipopolysaccharides: Structure, Chemical Synthesis, Biogenesis and ... Pristupljeno 12. siječnja 2015.