Pasiva je protustrana ili protustavka aktivi kod izrade bilance.

Pasiva se u najvažnijem sastoji od:

  • vlastitog kapitala
  • tuđeg kapitala i
  • rezerviranih sredstava.

Pri tome je tuđi kapital pretežno u obliku zajma ili kredita, dok su rezervirana sredstva oblik vlastitog ili tuđeg kapitala za koji se unaprijed zna da će u idućem razdoblju biti angažiran u obavljanju gospodarske djelatnosti.

Vidi i: