Razlika između inačica stranice »Opća deklaracija o ljudskim pravima«

bez sažetka
:Članak 1. svečano proglašava:<br />
:''»Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.«''<br />
:S tim je u vezi članak 28, koji proglašava ljudsko pravo da država i međunarodna zajednica priznaju njegova/njezina prava:<br />
:''»Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojemu se prava i slobode utvrđene ovom Deklaracijom mogu u punoj mjeri ostvariti.«''
 
Daljnje odredbe sadrže tzv. "katalog ljudskih prava", u kojem se:
 
* zabranjuje ropstvo (čl. 4),
* zabranjuje tortura (čl. 5.),
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
 
zabranjuje tortura (čl. 5.),
* zabranjuje diskriminacija (čl. 2. i 7.), te uređuje
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na život (čl. 3.),
zabranjuje diskriminacija (čl. 2. i 7.), te uređuje
* pravo na slobodu (čl. 3.),
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na životosobnu sigurnosti (čl. 3.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo svake osobe na slobodupravično suđenje i zabrane samovoljnog uhićenja (čl. 39. - 12.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
pravo* pravu na osobnuzaštitu sigurnostiprivatnosti (čl. 312.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo čovjeka da se slobodno kreće unutar svoje države, da njen teritorij napusti i da se u svoju državu smije slobodno vratiti (čl. 13.),
pravo svake osobe na pravično suđenje i zabrane samovoljnog uhićenja (čl. 9. - 12.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na utočište (azil) u drugim zemljama, od nepravednog progona u svojoj zemlji (čl. 14.),
pravu na zaštitu privatnosti (čl. 12.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo čovjeka da sebude slobodnodržavljanin krećebarem unutarjedne svoje države, da njen teritorij napustizemlje i da se umože svojuodreži državu smije slobodno vratitidržavljanstva (čl. 1315.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo punoljetnih muškaraca i žena da sklope brak i time osnuju obitelj, koja se štiti kao temeljna društvena jedinica (čl. 16.),
pravo na utočište (azil) u drugim zemljama, od nepravednog progona u svojoj zemlji (čl. 14.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na vlasništvo (čl. 17.), pravo na slobodu mišljenja i vjeroispovijedi (čl. 18.),
pravo čovjeka da bude državljanin barem jedne zemlje i da se može odreži državljanstva (čl. 15.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, koja uključuje pravo na širenje ideja putem bilo kojeg medija (čl. 19.),
pravo punoljetnih muškaraca i žena da sklope brak i time osnuju obitelj, koja se štiti kao temeljna društvena jedinica (čl. 16.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
pravo na vlasništvo (čl. 17.),* pravo na slobodu mišljenjaokupljanja i vjeroispovijediudruživanja (čl. 1820.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na slobodusudjelovanje mišljenjau iupravljanju izražavanjasvojom zemljom, kojaputem uključujeizbora pravoi pravom na širenjepristup idejajavnim putem bilo kojeg medijadužnostima (čl. 1921.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na slobodusocijalnu okupljanjasigurnost iu udruživanjasvrhu osiguranja temeljnog dostojanstva čovjeka (čl. 2022.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo čovjeka da radi i slobodno izabere zaposlenje, te da bude plaćen bez diskriminacije - jednako kao i drugi ljudi koji rade jednaki posao (čl. 23.),
pravo na sudjelovanje u upravljanju svojom zemljom, putem izbora i pravom na pristup javnim dužnostima (čl. 21.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na socijalnusindikalno sigurnostorganiziranje u svrhu osiguranja temeljnog dostojanstva čovjekaradnika (čl. 2223.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na dnevni odmor i plaćeni dopust od rada (čl. 24.),
pravo čovjeka da radi i slobodno izabere zaposlenje, te da bude plaćen bez diskriminacije - jednako kao i drugi ljudi koji rade jednaki posao (čl. 23.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na sindikalnodostojni organiziranježivotni radnikastandard (čl. 2325.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na dnevnizaštitu odmormaterinstva i plaćenidjetinjstva, dopustkoje oduključuje radai zaštitu izvanbračne djece (čl. 2426.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na obrazovanje, koje uključuje obvezno osnovno obrazovanje, besplatno srednjoškolsko obrazovanje, te pravo na pristup visokoškolsko obrazovanje "jednako dostupno svima na osnovi uspjeha) (čl. 26.),
pravo na dostojni životni standard (čl. 25.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo naprvenstva zaštituroditelja materinstvau iizboru djetinjstva,vrste kojeobrazovanja uključujeza isvoju zaštitu izvanbračne djecedjecu (čl. 26.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na dostojnipristup životnikulturi standardi znanosti (čl. 2527.),
pravo na obrazovanje, koje uključuje obvezno osnovno obrazovanje, besplatno srednjoškolsko obrazovanje, te pravo na pristup visokoškolsko obrazovanje "jednako dostupno svima na osnovi uspjeha) (čl. 26.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz kulturnog i znanstvenog stvaralaštva (čl. 27.)
pravo prvenstva roditelja u izboru vrste obrazovanja za svoju djecu (čl. 26.),
 
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
* pravo na pristup kulturidruštveni i znanostimeđunarodni poredak u kojem se mogu ostvarivati ljudska prava (čl. 2728.), .
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz kulturnog i znanstvenog stvaralaštva (čl. 27.)
* Stavka popisa s grafičkim oznakama
pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem se mogu ostvarivati ljudska prava (čl. 28.),
 
Sadržaj 30 članaka Opće deklaracije o pravima čovjeka kasnije je ugrađivan u druge međunarodne akte, uvijek uz stanovite izmjene. Najvažniji od tih akata su [[Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima]] i [[Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima]] - oba proglašena od Opće skupštine Ujedinjenih naroda 1966. godine, te nakon dovoljnog broja ratifikacija od nacionalnih parlamenata stupili na oba stupila na snagu 1976.