Zagrebačke gradske četvrti: razlika između inačica

dodano
(tekst pod slikom)
(dodano)
'''Gradska četvrt''', uz [[mjesni odbor|mjesne odbore]], oblik je [[Mjesna samouprava u Republici Hrvatskoj|mjesne samouprave]] u [[Zagreb|Gradu Zagrebu]] putem kojeg građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Gradska četvrt osniva se za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana. Sadašnja podjela na '''sedamnaest''' gradski četvrti ustanovljena je ''Statutom Grada Zagreba'' [[14. prosinca]] [[1999.]] godine. Gradska četvrt je pravna osoba koja ima svoja tijela.
'''Zagrebačke gradske četvrti''' su ustanovljene Statutom Grada [[Zagreb]]a [[14. prosinca]] [[1999.]] Time je Zagreb podijeljen na 17 četvrti:
 
==Popis gradskih četvrti==
{| width=100%
|-
|}
|{{Zagreb}}
 
Podjela na četvrti iz [[1999]].
|}
 
==Tijela gradskih četvrti==
Tijela gradske četvrti su '''vijeće gradske četvrti''' i '''predsjednik vijeća'''.
 
===Vijeće gradskih četvrti===
Tome je prethodilo razdoblje u kojem nije bilo većih jedinica samouprave unutar Zagreba.
Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti, odnosno:
* 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30 000 stanovnika,
* 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30 000 do 50 000 stanovnika,
* 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50 000 stanovnika.
Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti na temelju [[opće biračko pravo|općeg biračkog prava]] na [[neposredni izbori|neposrednim izborima]] tajnim glasovanjem. Mandat članova vijeća gradske četvrti traje četiri godine.
 
Vijeće gradske četvrti samostalno donosi pravila gradske četvrti, donosi financijski plan i završni račun, odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti, donosi plan malih komunalnih akcija (gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana) i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, bira predsjednika i potpredsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, organizira i provodi [[civilna zaštita|civilnu zaštitu]] na svom području, usklađuje rad mjesnih odbora, donosi program rada i izvješće o radu, donosi poslovnik o svom radu, surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba osobito sa susjednim, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti, i ostalo. Također, vijeće gradske četvrti predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba, predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja, prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture,brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt, brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i [[obrazovanje|obrazovanja]], [[javno zdravstvo|javnog zdravstva]], [[socijalna skrb|socijalne skrbi]], [[kultura|kulture]], [[tehnička kultura|tehničke kulture]] i [[šport]]a od značenja za gradsku četvrt, predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života, predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području, predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi, predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području, može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području, predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području, predlaže kandidate za suce porotnike.
== Vanjske poveznice ==
 
Vijeće gradske četvrti obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština koji su od značenja za gradsku četvrt.
Vijeće gradske četvrti može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Pravila gradske četvrti, financijski plan i završni račun, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija, poslovnik o radu vijeća gradske četvrti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće gradske četvrti donosi većinom glasova svih članova.
 
===Predsjednik vijeća===
Vijeće gradske četvrti tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.
 
Predsjednik vijeća gradske četvrti predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti, saziva sjednice vijeća' predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća, surađuje s [[gradonačelnik]]om, predsjednikom Gradske skupštine i Gradskim poglavarstvom, brine se o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti, sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite, informira građane o pitanjima važnim za gradsku četvrt, koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti.
 
Predsjednik vijeća gradske četvrti odgovara za svoj rad vijeću gradske četvrti, dok za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću gradske četvrti, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku.
 
== Poveznice ==
* [[Lokalna i područna (regionalna) samouprava u Hrvatskoj]]
 
== Vanjske poveznice ==
* [http://www.zagreb.hr Stranice grada Zagreba]
 
15.452

uređivanja