RGB je kratica za engleski pojam "Red (crvena) Green (zelena) Blue (plava)". RGB je aditivni model boja kod kojeg se zbrajanjem osnovih boja dobiva bijela boja. Jedna boja se opisuje kroz tri vrijednosti: dio crvene, dio zelene i dio plave boje. Svaki dio boje varira između 0% i 100%.

Prostor RGB-boja se shematizira u obliku kocke:


Kocka boja