Teologija stvaranja

Teologija stvaranja je dio opće teologije. Bavi se pitanjima postanka svijeta u cijelosti, pitanjima smisla postojanja svijeta, pitanjima zla i patnje u svijetu, grijeha i posljedica koje grijeh čini svijetu. Posebnu se pozornost posvećuje pitanju postanka ljudskog života te svega u svezi s čovjekom.

Literatura: