Wikipedija:CC Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0

Creative commons licencija Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 je slobodna licencija, odnosno licencija koja određuje prava i pravila uporabe slobodnog sadržaja.

Sažetak licencije

uredi

Slobodno možete:

uredi
 • Dijeliti dalje — možete umnažati i redistribuirati materijal u bilo kojem mediju ili formatu
  • Stvarajte prerade — možete remiksirati, mijenjati i prerađivati djelo u bilo koju svrhu, pa i komercijalnu.
  • Davatelj licence ne može opozvati slobode korištenja koje Vam je ponudio dokle god se pridržavate uvjeta licence.

Pod sljedećim uvjetima:

uredi
  Imenovanje Morate adekvatno navesti autora, uvrstiti poveznicu na licencu i naznačiti eventualne izmjene.
Možete to učiniti na bilo koji razuman način, ali ne smijete sugerirati da davatelj licence izravno podupire Vas ili Vaše korištenje djela.
  Dijeli pod istim uvjetima Ako remiksirate, mijenjate ili prerađujete materijal, Vaše prerade morate distribuirati pod istom licencom pod kojom je bio izvornik.
Bez daljnjih ograničenja Ne smijete dodavati pravne uvjete ili tehnološke mjere zaštite koji će druge pravno ograničiti da čine ono što im licenca dopušta.

Puni tekst licencije

uredi

DJELO (KAKO JE NIŽE DEFINIRANO) PONUĐENO JE POD UVJETIMA OVE CREATIVE COMMONS JAVNE LICENCE ("CCJL" ILI "LICENCA"). DJELO JE ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM I SRODNIM PRAVIMA TE DRUGIM POZITIVNIM PROPISIMA. SVAKO KORIŠTENJE DJELA KOJE ODSTUPA OD DOPUŠTENOGA POD OVOM LICENCOM JE ZABRANJENO.

KORIŠTENJEM BILO KOJIH OVDJE PONUĐENIH PRAVA NA DJELO PRIHVAĆATE I PRISTAJETE DA STE OBAVEZANI UVJETIMA OVE LICENCE. DAVATELJ LICENCE DAJE VAM OVDJE SADRŽANA PRAVA POLAZEĆI OD TOGA DA PRIHVAĆATE TAKVE UVJETE I ODREDBE.

1. Definicije
 • "Davatelj licence" znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje nude korištenje Djela pod uvjetima ove Licence.
 • "Djelo" znači originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera koja je zaštićena autorskim pravom i ponuđena pod uvjetima ove Licence. Za svrhe ove licence Djelom se također smatra fonogram, videogram, nakladničko djelo, radiodifuzijsko emitiranje i baza podataka, pod uvjetom da je takva tvorevina predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu.
 • "Elementi licence" znači najviše atribute licence koju je izabrao Davatelj licence kako stoje u naslovu ove Licence: Imenovanje, Dijeli pod istim uvjetima.
 • "Izvorni autor" znači jedna ili više fizičkih osoba koje su stvorile Djelo. Ako Izvorni autor nije poznat, onda je to, u slučaju objavljenog Djela, nakladnik koji je Djelo zakonito izdao ili, u slučaju objavljenog, ali neizdanog Djela, osoba koja je Djelo zakonito objavila. Za svrhe ove licence Izvornim autorom se također smatra jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje su stvorile predmet srodnog prava: umjetnik izvođač, proizvođač fonograma, filmski producent (proizvođač videograma), organizacija za radiodifuziju, nakladnik i proizvođač baze podataka, pod uvjetom da njihova tvorevina jest predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu.
 • "Licenca kompatibilna Creative Commons licenci" znači licenca koja je uvrštena u popis na https://creativecommons.org/compatiblelicenses kao licenca koju je Creative Commons odobrio kao u osnovi ekvivalentnu ovoj Licenci, što znači da ta licenca minimalno: (I) sadrži uvjete koji imaju istu svrhu, značenje i učinak kao Elementi licence ove Licence te (II) izričito dopušta relicenciranje prerada djela koja su dana na korištenje pod tom licencom pod ovu Licencu ili neku Creative Commons pravno lokaliziranu licencu s istim Elementima licence kao u ovoj Licenci.
 • "Prerada" znači prijevod, prilagodba, glazbena obrada i druga prerada Djela ili Djela i drugih prethodnih djela, koja je originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom. Kako ne bi bilo dvojbe, ako je Djelo glazbena kompozicija ili zvučna snimka, za svrhe ove licence sinkronizacija Djela s pokretnom slikom smatrat će se Preradom.
 • "Vi" znači fizička ili pravna osoba koja koristi prava u skladu sa sadržajem ove licence i nije prethodno prekršila uvjete ove Licence s obzirom na Djelo ili netko tko je primio izričito dopuštenje od davatelja Licence da koristi prava dana pod ovom Licencom unatoč prethodnom kršenju.
 • "Zbirka" označava zbirku samostalnih autorskih djela, podataka ili druge građe kao što su enciklopedije, zbornici, antologije, baze podataka i sl., koje prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora. Tu se ubrajaju i one zbirke koje su uređene po određenom sustavu ili metodi, čiji su elementi pojedinačno dostupni putem elektroničkih ili drugih sredstava. U Zbirku je Djelo, u svom cjelovitom i neizmijenjenom obliku, sabrano s jednim ili više drugih samostalnih djela. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom (onako kako je gore definirano).
2. Ograničenja autorskog prava.

Ova licenca ničime ne umanjuje, ograničava ili onemogućava prava korištenja koja proizlaze iz sadržajnih ograničenja autorskog prava, iscrpljenja prava i drugih ograničenja isključivih prava prema zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim pozitivnim propisima.

3. Licencna dopuštenja.

Prema uvjetima i odredbama ove Licence, Davatelj licence Vam ovime ustupa pravo, koje je oslobođeno naknade, neisključivo, prostorno i vremenski (za trajanja autorskog prava, srodnog prava ili drugog mjerodavnog prava)neograničeno, da koristite Djelo kako je niže navedeno:

 • da reproducirate Djelo, da uključujete Djelo u jedno ili više Zbirki, te da reproducirate Djelo kako je uključeno u Zbirke;
 • da stvarate i reproducirate Prerade, pod uvjetom da svaka takva Prerada, uključujući i prijevod u bilo kojem mediju, poduzme razumne korake da jasno obilježi, razgraniči ili drugačije naznači da su u izvorno Djelo unešene izmjene. Primjerice, prijevod može biti naznačen kao "Prijevod izvornika s engleskog na španjolski", a izmjena može upozoriti "Izvorno djelo je izmijenjeno."
 • da distribuirate kopije ili fonograme Djela i priopćavate Djelo javnosti, uključujući i Djelo kako je uključeno u Zbirke;
 • da distribuirate kopije ili fonograme Prerada i da ih priopćavate javnosti;
 • da izvlačite ili ponovno koristite znatne i neznatne dijelove sadržaja Djela kada je Djelo baza podataka.
 • Kako ne bi bilo dvojbe:
  • Pravo na naknadu kojeg se nositelj prema zakonu ne može odreći. Ako zakon ne dopušta odricanje od nekog prava na naknadu (npr, naknada za iznajmljivanje, javnu posudbu, reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje), Davatelj licence pridržava pravo da tu naknadu ostvari (bilo osobno ili posredstvom udruge za kolektivno ostvarivanje prava) za svako Vaše, komercijalno ili nekomercijalno, korištenje djela koje Vam je dopušteno ovom Licencom;
  • Neobavezno pravo na naknadu i kolektivno ostvarivanje prava. Davatelj licence odriče se ostvarivanja neobaveznih prava na naknadu (bilo osobno ili, ako je član udruge za kolektivno ostvarivanje prava, posredstvom te udruge) za svako Vaše, komercijalno ili nekomercijalno, korištenje djela koje Vam je dopušteno ovom Licencom.

Navedena prava mogu se koristiti u svim poznatim i budućim medijima i formatima. Navedena prava uključuju pravo da se načine one izmjene koje su tehnički nužne da bi prava moglo koristiti u drugim medijima i formatima. Ako je Davatelj licence nositelj prava proizvođača baze podataka prema nacionalnom zakonu usuglašenim s Direktivom EZ o pravnoj zaštiti baza podataka, Davatelj licence se odriče tog prava. Sva prava koja Davatelj licence nije izričito ustupio ovom Licencom su pridržana.

4. Ograničenja. Prava dana Člankom 3. izričito podliježu sljedećim ograničenjima:

 • Djelo smijete distribuirati i priopćavati javnosti samo pod uvjetima ove Licence, a kopiju te Licence ili njenu internetsku adresu (Uniform Resource Identifier - URI) morate uključiti u svaku kopiju ili fonogram Djela koji distribuirate ili priopćavate javnosti. Ne smijete ponuditi ili nametnuti bilo kakve uvjete za Djelo koji ograničavaju uvjete ove Licence ili mogućnost primatelja Djela da koristi Licencom dana prava. Ne smijete podlicencirati Djelo. Morate ostaviti netaknuta sva upozorenja koja se odnose na ovu Licencu i upozorenje o jamstvima. Kada distribuirate ili javnosti priopćavate Djelo, ne smijete primijeniti na Djelo tehnološke mjere koje ograničavaju mogućnost onoga tko od Vas prima Djelo da koristi prava koja su tom primatelju dana pod uvjetima ove Licence. Sve se ovo odnosi i na Djelo kada je uključeno u Zbirku, ali to ne iziskuje da osim samog Djela cjelokupna Zbirka podliježe uvjetima ove Licence. Ako stvarate Zbirku, po upozorenju bilo kojeg Davatelja licence morate, na način kako je zatraženo, a u mjeri u kojoj je izvedivo, iz Zbirke ukloniti bilo koju oznaku i priznanje autorstva kakvo je propisano u stavku 4(c). Ako stvarate Preradu, po upozorenju bilo kojeg Davatelja licence morate, na način kako je zatraženo, a u mjeri u kojoj je izvedivo, iz Prerade ukloniti bilo koju oznaku i priznanje autorstva kakvo je propisano u stavku 4(c).
 • Preradu smijete distribuirati ili priopćavati javnosti samo (i) pod uvjetima ove Licence, (ii) kasnijim verzijama ove Licence s istim Elementima licence kao što ih ima ova Licenca, (iii) bilo pod Creative Commons (nelokaliziranom) licencom ili nekom Creative Commons pravno lokaliziranom licencom (bilo ovom ili kasnijom verzijom) koja sadrži iste Elemente licence kao ova Licenca (npr. Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 (nelokalizirana)), (iv) Licencom kompatibilnom Creative Commons licenci. Ako Preradu licencirate pod jednom od licenca spomenutih u (iv), morate se pridržavati uvjeta te licence. Ako Preradu licencirate pod uvjetima neke od licenca spomenutih u (i), (ii) ili (iii) ("Primjenjiva licenca"), morate se općenito pridržavati uvjeta Primjenjive licence i sljedećih odredbi: (I) Morate uključiti kopiju ili internetsku adresu (URI) Primjenjive licence uz svaku kopiju ili fonogram svake Prerade koju distribuirate ili priopćavate javnosti. (II) Ne smijete ponuditi ili nametnuti bilo kakve uvjete za Prerade koji ograničavaju uvjete Primjenjive licence ili mogućnost primatelja Prerade da koristi Primjenjivom licencom dana prava. (III) Morate ostaviti netaknuta sva upozorenja koja se odnose na Primjenjivu licencu i upozorenje o jamstvima. (IV) Kada distribuirate ili javnosti priopćavate Preradu, ne smijete primijeniti na Preradu tehnološke mjere koje ograničavaju mogućnost onoga tko od Vas prima Preradu da koristi prava koja su tom primatelju dana pod uvjetima Primjenjive licence. Sve ovo se odnosi i na Preradu kada je uključena u Zbirku, ali to ne iziskuje da osim same Prerade cjelokupna Zbirka podliježe uvjetima Primjenjive licence.
 • Ako distribuirate ili priopćavate javnosti Djelo ili bilo kakve Prerade ili Zbirke, morate - osim ako nije drugačije zatraženo u skladu sa stavkom 4(a) - ostaviti netaknutima sva upozorenja o autorskom pravu za Djelo i, u mjeri u kojoj je primjereno za medije ili sredstva koja koristite, istaknuti: (i) ime Izvornog autora (odnosno, ako je takav slučaj, pseudonim), ako je ime navedeno, i/ili ako Izvorni autor i/ili Davatelj licence u svojoj obavijesti o autorskim pravima, uvjetima usluge ili drugim primjerenim sredstvima odredi da se neka druga stranka ili stranke (npr. institucija pokrovitelj, izdavač, časopis) navode kao stranke u djelu ("Navedene stranke u djelu"), ime te stranke ili stranaka; (ii) naslov Djela, ako je naslov naveden; (iii) internetsku adresu (URI) vezanu uz Djelo - u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo i ako postoji, onako kako ju je specificirao autor, osim u slučaju da se ta internetska adresa (URI) ne odnosi na upozorenje o autorskom pravu ili na licencnu informaciju za Djelo; (iv) a u slučaju Prerade, u skladu sa stavkom 3(b), naznaku koja upućuje na Djelo korišteno u Preradi (npr. "Francuski prijevod Djela Izvornog autora" ili "Scenarij prema izvornom Djelu Izvornog autora"). Naznaka kakva je propisana ovim stavkom 4(c) može se navesti na bilo koji način koji je primjeren; međutim, u slučaju Prerade ili Zbirke uz minimalni uvjet da će se takva naznaka, ako je naznačeno autorstvo svih kontributora u Preradi ili Zbirci, pojaviti unutar tih naznaka i na barem podjednako istaknut način kao naznake autorstva drugih kontributora. Kako ne bi bilo dvojbe, naznaku propisanu ovim stavkom možete samo koristi u svrhu imenovanja autora na prethodno izložen način, a korištenjem prava koja su Vam dana ovom Licencom ne smijete niti implicitno niti eksplicitno tvrditi ili sugerirati da ste povezani s Izvornim autorom, Davateljem licence i/ili Navedenim strankama u djelu, odnosno da oni izravno podržavaju već prema danoj situaciji Vas ili Vaše korištenje Djela, ako prethodno niste dobili zasebno, izričito pismeno dopuštenje Izvornog autora, Davatelja licence i/ili Navedenih stranaka u djelu.
 • Kako ne bi bilo dvojbe, ograničenja navedena u stavcima 4(a), 4(b) i 4(c) ne primjenjuju se na one dijelove Djela koji potpadaju pod definiciju "Djela" iz ove Licence samo zato jer ispunjavaju kriterije sui generis prava baze podataka prema mjerodavnom nacionalnom zakonu usklađenim s Direktivom EZ o pravnoj zaštiti baza podataka.
 • Ova Licenca ostavlja netaknutima moralna prava, u mjeri u kojoj ih mjerodavni zakon priznaje i ne dopušta odricanje od njih.
5. Jamstva

OSIM AKO STRANKE NISU DRUGAČIJE NAPISMENO UGOVORILE ILI JE ODREĐENO MJERODAVNIM PRAVOM, DAVATELJ LICENCE NUDI DJELO "KAKVO JEST", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE VEZANIH UZ DJELO.

6. Ograničenje odgovornosti.

OSIM JAMSTAVA IZ ČLANKA 5., DAVATELJ LICENCE ĆE SNOSITI ODGOVORNOST SAMO ZA ŠTETE UZROKOVANE NAMJERNO ILI IZ KRAJNJE NEPAŽNJE.

7. Prestanak važenja
 • Licenca i prava korištenja koja su njome dana prestat će automatski važiti prekršite li uvjete Licence. Za fizičke i pravne osobe koje su od Vas primile Preradu ili Zbirku pod ovom Licencom Licenca nastavlja važiti, pod uvjetom da se te fizičke ili pravne osobe u potpunosti pridržavaju Licence. Članci 1., 2., 5., 6., 7. i 8. nastavljaju važiti i nakon svakog prestanka važenja ove Licence.
 • Unutar gore navedenih uvjeta i odredbi ovdje dana Licenca je trajna (za trajanja autorskog prava, srodnog prava ili drugog mjerodavnog prava na Djelo). Unatoč tome, Davatelj licence pridržava pravo da izdaje Djelo pod drugačijim licencnim uvjetima ili da u bilo koje doba prestane distribuirati Djelo - pod uvjetom da takvim izborom ne prestaje važiti ova Licenca (niti druge licence koje su izdane, ili su morale biti izdane, na temelju nje) te da će ova Licenca nastaviti važiti punom snagom ako nije prestala važiti prema prethodnom stavku.
8. Završne odredbe
 • Svaki put kada umnažate, distribuirate ili priopćavate javnosti Djelo ili Zbirku, Davatelj licence primatelju nudi licencu na djelo pod istim uvjetima i odredbama kako je Vama dano pod ovom Licencom.
 • Svaki put kada umnažate, distribuirate ili priopćavate javnosti Preradu, Davatelj licence primatelju nudi licencu na izvorno Djelo pod istim uvjetima i odredbama kako je Vama dano pod ovom Licencom.
 • Ako je bilo koja odredba ove Licence nevažeća i neprovediva po mjerodavnom pravu, to neće utjecati na provedivost ostalih uvjeta ove Licence, i to bez daljnjeg djelovanja stranaka ovog ugovora, a takva će se odredba preoblikovati u najmanjoj mogućoj mjeri potrebnoj da postane važeća i provediva.
 • Neće se smatrati da je bilo dopušteno odstupanje od bilo kojeg uvjeta ili odredbe ove Licence ili da je dan pristanak na bilo kakvo kršenje, ako takvo dopuštenje ili takav pristanak nisu dani u pismenom obliku i potpisani od stranke koja daje takvo dopuštenje ili pristanak.
 • Licenca čini cjelokupni ugovor između stranaka u pogledu Djela koje je ovdje licencirano. Nema nikakvih daljnjih sporazuma ili usmenih dogovora u pogledu Djela koja nisu ovdje specificirana. Davatelja licence neće obavezivati nikakve dodatne odredbe koje bi se mogle pojaviti u bilo kakvom usmenom dogovoru s Vama. Ova licenca ne može se mijenjati bez zajedničkog ugovora u pisanom obliku između Davatelja licence i Vas.

Vanjske poveznice

uredi