Automorfna tla - nastaju u uvjetima deficitarnog i normalnog vlaženja oborinskom vodom koja se slobodno procjeđuje unutar profila (Aluvij).

Automorfna tla prema pedološkoj klasifikaciji

uredi

I klasa

uredi
 • nerazvijena tla (A)-C profila

tipovi:

 1. Kamenjar (Litosol)
 2. Sirozem na rastresitim stijenama (Regosol)
 3. Eolski "živi" pijesci (Arenosol)
 4. Koluvijalna (deluvijalna) tla (Koluvium)

II klasa

uredi
 • humusno akumulativna tla A-C profila

tipovi:

 1. Vapnenačko dolomitna crnica (Kalkomelanosol)
 2. Rendzina (Rendzina)
 3. Humusno silikatno tlo (Ranker)
 4. Černozem (Černozem)
 5. Smonica (Vertisol)

III klasa

uredi
 • kambična tla A-(B)-C profila

tipovi:

 1. Eutrično smeđe (Eutrični kambisol) (gajnjača)
 2. Distrično smeđe (Distrični kambisol) (kiselo smeđe)
 3. Smeđe vapnenačko (Kalkokambisol)
 4. Crvenica (Terra rosa)

IV klasa

uredi
 • eluvijalno iluvijalna tla A-E-B-C profila

tipovi:

 1. Lesivirano (Ilimerizirano) (Luvisol)
 2. Podzol (Podzol)
 3. Smeđe podzolasto (Brunipodzol)

V klasa

uredi
 • antropogena tla P-C profila

tipovi:

 1. Rigolano (Rigosol)
 2. Vrtno (Hortisol)

VI klasa

uredi
 • tehnogena tla I,II,III.... profila

tipovi:

 1. Tla deponija (Deposol)
 2. Flotacioni materijali ili flotisol (nanosi otpadnih voda)
 3. Aerodepozicije ili aeroprecipitat (nanosi iz zraka)

Poveznice

uredi