Cijeli brojevi proširenje su skupa prirodnih brojeva neutralnim elementom za zbrajanje, nulom, i brojevima koji su njima suprotni, to jest brojevima s kojima zbrojeni daju nulu.

Skup prirodnih brojeva nije zatvoren za oduzimanje – razlika dva prirodna broja može, ali ne mora biti prirodan broj. Algebarska struktura skupa prirodnih brojeva nije grupa s obzirom na operaciju zbrajanja, jer za element ne postoji njemu inverzan element . Da bismo odredili svaku razliku gdje su koju definiramo sa , gdje je sa označen inverzni element od , proširujemo skup s takvim inverzima prirodnih brojeva i dodajemo poseban element 0, koji s obzirom na operaciju zbrajanja čini jedinični element takve konstruirane grupe. U tom smislu i u matematičkoj notaciji skup cijelih brojeva je upravo takva aditivna grupa:

Kažemo da je skup cijelih brojeva unija negativnih cijelih brojeva, neutralnog elementa za zbrajanje i prirodnih brojeva. Prema tome, skup prirodnih brojeva je pravi podskup skupa cijelih brojeva, što se piše kao .[1]

Element 0 sa svojstvom da je nazivamo nulom, a inverze prirodnih brojeva u konstruiranoj grupi nazivamo suprotnim elementima prirodnih brojeva ili negativnim cijelim brojevima. Vrijedi , pošto je i asocijativnost zadovoljena kažemo da je skup cijelih brojeva aditivna grupa.

No, skup cijelih brojeva čini također i komutativni prsten zajedno s operacijama zbrajanja i množenja, a nula u prstenu ima svojstvo da u njemu nema rješenje (kao ni u jednom drugom prstenu brojeva). Skup cijelih brojeva je, kao i skup prirodnih brojeva, uređen skup. On najvećeg (maksimalnog), ali ni najmanjeg (minimalnog) elementa i ekvipotentan je skupu prirodnih brojeva, to jest postoji bijekcija iz u .

Izvori uredi

  1. Jasenka Đurović, Ivo Đurović, Sanja Rukavina: Matematika 1 (udžbenik za I. razred gimnazije), Element, Zagreb, 1996. (str. 3)