Empirijska formula

Empirijska formula je najmanji mogući omjer kemijskih elemenata u nekom spoju. Npr. molekulska formula etena je C2H4 a njegova empirijska formula spoja je CH2. Više spojeva može imati jednaku formulsku jedinku, pa npr. navedeni eten ima jednaku empirijsku formulu kao i svi ostali alkeni s jednom dvostukom vezom, ali i cikloalkani također imaju empirijsku formulu CH2. To nije samo slučaj u organskoj kemiji. Dušikovi oksidi N2O4 i NO2 imaju jednaku empirijsku formulu.

Ako nam je poznat maseni udio elemenata u nekome spoju, koji se dobiva raznim postupcima kemijskih analiza, možemo odrediti i njegovu empirijsku formulu.[1]

naziv spoja empirijska formula molekulska formula sažeta strukturna formula strukturna formula
klorovodik HCl HCl HCl HCl
octena kiselina CH2O C2H4O2 CH3-CO-OH
eten CH C2H2 HCΞCH H-CΞC-H
benzen CH C6H6
etanol C2H6O C2H6O CH3-CH2-OH
metoksimetan C2H6O C2H6O CH3-O-CH3

Izvori uredi

  1. Habuš, Tomašić, Liber: ''Opća kemija 1 : udžbenik kemije za prvi razred gimnazije'', 1. izd., Profil, Zagreb, 2014., ISBN 978-953-12-1434-6, str. 158-163