Molekulska formula

Molekulska formula je kemijska formula koja naznačuje broj atoma različitih atomskih vrsta u molekuli. Sadrži znakove kemijskih elemenata i indeksne brojeve koji govore o broju atoma jedne vrste u molekuli,

prikazuje vrstu i broj atoma kemijskih elemenata u molekuli, pokazuje kvalitativni i kvantitativni sastav molekule.

Molekulska formula može ali i ne mora biti jednaka kao empirijska formula, računa se iz omjera atoma u molekuli (empirijska formula) i molekulske mase spoja.[1]

naziv spoja empirijska formula molekulska formula sažeta strukturna formula strukturna formula
klorovodik HCl HCl HCl HCl
octena kiselina CH2O C2H4O2 CH3-CO-OH
eten CH C2H2 HCΞCH H-CΞC-H
benzen CH C6H6
etanol C2H6O C2H6O CH3-CH2-OH
metoksimetan C2H6O C2H6O CH3-O-CH3

Izvori uredi

  1. Habuš, Tomašić, Liber: ''Opća kemija 1 : udžbenik kemije za prvi razred gimnazije'', 1. izd., Profil, Zagreb, 2014., ISBN 978-953-12-1434-6, str. 162-163